1-7-2- پیامك…………………………………………………………………………………… 9

1-7-3– صرف………………………………………………………………………………….. 9

1-7-4– نحو…………………………………………………………………………………… 10

1-7-5– زبان نوشتاری………………………………………………………………………. 10

1-8– ساختار پژوهش ………………………………………………………………………. 10

1ـ9ـ محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………. 10

1-10– خلاصه ……………………………………………………………………………….. 11

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………. 13

2-2- مباحث نظری…………………………………………………………………………… 13

2-2-1- زبان ………………………………………………………………………………….. 13

2-2-2-زبان شناسی………………………………………………………………………….. 14

2-2-3- زبان معیار ………………………………………………………………………….. 17

2-2-4-زبان اینترنت…………………………………………………………………………. 23

2-3- پیشینه صرف و نحو…………………………………………………………………… 23

2-3-1-پیشینه مطالعات صرفی …………………………………………………………… 24

2-3-2-پیشینه مطالعات نحوی ……………………………………………………………. 25

2-3-3- پژوهشهای ایرانی و غیر ایرانی…………………………………………………. 29

2-3- 4- پژوهش های غیر ایرانی ……………………………………………………….. 29

2-3-5- پژوهش های ایرانی……………………………………………………………….. 37

پایان نامه

2-4- خلاصه…………………………………………………………………………………… 41

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………….. 43

3-2- مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………….. 43

3-2-2- ساخت واژه…………………………………………………………………………. 44

3-2-2-1- تكواژ……………………………………………………………………………… 45

3 -2-2-2-واژه ……………………………………………………………………………… 49

3-2-3-تصریف ……………………………………………………………………………… 50

3-2-4-واژه سازی …………………………………………………………………………… 51

3-2-5-نحو …………………………………………………………………………………… 57

3-2-5-1-گروه ……………………………………………………………………………… 57

3-2-5-2-انواع جمله ………………………………………………………………………. 57

3-2-5-3-نشانه گذاری ……………………………………………………………………. 61

3-3- روش شناسی پژوهشی……………………………………………………………….. 63

3-4- خلاصه…………………………………………………………………………………… 66

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1– مقدمه ……………………………………………………………………………………. 68

4-2 – گردآوری و توصیف داده­ها ………………………………………………………. 68

4-2-1 – صرف………………………………………………………………………………. 70

4-2-1-1 اختصار…………………………………………………………………………….. 70

یک مطلب دیگر :

4-2-1-2- اشتقاق و اشتقاق / ترکیب ………………………………………………….. 73

4-2-1-3- ترکیب……………………………………………………………………………. 75

4-2-1-4- قرض­گیری……………………………………………………………………… 76

4-2-1-5- تبدیل…………………………………………………………………………….. 78

4-2-1-6- تکرار……………………………………………………………………………… 79

4-2-1-7- سرواژه سازی…………………………………………………………………… 80

4-2-2 – کاربرد نحو در پیامکها…………………………………………………………… 84

4-2-2-1- جمله …………………………………………………………………………….. 84

4-3 – تفسیر داده­ها و ارزیابی فرضیه­ها ………………………………………………… 95

3-4 – خلاصه……………………………………………………………………………….. 102

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………… 104

5-2- خلاصه پژوهش……………………………………………………………………… 104

5-3- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………. 106

5-4- کاربردهای پژوهش…………………………………………………………………. 109

5-5-پیشنهاداتی برای مطالعات آتی…………………………………………………….. 110

منابع…………………………………………………………………………………………….. 112

منابع فارسی……………………………………………………………………………………. 112

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………. 114

سایت­ها…………………………………………………………………………………………. 115

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………….. 116

 

فهرست جداول

عنوان………………………………………………………………………………صفحه

جدول 4-1 فراوانی اختصار…………………………………………………………………. 71

جدول 4ـ2 مثالهای فرآیند اختصار…………………………………………………………. 72

جدول 4ـ3 فراوانی اختصار…………………………………………………………………. 73

جدول 4-4 فراوانی اشتقاق و ترکیب……………………………………………………… 76

جدول 4-5 فراوانی کلمات قرض­گیری شده……………………………………………. 77

جدول 4-6 فراوانی تبدیل…………………………………………………………………… 78

جدول 4-7 فراوانی تکرار در کلمات پیامک­ها………………………………………….. 80

جدول 4-8 فراوانی سرواژه­سازی………………………………………………………….. 81

جدول 4ـ9 نمونه هایی از واژه بست………………………………………………………. 82

جدول 4-10 نمونه­هایی از جمله­های ساده، مشتق و مرکب………………………….. 87

جدول 4-11 فراوانی جمله­های ساده……………………………………………………… 89

جدول 4-12 فراوانی جمله­های مرکب…………………………………………………… 89

جدول 4-13 فراوانی جمله­های مشتق……………………………………………………. 89

جدول 4-14 میزان فراوانی جملات معلوم………………………………………………. 92

جدول 4-15 میزان فراوانی جملات مجهول…………………………………………….. 92

جدول 4-16 مقایسه رعایت آیین نگارش در داده­ها…………………………………… 95

 

فهرست نمودار

عنوان ………………………………………………………………………………صفحه

نمودار 4-1 مقایسه اجمالی فرایندهای واژه سازی……………………………………… 97

نمودار 4-2 مقایسه درصد فراوانی فرایندهای صرفی………………………………….. 97

نمودار 4-3 مقایسه جملات به کار رفته در پیامک ها………………………………….. 98

نمودار 4-4 مقایسه درصد فراوانی جملات به کار رفته در پیامک ها………………. 98

نمودار4-5 مقلیسه جملات معلوم و مجهول……………………………………………… 99

نمودار 4-6  مقایسه  درصد فراوانی جملات معلوم و مجهول………………………. 99

نمودار 4-7 مقایسه رعایت آیین نگارش در پیامک­ها……………………………….. 100


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *