1-4-خصوصیات فاضلاب……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4-1-کمیت فاضلاب………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4-2-خصوصیات فیزیکی فاضلاب……………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4-3-خصوصیات شیمیایی فاضلاب…………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-4-4-مراحل تصفیه فاضلاب……………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-4-1-تصفیه اولیه فاضلاب…………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-4-4-2-تصفیه ثانویه فاضلاب……………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-4-4-2-1-فرآیند لجن فعال…………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-4-2-2-برکه تثبیت…………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-4-2-3-صافی چکنده…………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-4-4-2-4-لاگون­های هوادهی…………………………………………………………………………………………………………. 9

1-4-4-2-5-تماس دهنده زیستی دوار (RBC)……………………………………………………………………………………. 10

1-4-4-2-6-فرآیندهای تصفیه هوازی رشد معلق…………………………………………………………………………………. 10

1-4-4-3-تصفیه پیشرفته فاضلاب…………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-5-مشخصات فاضلاب صنایع لبنی……………………………………………………………………………………………………………………… 11

1-5-1-بررسی روش­های مختلف تصفیه زیستی جهت حذف بار آلودگی از فاضلاب کارخانجات لبنی…………………. 12

1-5-1-1-بررسی روش­های تصفیه زیستی هوازی………………………………………………………………………………………. 12

1-5-1-1-1-برکه­های تثبیت………………………………………………………………………………………………………………. 12

1-5-1-1-2-صافی چکنده…………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-5-1-1-3-تماس دهنده­های زیستی چرخان (RBC)…………………………………………………………………………. 13

1-5-1-1-4-سیستم لجن فعال……………………………………………………………………………………………………………. 13

1-5-1-2-تصفیه بی­هوازی صنایع غذایی…………………………………………………………………………………………………… 14

1-6-بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

1-7-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

ادامه­ی فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

مقالات و پایان نامه ارشد

 

1-7-1-هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

1-7-2-اهداف جزیی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

1-8-فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-بررسی مطالعات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………………………………. 18

2-2-بررسی مطالعات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………………………………………….. 21

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1-روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

3-1-1-وسایل کار…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

3-1-2-تعریف نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

3-2-آزمایش BOD……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

3-2-1-اندازه­گیری غلظت BOD5 در آزمایشگاه…………………………………………………………………………………………………….. 31

3-3-آزمایش COD……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

3-4-اندازه­گیری COD در آزمایشگاه…………………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-5-اندازه­گیری pH…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

3-6-جامدات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

3-6-1-اندازه­گیری TSS………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

3-6-2-اندازه­گیری نیترات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3-6-3-اندازه­گیری فسفات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

3-7-روش پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

4-1-1-بخش اول: آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………… 37

4-1-2-بخش دوم: بررسی نرمال بودن داده­ها (به تفکیک ورودی، خروجی و فصل) ………………………………………….. 42

4-1-3-بخش سوم تحلیل داده­ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 43

4-1-3-1-مقایسه میانگین غلظت COD خروجی فصل بهار و تابستان با استاندارد مصرف کشاورزی و آبیاری    43

4-1-3-2-مقایسه میانگین غلظت BOD5 خروجی فصل بهار و تابستان با استاندارد مصرف کشاورزی و آبیاری   44

4-1-3-3-مقایسه میانگین غلظت TSS خروجی فصل بهار و تابستان با استاندارد مصرف کشاورزی و آبیاری     45

4-1-3-4-مقایسه میانگین غلظت pH خروجی فصل بهار و تابستان با استاندارد مصرف کشاورزی و آبیاری       46

ادامه­ی فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

4-1-3-5-بررسی معنی­داری اختلاف بین BOD5 ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب…………………………. 47

4-1-3-6-بررسی معنی­داری اختلاف بین COD ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب …………………………..  47

4-1-3-7-بررسی معنی­داری اختلاف بین TSS ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب…………………………….. 48

4-1-3-8-بررسی معنی­داری اختلاف بین TDS ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب……………………………. 49

4-1-3-9-بررسی معنی­داری اختلاف بین PO4 ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب……………………………… 50

4-1-3-10-بررسی معنی­داری اختلاف بین pH ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب ……………………………  51

4-1-3-11-بررسی راندمان سیستم تصفیه قاضلاب کارخانه پلاره در حذف موادآلوده­کننده از فاضلاب            52

4-1-3-12-بررسی همبستگی بین پارامترهای مورد مطالعه با یکدیگر…………………………………………………………… 54

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1-پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

منابع و مآخذ

چکیده انگلیسی

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                       شماره صفحه

 

جدول4-1:میانگین غلظت پارامترهای اندازه­گیری شده در فاضلاب ورودی در  فصل بهار………………………………………….. 38

جدول4-2:میانگین غلظت پارامترهای اندازه­گیری شده در فاضلاب خروجی در  فصل بهار………………………………………… 39

جدول4-3:میانگین غلظت پارامترهای اندازه­گیری شده در فاضلاب ورودی در  فصل تابستان……………………………………… 40

جدول4-4:میانگین غلظت پارامترهای اندازه­گیری شده درفاضلاب خروجی در  فصل تابستان…………………………………….. 41

جدول4-5:نتایج بررسی نرمال­بودن غلظت پارامترهای اندازه­گیری­شده در فاضلاب خروجی فصل بهار………………………… 42

جدول4-6:نتایج بررسی نرمال بودن غلظت پارامترهای اندازه­گیری شده در فاضلاب خروجی فصل تابستان…………………. 43

جدول4-7:مقایسه میانگین COD خروجی فصل بهار و تابستان  با استاندارد مصارف کشاورزی و آبیاری………………………. 44

جدول4-8:مقایسه میانگین BOD5 خروجی فصل بهار و تابستان با استاندارد مصارف کشاورزی و آبیاری                             بر حسب میلی­گرم در لیتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

جدول4-9:مقایسه میانگین TSS خروجی فصل بهار و تابستان با استاندارد مصارف کشاورزی و آبیاری بر حسب میلی­گرم در لیتر            45

جدول4-10: مقایسه میانگین pH خروجی فصل بهار با استاندارد مصارف کشاورزی و آبیاری بر حسب میلی­گرم در لیتر. 46

جدول4-11: مقایسه میانگین pH خروجی فصل بهار با استاندارد مصارف کشاورزی و آبیاری بر حسب میلی­گرم در لیتر. 46

جدول4-12: : بررسی معنی­داری اختلاف BOD5 ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب  فصل بهار و تابستان…………. 47

جدول4-13 بررسی معنی­داری اختلاف COD ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب  فصل بهار و تابستان…………….. 48

جدول4-14: بررسی معنی­داری اختلاف TSS ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب  فصل بهار و تابستان……………… 49

جدول4-15 بررسی معنی­داری اختلاف TDS ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب  فصل بهار و تابستان……………… 50

جدول4-16: بررسی معنی­داری اختلاف PO4 ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب  فصل بهار و تابستان………………. 51

جدول4-17: بررسی معنی­داری اختلاف pH ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب  فصل بهار و تابستان…….. …………52

جدول4-18: بررسی راندمان سیستم تصفیه قاضلاب کارخانه پلاره در حذف پارامترهای اندازه­گیری شده از فاضلاب…… 53

جدول4-19: بررسی همبستگی بین پارامترهای مورد مطالعه با یکدیگر………………………………………………………………………. 54
فهرست تصاویر


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *