12
1-3-2
تاثیر زمان بر بار مصرفی……………………………………………………………………………………………………………………….
15
1-4
منحنی تداوم بار……………………………………………………………………………………………………………………………………
16
1-5
ضرورتها و انگیزه­ها……………………………………………………………………………………………………………………………….
20
1-5-1
ضرورتها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
20
1-5-1-1
ضرورت جلوگیری از رشد غیر منطقی بار و شاخصه های تولید………………………………………………………….
20
1-5-1-2
ضرورت استفاده از کنتورهای چند تعرفه…………………………………………………………………………………………….
29
1-5-1-3
ضرورت کاهش و کنترل میزان سرسام آور پرداخت یارانه…………………………………………………………………..
30
1-5-2
انگیزه­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30
1-5-2-1
مسائل زیست محیطی………………………………………………………………………………………………………………………….
30
1-5-2-1-1
مسائل زیست محیطی نیروگاه ها در مرحله ی ساخت………………………………………………………………………
31
1-5-2-1-2
مسائل زیست محیطی نیروگاه ها در مرحله بهره برداری…………………………………………………………………..
32
1-5-2-2
افزایش سهم ناوگان ریلی در جابجایی بار و مسافر………………………………………………………………………………
34
1-5-2-3
برق هسته ای………………………………………………………………………………………………………………………………………..
35
1-5-2-4
کاهش خاموشیها …………………………………………………………………………………………………………………………………
36
1-5-2-5
گرایش به بهینه سازی به جای ظرفیت سازی…………………………………………………………………………………….
39
1-5-2-5-1
سهم بهینه سازی در برنامه ریزی بلندمدت چهار ایالت شمال غرب آمریکا……………………………………….
40
1-5-2-5-2
برنامه 20 ساله در بریتیش كلمبیا- كانادا……………………………………………………………………………………………
40
1-5-2-6
حمل و نقل برقی………………………………………………………………………………………………………………………………….
42
1-5-2-7
سود بهینه سازی در بازار برق………………………………………………………………………………………………………………
43
1-6
مدیریت سمت تقاضا……………………………………………………………………………………………………………………………..
44
1-6-1
پیك سائی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
46
1-6-2
دره زدایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
48
1-6-3
جابجایی بار…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
48
1-6-4
انعطاف پذیر کردن بار…………………………………………………………………………………………………………………………..
50
1-6-5
صرفه جویی راهبردی……………………………………………………………………………………………………………………………
51
1-6-6
رشد بار راهبردی…………………………………………………………………………………………………………………………………..
51
1-7
مدیریت مستقیم بار……………………………………………………………………………………………………………………………..
52
1-8
اصلاح منحنی بار با مبادله برق بین کشورها……………………………………………………………………………………….
53
1-9
اصلاح منحنی بار و بارهای با توان مصرفی بالا…………………………………………………………………………………….
54
1-10
اقدامات صورت گرفته جهت اصلاح، کنترل و مدیریت مصرف……………………………………………………………
56
1-10-1
سیاستهای تدوین قوانین و مقرارت …………………………………………………………………………………………………
56
1-10-2
سیاستهای کمکهای مالی و تسهیلاتی……………………………………………………………………………………………..
57
1-10-3
سیاستهای مدیریت بار………………………………………………………………………………………………………………………
57
1-10-3-1
سیاستهای تعرفه برق……………………………………………………………………………………………………………………….
57
1-10-3-2
سیاستهای نصب کنتورهای چند تعرفه…………………………………………………………………………………………….
58
1-10-3-3
سیاستهای تغییر ساعت کشور………………………………………………………………………………………………………….
58
1-10-3-4
سیاستهای تغییر ساعت کار اصناف…………………………………………………………………………………………………..
58
1-10-4
سیاستهای توسعه لامپهای کم مصرف……………………………………………………………………………………………..
59
1-10-5
سیاستهای تبادل برق با کشورهای همجوار……………………………………………………………………………………..
59
1-10-6
سیاستهای تدوین استاندارد تجهیزات برقی خانگی………………………………………………………………………….
59
1-10-7
سیاستهای مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در صنعت……………………………………………………………………
60
1-10-8
سیاستهای مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در ساختمان………………………………………………………………
61
1-10-9
سیاستهای آموزش و آگاه سازی……………………………………………………………………………………………………….

پایان نامه و مقاله

61
1-10-10
سیاستهای تحقیق و توسعه………………………………………………………………………………………………………………
62
1-11
فرضیه­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
62
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………
63
2-1
اقدامات پیشین صورت گرفته……………………………………………………………………………………………………………….
64
فصل سوم
مواد و روشها………………………………………………………………………………………………………………………………………..
102
3-1
الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………………………………………………………………………….
103
3-1-1
جمعیت اولیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………
103
3-1-2
مرتب سازی………………………………………………………………………………………………………………………………………….
104
3-1-3
حذف افراد ضعیف و انتخاب افراد نخبه………………………………………………………………………………………………..
104

یک مطلب دیگر :

3-1-4
انتخاب جفت ها جهت جفت شدن………………………………………………………………………………………………………
105
3-1-4-1
جفت شدن از بالا به پائین……………………………………………………………………………………………………………………
105
3-1-4-2
انتخاب جفت ها بصورت تصادفی………………………………………………………………………………………………………….
105
3-1-4-3
انتخاب جفت های تصادفی وزن دهی شده…………………………………………………………………………………………
106
3-1-4-3-1
وزن رتبه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
106
3-1-4-3-2
وزن هزینه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
106
3-1-4-4
انتخاب جفت ها بصورت مسابقه ای (تورنمنتی)………………………………………………………………………………….
107
3-1-5
جفت گیری وترکیب جفت ها………………………………………………………………………………………………………………
108
3-1-6
جهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
108
3-2
الگوریتم اجتماع ذرات………………………………………………………………………………………………………………………….
110
3-2-1
توپولوژی ذرات……………………………………………………………………………………………………………………………………..
110
3-2-1-1
توپولوژی بهینه سراسری (ستاره)………………………………………………………………………………………………………..
110
3-2-1-2
توپولوژی بهینه ی محلی (توپولوژی حلقوی)………………………………………………………………………………………
111
3-2-1-3
توپولوژی مربعی (نیومن)……………………………………………………………………………………………………………………..
111
3-2-2
معادلات سرعت وجابجایی در حرکت ذرات…………………………………………………………………………………………
111
فصل چهارم
نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
114
4-1
تشریح مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………..

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *