3-2-1 معماری‌های شبکه حسگر بی­سیم 32
3-2-1-1 شبکه‌های حسگرهمگون 32
3-2-1-2شبکه‌های حسگر نا همگون 33
3-2-1-3شبکه‌های حسگر ترکیبی 33
3-3ساختارهای خوشه بندی نودها 34
3-3-1 چیدمان نودها با استقرار منظم 36
3-3-2 چیدمان نودها با توزیع تصادفی 36
3-4 مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم 36
3-5 اتصال داده 37
3-5-1 دستیابی چند گانه مبتنی بر تقسیم بندی زمانی TDMA 38
3-5-2 دستیابی چند گانه مبتنی بر تشخیص حامل CSMA 38
3-6 لایه شبکه 38
3-7 سیستم­های فازی در شبکه­های حسگر بی­سیم 39
3-7-1 مروری بر منطق فازی 39
3-7-1-1 مجموعه­های فازی 40
3-7-1-2 توابع عضویت 41
3-7-1-3 عملگرهای فازی 41
3-7-1-4 قوانین اگر- آنگاه 42
3-7-1-5 سیستم­های استنتاج فازی 42
3-8 الگوریتم LEACH 43
3-8-1 فاز راه انداز 44
3-8-2 فاز حالت پایدار 44
3-9 الگوریتم CHEF 44
3-9-1 انتخاب سرخوشه با استفاده از منطق فازی 45
3-10 کارهای مرتبط در زمینه تحرک ایستگاه پایه 46

پایان نامه و مقاله

3-11 مروری بر الگوریتم اجتماع ذرات 48
3-11-1 الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات 49
3-11-2 عملکرد کلی الگوریتم ذرات 50
3-11-3 محاسبه سرعت هر ذره 50
3-11-4 ضرایب شتاب و اعداد تصادفی 51
3-11-5 انتخاب سرعت ماکزیمم 51
3-11-6 انتخاب اینرسی وزنی 51
فصل چهارم: روش پیشنهادی 53
4-1 شرح مشکل 54
4-2 روش پیشنهادی 54
4-2-1 انتخاب سرخوشه 51
4-2-2 پارامترهای سیستم فازی دوسطحی 56
4-2-3 قوانین فازی 57
4-2-4 تعیین مقدار شانس سرخوش 59
4-2-4-1 گام اول: فازی­سازی 59
4-2-4-2 گام دوم: ارزیابی قوانین 61
4-2-4-3 گام سوم: تجمیع خروجی­ها 62
4-2-4-4 گام چهارم: غیرفازی­سازی 62
4-2-5 مدیریت حرکت ایستگاه پایه 63
فصل پنجم: نتایج شبیه­سازی 64
5-1 محیط شبیه­سازی و پارامترهای مورد استفاده 65
5-1-1 مدل شبکه 65
5-1-2 مدل مصرف انرژی 65
5-2 معیارهای ارزیابی 67
5-3 نتایج شبیه­سازی 68
5-4 نتیجه­گیری 76
5-5 پیشنهادات 76
منابع و مآخذ 77

یک مطلب دیگر :

چکیده انگلیسی
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                                 شماره صفحه
جدول 3-1- جدول قوانین فازی مورد استفاده برای انتخاب سرخوشه………………………………………………45
جدول4-1- جدول قوانین فازی مورد استفاده برای انتخاب اولویت سرخوشه (سطح اول)…………………..57
جدول4-2- جدول قوانین فازی مورد استفاده برای انتخاب اولویت سرخوشه (سطح دوم) …………………58
جدول5-1- پارامترهای مورد استفاده…………………………………………………………………………………………….67
جدول5-2- طول عمر شبکه با ایستگاه پایه ثابت……………………………………………………………………………68
جدول5-3- طول عمرشبکه 100*100 CHEF…………………………………………………………………………..70
جدول5-4- طول عمرشبکه 100*100 LEACH ……………………………………………………………………….71
جدول5-5- طول عمر شبکه 60*60 الگوریتم اجتماع ذرات…………………………………………………………..75
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                  شماره صفحه
نمودار5-1- مقایسه طول عمر شبکه در مسیرهای مختلف………………………………………………………………..69
نمودار5-2- زمان مرگ اولین گره 69
نمودار 5-3- مقایسه طول عمر سینک متحرک و ثابت 70
نمودار 5-4- زمان مرگ اولین گره 71
نمودار 5-5- مقایسه مسیرهای مختلف از نظر طول عمر شبکه 72
نمودار 5-6- زمان تمام شدن انرژی اولین گره 72
نمودار 5-7- مقایسه سینک ثابت و متحرک در سایزهای مختلف شبکه CHEF 73
نمودار 5-8- مقایسه سینک ثابت و متحرک در سایزهای مختلف شبکه LEACH 73
نمودار 5-9- انرژی باقیمانده کل شبکه 74
نمودار 5-10- استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات 75
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                  شماره صفحه
شکل2-1- ساختار گره حسگر 12
شکل2-2- معماری شبکه حسگر 13
شکل2-3- معماری شبکه تک پرشه 14
شکل2-4- معماری شبکه تخت 14
شکل2-5- معماری خوشه­بندی تک پرشه 15
شکل2-6- معماری خوشه­بندی چندپرشه 16
شکل2-7- معماری خوشه­بندی چند لایه 16
شکل3-1- پدیده تصادم 21
شکل3-2- پدیده همپوشانی 22
شکل3-3- شایعه پراکنی 22
شکل3-4- الگوریتم دست­تکانی 25
شکل3-5- توپولوژی شبکه : الف)توپولوژی تخت و ب) توپولوژی سلسله مراتبی 32
شکل3-6- توپولوژی شبکه حسگر ناهمگون 34
شکل 3-7- توپولوژی شبکه حسگر ترکیبی 34
شکل3-8- ساختار خوشه در شبکه‌های سلولی 35
شکل3-9- مقایسه میزان مصرف انرژی در قسمت‌های مختلف گره حسگر 37
شکل3-10- ساختار اصلی سیستم فازی 40
شکل3-11- نحوه عملکرد عملگرها 41
شکل3-12- فلوچارت الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات 45
شکل4-1- توابع عضویت برای ورودی انرژی سرخوشه­ها. 59
شکل 4-2- توابع عضویت اعضای خوشه. 60
شکل4-3- توابع عضویت فاصله سرخوشه­ها با ایستگاه پایه ……………………………………………………………60
شکل4-4- توابع عضویت مرکزیت سرخوشه­ها 61
شکل4-5- توابع عضویت برای خروجی فازی 61
شکل4-6- ارزیابی قوانین 62

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *