(3-2 استاندارد سازی اترنت 16…. ……………………………………………………………………… ..    10Mbps

(4-2 جزئیات فنی استاندارد اترنت  17………………………………………….. ……………………………………………………………..

(5-2 لایه های اترنت  20……………………………………………………. ……………………………………………………………………

(1-5-2 زیر لایه 21………………………………………………………………………………………………… PLS

(2-5-2 زیر لایه 21………………………………………………………………………………………………… AUI

(3-5-2 زیر لایه 22………………………………………………………………………………………………. MAU

(4-5-2 زیر لایه 22………………………………………………………………………………………………… MDI

(5-5-2 زیر لایه 23………………………………………………………………………………………………. MAC

فهرست مطالب

عنوان مطلب                                                                      شماره صفحه

(6-2 قاب فریم 23…………………………………………………………………………………………………… DIX

(7-2 آدرسهای اترنت  24…………………………………………………. ………………. ……………………………………………..

(8-2 استاندارد سازی اترنت توسط کمیته 26……………… …………………………………………………….. IEEE

(9-2 قالب فریم پیشنهادی IEEE برای اترنت  28.. …………………………………………… …………………………………….

(10-2 تعاریف و نکات کلیدی در اترنت  31……. ….. …………………………………………… ………………………………

فصل سوم : سوئیچهای اترنت ، انواع و معماری درونی آنها  36…………………………………….. ……………………………

(1-3 تفاوت سوئیچ و هاب و نیاز به سوئیچ ها  37….. …………………………………………………. ……………………..

(2-3 ویژگیهای عمومی یک سوئیچ اترنت  42…………………………………………………………… ………………………

فصل چهارم :  طراحی فیزیکی سوئیچ ها  47.. ………………………………………………………………….. …………..

(1-4 روشهای طراحی فیزیکی سویچ اترنت  48… ……………………………………………………. …………………………

(1-1-4 روش مبتنی بر حافظه اشتراکی  48………………………………………………………………. …………………….

پایان نامه و مقاله

(2-1-4 روش مبتنی بر معماری ماتریسی  48… ………………………………………………………………. …………….

(3-1-4 معماری مبتنی بر معماری باس مشترك  49……. ………………………………………………. ……………………

50……. ……………………………………………………………………………….. Bridging Transparent (2-4

(3-4 فراوانی و آشفتگی انتشار  54……. ………………………………………………………………………… ………….

58………………………………………………………………………………………………… tress Spanning (4-4

(4-5 سوئیچهای مختلط 63……………………………………………………………………………………. (Hybrid)

فهرست مطالب

عنوان مطلب                                                    شماره صفحه

فصل پنجم : دیتا و جریان گردش آن داخل سوئیچ ئر یک سوئیچ 65……………………………………. cut-through

(1-5 فریم اترنت  66………………………………………………………………………… …………………………………………….

یک مطلب دیگر :

(1-1-5 مقدمه  66………………………………………………………………………………… . …………………………………….

(2-1-5 آغاز گر فریم  66……………………………………………………………………………. ………………………………

(3-1-5 آدرسهای MAC برای مبداء و مقصد  67………………………………………………………………. ………….

(4-1-5 طول /  نوع  67…………………………………………………………………….. ……………………………………………

(5-1-5 فیلد دیتا  67………………………………………………………………………. ………………………………………………..

(6-1-5 دنباله چک فریم 68………………………………………………………………………………………… CRC

(7-1-5 فاصله بین فریمها  68……………………………………………………………….. …………………………………………..

(2-5 جریان دیتا داخل یک سوئیچ cut-through بهینه سازی شده  69………………… ……………… …………………..

منابع و ماخذ

منابع فارسی

منابع لاتین

چکیده انگلیسی

فهرست شکلها

عنوان                                                                                  شماره صفحه

شکل (1-2 نمای کلی یک شبکه اترنت  10……………………………………………………………… ………………………..

شکل (2-2 دست نوشته باب متکالف (طراحی اترنت)    11…………………………………………………….. ………….

شکل (3-2 الگوریتم عقبگرد نمایی  13……………………………………………………… …………………………………………..

شکل (4-2 وضعیت های ارسال سیگنال  15……………………………………………….. …………………………………………..

شکل (5-2 مقایسه کدینگ باینری و منچستر  19……………………………………………… ………………………………………..

شکل (6-2 اجزاء تشکیل دهنده لایه های اول و دوم مدل 20………………………………………………………. OSI

شکل (7-2 قاب فریم 23…………………………………………………………………………………………….. DIX

شکل (8-2 فریم آدرس ها  25………………………………………………………. …………………………………………………………

شکل (9-2 مقایسه فریم های پیشنهادی DIX و28……………………………………………………………….. IEEE

شکل (4-2 وضعیت های ارسال سیگنال  30…………………………………………………. ………………………………………..

شکل (1-3 مقایسه سوئیچ و هاب  37……………………………………………………………. …………………………………….

شکل (2-3 مفهوم لایه ای سوئیچ  44……………………………………………………………… …………………………………..

شکل (3-3 نمودار تاخیر زمانی انواع سوئیچ  46……………………………………………………. …………………………….

شکل (1-4 عملکرد سوئیچ مبتی بر روش ماتریسی  49…………………………………………………. ……………………….

شکل 51……………………………………………………………………………………………………………….. (2-4

شکل (1-5 فریم اترنت  66………………………………………………….. ……………………………………………………………………..

شکل (2-5 گردش دیتا داخل سوئیچ  69……………………………………………………………….. …………………………….

فهرست جدولها


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *