1-7      روش تحقیق 27

1-7-1     روش گردآوری اطلاعات 27

1-7-2     روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 28

1-8      نوآوری تحقیق 28

فصل دوم 29

ادبیات موضوع 29

2-1      مقدمه 31

2-2      تورم و بازده دارایی‌ها 31

2-3      نظریه فیشر 32

2-3-1     نظریه پرتفوی 38

2-3-2     تورم و بازده سهام 40

2-3-3     تورم و بازده مسکن 41

2-3-4     تورم و بازده طلا 42

2-3-5     تورم و بازده ارز 43

2-4      مطالعات انجام شده 44

2-4-1     مطالعات خارجی 44

2-4-2     پوشش تورم توسط سهام 46

2-4-3     پوشش تورم توسط مسکن 49

2-4-4     پوشش تورم توسط طلا 50

2-4-5     مطالعات داخلی 51

پایان نامه و مقاله

2-5      جمع‌بندی 54

فصل سوم 55

روش‌ تحقیق 55

3-1      مقدمه 57

3-2      الگوی خودتوضیح برداری 57

3-2-1     آزمون ریشه واحد فصلی 59

3-2-2     تعیین طول وقفه بهینه 63

3-2-3     توابع عکس‌العمل آنی 64

3-2-4     تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی 64

3-3      آزمون همگرایی یوهانسون 65

3-4      الگوی تصحیح خطای برداری 66

3-5      روش اندازه‌گیری تورم انتظاری 67

3-6      جمع‌بندی 69

فصل چهارم 71

برآورد مدل 71

4-1      مقدمه 73

4-2      معرفی مدل و متغیرها 73

4-3      الگوی خودرگرسیون برداری 79

4-3-1     آزمون ریشه واحد متغیرها 79

4-3-2     تعیین وقفه بهینه VAR 81

یک مطلب دیگر :

4-4      روش یوهانسون 82

4-4-1     تعیین و شناسایی نوع الگو 83

4-4-2     برآورد بردارهای هم‌انباشتگی 85

4-5      پویایی‌های کوتاه‌مدت 91

4-5-1     توابع عکس‌العمل 91

4-5-2    تجزیه واریانس 98

4-6      جمع‌بندی 105

فصل پنجم 107

نتیجه‌گیری و پیشنهادها 107

5-1      جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 109

5-2  پیشنهادهای سیاستی 112

5-3      پیشنهادهای مطالعاتی 113

منابع و مآخذ 115

پیوست‌ها 111

 

فهرست جداول

جدول 4-1: آزمون ریشه واحد LCPI……………………………………………………………………………….77

جدول4-2: مقادیر معیار شوارتز-بیزین………………………………………………………………………………..77

جدول 4-3: معیارهای خطای پیش‌بینی………………………………………………………………………………..78

جدول 4-4: ریشه واحد باقیمانده‌های پیش‌بینی تورم…………………………………………………………….79

جدول 4-5: آزمون ریشه واحد فصلی…………………………………………………………………………………80

جدول 4-6: آزمون دیکی فولر تعمیم یافته…………………………………………………………………………..81

جدول 4-7: تعیین وقفه‌ی بهینه‌ی مدل بازده دارایی‌ها و تورم………………………………………………..82

جدول 4-8: تعیین وقفه‌ی بهینه‌ی مدل بازده دارایی‌ها و تورم انتظاری…………………………………….82

جدول 4-9: آزمون یوهانسون مربوط به مدل بازده دارایی‌ها و تورم………………………………………..83

جدول 4-10: آزمون یوهانسون مربوط به مدل بازده دارایی‌ها و تورم انتظاری…………………………..84

جدول 4-11: بردارهای هم‌انباشتگی مقید مدل بازده دارایی‌ها و تورم………………………………………86

جدول 4-12: آزمون واریانس همسانی پسماندها…………………………………………………………………..88

جدول 4-13: آزمون نبود خودهمبستگی………………………………………………………………………………88

جدول 4-14: بردارهای هم‌انباشتگی مقید مدل بازده دارایی‌ها و تورم انتظاری…………………………..89

جدول 4-15: آزمون واریانس همسانی پسماندها…………………………………………………………………..91

جدول 4-16: آزمون نبود خودهمبستگی………………………………………………………………………………91

جدول 4-17: تجزیه واریانس مربوط به بازده سهام در مدل با تورم…………………………………………98

جدول 4-18: تجزیه واریانس مربوط به بازده سهام در مدل با تورم انتظاری…………………………….99

جدول 4-19: تجزیه واریانس مربوط به بازده مسکن در مدل با تورم……………………………………..100

جدول 4-20: تجزیه واریانس مربوط به بازده مسکن در مدل با تورم انتظاری………………………….101

جدول 4-21: تجزیه واریانس مربوط به بازده سکه در مدل با تورم………………………………………..102

جدول 4-22: تجزیه واریانس مربوط به بازده سکه در مدل با تورم انتظاری…………………………….103

جدول 4-23: تجزیه واریانس مربوط به بازده دلار در مدل تورم…………………………………………….104

جدول 4-24: تجزیه واریانس مربوط به بازده دلار در مدل تورم انتظاری…………………………………105

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1: توابع عکس‌العمل مدل بازده سهام و تورم………………………………………………………….92

نمودار 4-2: توابع عکس‌العمل مدل بازده سهام و تورم انتظاری………………………………………………93

نمودار 4-3: توابع عکس‌العمل در مدل بازده مسکن و تورم……………………………………………………94

نمودار 4-4: توابع عکس‌العمل در مدل بازده مسکن و تورم انتظاری………………………………………..94

نمودار 4-5: توابع عکس‌العمل در مدل بازده سکه و تورم………………………………………………………95

نمودار 4-6: توابع عکس‌العمل در مدل بازده سکه و تورم انتظاری………………………………………….96

نمودار 4-7: توابع عکس‌العمل در مدل بازده دلار و تورم……………………………………………………….97

نمودار 4-8: توابع عکس‌العمل در مدل بازده دلار و تورم انتظاری……………………………………………97


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *