دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد تهران مرکزی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

 

عنوان :

 

بررسی وضعیت گردشگری جنگ به منظور توسعه گردشگری (استان خوزستان)

 

استاد راهنما:

 

دكتر آزیتا رجبی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

دانلود پايان نامه با عنوان ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 1  
فصل اول: كلیات پژوهش  
1-1- بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………… 4  
1-2- اهمیت موضوع تحقیق    ……………………………………… ……………………………………………. 5  
1-3- اهداف‌ تحقیق     …………………………………….. ………………………………………………………….. 6  
1-4- پرسش های اصلی    …………………………….. ………………………………………………………….. 7  
1-5- فرضیه های اصلی    ………………………….. ………………………………………………………….. 7  
1-6- پیشینه تحقیق    ……………………………………. …………………………………………………………. 7  
1-7- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 9  
1-8- مراحل انجام کار و روش تحقیق ……………………………………………………………….. 10  
   1-8-1- روش تحقیق   …………………………….. ……………………………………………………. 10  
   1-8-2- جامعه آماری    …………………………… ………………………………………………… 10  
   1-8-3- روش نمونه‌گیری   ………………………….. …………………………………………………. 10  
   1-8-4- شیوه گردآوری اطلاعات  ………………………………………………………. …………… 11  
   1-8-5- ابزارهای گردآوری اطلاعات  …    ………………………………………….

 

1-8-6- شیوه‌های تجزیه و تحلیل یافته‌ها  ………………………………………….

………………..11

 

………………..12

   
       1-8-6-1 روایی (اعتبار) ابزار سنجش   …………………………………….. …………………….. 12  
       1-8-6-2- پایایی ابزارسنجش……………………….. ……………………………………………. 12  
1-9- محدودیت‌های پژوهش……………………………………… ……………………………………………. 13  
فصل دوم: چارچوب نظری پژوهش  
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 15  
2-1- مفاهیم، اصطلاحات و انواع گردشگری………………………………. ………………………………… 16  
   2-1-1- تعریف واژه توریست، توریسم………………………………….. ………………………………… 16  
   2-1-2- سیر تحول تاریخی مفهوم توریسم……………………….. ………………………………. 18  
   2-1-3- هستی شناسی توریست و توریسم  ……………………………………………………………………………19  
  2-1-4- طبقه بندی انواع توریسم……………………………………………………………………………………………..19  
     2-1-4-1- انواع گردشگری از چند دیدگاه…………………………………………………………………………..20  
2-2- تعاریف جنگ، انواع، انگیزه ها و جنگ تحمیلی………………………………………………………………….27  
  2-2-1- چند دیدگاه درباره مفهوم جنگ…………………………………………………………………………………..27  
  2-2-2- انواع جنگ ………………………………………………………………………………………………………………..28  
  2-2-3- انگیزه های مادی و معنوی در جنگ(جنگ تحمیلی)…………………………………………………….28  
  2-2-4- نگاهی بر جنگ تحمیلی یا دفاع مقدس……………………………………………………………………….29  
2-3- رابطه میان جنگ و گردشگری جنگ……………………………………………………………………………………30  
   2-3-1- انواع گردشگری مرتبط با گردشگری جنگ…………………………………………………………………31  
       2-3-1-1- گردشگری آموزشی…………………………………………………………………………………………..31  
       2-3-1-2- گردشگری فرهنگی…………………………………………………………………………………………..32

 

2-3-1-3- گردشگری میراث…………………………………………………………………………………………….32

2-3-1-4- گردشگری علایق خاص………………………………………………………………………………….33

2-3-1-5- گردشگری سیاه……………………………………………………………………………………………….34

2-3-1-6- گردشگری مکان های سیاه………………………………………………………………………………35

2-3-1-7- گردشگری مرگ………………………………………………………………………………………………36

2-3-1-8- گردشگری میراث بیرحمی و قساوت……………………………………………………………….39

2-3-1-9- گردشگری جنگ……………………………………………………………………………………………..40

2-3-1-10- گردشگری میدان جنگ…………………………………………………………………………………42

2-3-1-10-1- کارکرد میادین جنگ………………………………………………………………………………43

2-3-1-10-2- تیپ شناسی مسافران میادین جنگ………………………………………………………..45

2-3-2- رویکردهای گردشگری جنگ……………………………………………………………………………….46

2-3-3- عرضه و تقاضای گردشگری سیاه(جنگ)……………………………………………………………..48

2-3-3-1- طیف بندی محصولات گردشگری سیاه(گستره عرضه)………………………………..48

2-3-3-2- عوامل محرک گردشگری سیاه……………………………………………………………………51

2-3-3-2-1- ارزش های فرهنگی…………………………………………………………………………….52

2-3-3-2-2- تقدیس……………………………………………………………………………………………….53

2-3-3-2-3- مشخص شدن(برجسته سازی)…………………………………………………………….53

2-3-3-2-4- هویت…………………………………………………………………………………………………53

2-3-3-2-5- آموزش و اکتشاف……………………………………………………………………………….54

2-3-3-2-6- علاقه تاریخی……………………………………………………………………………………..55

2-3-3-2-7- میراث…………………………………………………………………………………………………55

2-3-3-2-8- احساس غربت……………………………………………………………………………………56

2-3-3-2-9- خاطره و یادمان…………………………………………………………………………………..56

2-3-3-2-10- کنجکاوی………………………………………………………………………………………….57

2-3-3-2-11- موقعیت…………………………………………………………………………………………….57

2-3-3-2-12- رسانه……………………………………………………………………………………………….58

 
    2-3-4- عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری جنگ……………………………………………………………..60  
2-4- نگاهی کوتاه به تاریخچه گردشگری در جهان……………………………………………………………….64

 

2-5-تاریخچه گردشگری در ایران………………………………………………………………………………………….66

2-5-1- زمینه تأسیس نهادها و ساختار اداری گردشگری در ایران………………………………………69

2-6- تاریخچه گردشگری جنگ در جهان………………………………………………………………………………71

 
   2-6-1- مقاصدمعروف گردشگری جنگ در جهان………………………………………………………………73  
     2-6-1-1- گردشگری جنگ در فرانسه……………………………………………………………………………74  
     2-6-1-2- گردشگری جنگ دربلژیک……………………………………………………………………………..77  
     2-6-1-3- گردشگری جنگ در ترکیه……………………………………………………………………………..87  
     2-6-1-4- گردشگری جنگ در روسیه……….. …………………………………………………………………89

 

2-6-1-5- گردشگری جنگ در ژاپن……………………………………………………………………………….94

 
2-7- راهیان نور،مقدمه ای برای گردشگری جنگ در ایران……………………………………………………..98  
   2-7-1- اهداف راهیان نور…………………………………………………………………………………………………99

 

2-7-2- تفاوت راهیان نور و گردشگری جنگ…………………………………………………………………100

 
فصل سوم: ویژگی‌های جغرافیایی استان خوزستان  
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..102  
3-1- ویژگی های جغرافیای طبیعی …………………………………………………………………………………103  
   3-1-1- موقعیت محدوده جغرافیایی……………………………………………………………………………103  
   3-1-2- زمین‌شناسی ……………………………………………………………………………………………………103  
   3-1-3- توپوگرافی………………………………………………………………………………………………………104  
   3-1-4- اقلیم……………………………………………………………………………………………………………….104  
   3-1-5- باد………………………………………………………………………………………………………………….105  
   3-1-6- منابع آب……………………………………………………………………………………………………….106

 

3-1-7- خاک شناسی……………………………………………………………………………………………………106

 
   3-1-8- پوشش گیاهی …………………………………………………………………………………………………107  
   3-1-9- حیات جانوری ………………………………………………………………………………………………..108  
3-2- ویژگی‌های جغرافیای انسانی …………………………………………………………………………………….109  
   3-2-1- سابقه تاریخی استان خوزستان…………………………………………………………………………..109  
   3-2-2- وجه تسمیه نام خوزستان…………………………………. ……………………………………………..109

 

3-2-3- مطالعات تقسیمات سیاسی استان خوزستان………………………………………………………..109

 
   3-2-4- ویژگی‌های اجتماعی(جمعیتی)…………………………………………………………………………..110  
     3-2-4-1- ویژگی های جمعیتی………………………………………………………………………………….110  
        3-2-4-1-1- تراکم جمعیت ………………………………………………………………………………….112  
        3-2-4-1-2- ساختار سنی وجنسی جمعیت استان …………………………………………………112

 

3-2-4-1-3- سواد…………………………………………………………………………………………………112

 
     3-2-4-2- شاخصه های اشتغال………………………………………………………………………………….113  
   3-2-5- ساختار اقتصادی……………………………………………………………………………………………….113

 

3-3- طبقه بندی جاذبه های گردشگری استان خوزستان……………………………………………………..114

3-3-1- جاذبه های طبیعی………………………………………………………………………………………………..115

3-3-2- جاذبه های انسانی ……………………………………………………………………………………………118

3-3-2-1- قلعه های تاریخی…………………………………………………………………………………………120

3-3-2-2- حمام های تاریخی……………………………………………………………………………………….123

3-3-2-3- کاروانسراها…………………………………………………………………………………………………..124

3-3-2-4- مکان های تاریخی…………………………………………………………………………………………125

3-3-2-5- پل های باستانی……………………………………………………………………………………………..129

3-3-2-6- مساجد تاریخی………………………………………………………………………………………………130

3-3-2-7- آرامگاه ها و زیارتگاه ها…………………………………………………………………………………131

3-3-2-8- نقش برجسته ها……………………………………………………………………………………………..135

3-3-2-9- آسیاب های باستانی………………………………………………………………………………………..136

3-3-2-10- خانه های تاریخی………………………………………………………………………………………..137

3-3-3- جاذبه های فرهنگی گردشگری جنگ در استان خوزستان…………………………………………138

3-3-3-1- مسیرهای گردشگری جنگ در استان خوزستان………………………………………………..138

3-3-3-2- یادمان های دفاع مقدس در استان خوزستان……………………………………………………139

 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل موضوع پژوهش  
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….153  
4-1- یافته‌های توصیفی پژوهش……………………………………………………………………………………………..154  
   4-1-1- جنسیت ……………………………………………………………………………………………………………….154  
   4-1-2- وضعیت تأهل………………………………………………………………………………………………………..154  
   4-1-3- سن پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………..155  
   4-1-4- تحصیلات پاسخگویان……………………………………………………………………………………………156  
   4-1-5- شغل………………………………………………………………………………………………..156  
   4-1-6- وسیله نقلیه……………………………………………………………………………. …………………………….157  
   4-1-7- سکونت در مناطق جنگی در حین جنگ………………………………….  ……………………………157  
   4-1-8- اولین بازدید از مناطق جنگی کشور………………………………………………. ……………………….158  
   4-1-9- آیا از سایر مناطق جنگی کشور بازدید کرده اید؟……………………………………………………..158  
   4-1-10- آیا از مناطق جنگی سایر کشورها دیدن کرده اید؟…………………………………. ………….159  
   4-1-11- آیا سابقه حضور در جبهه های جنگ داشته اید؟…. …………………………………………..159  
   4-1-12- آیا جزء خانواده شهدا و یا جانبازان هستید؟……………………………………………………..160

 

4-2- یافته های کیفی پژوهش……………………………………………………………………………………………160

 
   4-2-1- ویژگی های خاص گردشگری…………………………………………………………………………..161  
   4-2-2- نقش برنامه ریزی و آموزش در توسعه گردشگری جنگ…………. ………………………….162  
   4-2-3- بزرگداشت آثار…………………………………………………….. ……………………………………….163

 

4-2-4- همگونی و رابطه مثلث گونه………………………………………………………………………………163

4-2-5- ابعاد بین المللی جنگ……………………………………………………………………………………….164

4-2-6- نقش بخش خصوصی در توسعه گردشگری…………………………………………………………164

4-2-7- نقش ارگان ها و نهادهای دولتی در حفظ مکان ها………………………………………………..165

4-2-8- وجود مین و سیم های خاردار در ایجاد ترس ……………………………………………………..165

4-2-9- فقدان برنامه ریزی و امکانات زیرساختی……………………………………………………………..166

4-2-10- اطلاعات علمی از سایت ها و مکان های مورد بازدید…………………………………………167

4-2-11- رونق گردشگری جنگ در بهبود وضعیت اسکان………………………………………………..167

4-2-12- ورود بازدیدکنندگان به مناطق جنگی………………………………………………………………..168

4-2-13- نقش گردشگری جنگ در توسعه اجتماعی………………………………………………………..168

4-2-14- یادآوری خاطرات جنگ………………………………………………………………………………….169

4-2-15- رضایت از سطح امکانات رفاهی و وضعیت اسکان…………………………………………….170

4-2-16- اثرات یادمان ها در ایجاد خاطره………………………………………………………………………170

4-2-17- تعداد و وضعیت یادمان ها………………………………………………………………………………171

4-2-18- انتخاب راهیان نور و تأثیر آن در افزایش معلومات گردشگران……………………………..171

4-2-19- نقش بازدید از میراث و توان های گردشگری جنگ…………………………………………..172

4-2-20- میزان تمایل برای بازدید دوباره از استان……………………………………………………………173

4-2-21- توجیه و تشویق مردم برای بازدید از مناطق جنگی……………………………………………..174

4-2-22- تغییر در نگرش نسبت به جنگ……………………………………………………………………….177

4-2-23- الویت در انتخاب جاذبه های گردشگری ایران…………………………………………………..175

4-2-24- آینده گردشگری جنگ……………………………………………………………………………………177

4-2-25- مانع اساسی توسعه گردشگری جنگ………………………………………………………………..177

 
4-3- ارائه مدل مرتبط با گردشگری جنگ…………. ………………………………………………………………..179  
4-4- تجزیه و تحلیل SWOT ………………………………………………………………………………………………180  
   4-4-1- استراتژی و راهبرد مناسب در مناطق جنگی استان خوزستان…………………………………184

 

4-4-2- جمع بندی تحلیل وضعیت گردشگری جنگ در استان خوزستان………………………….187

 
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها  
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..190  
5-1- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….191

 

5-2- پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………195

 
   
پیوست‌ها:

 

پرسشنامه گردشگرن:

 

 
                                 

فهرست جداول

جدول 2-1: تعاریف و چشم انداز مفهوم تاناتوریسم                                                     37

جدول 2-2: طیف منابع گردشگری سیاه                                                                    49

جدول 2-3: سایر عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری جنگ از نگاه گردشگران                       63

جدول 4-1: جنسیت گردشگران                                                                           154

جدول 4-2: وضعیت تأهل گردشگران                                                                    155

جدول 4-3: سن گردشگران                                                                                155

جدول 4-4: سطح سواد گردشگران                                                                       156

جدول 4-5: شغل بازدیدکنندگان                                                                          157

جدول 4-6: وسیله نقلیه                                                                                    157

جدول 4-7: سکونت در مناطق جنگی در حین جنگ                                                  158

جدول 4-8: اولین بازدید از مناطق جنگی جنوب کشور                                               158

جدول 4-9: بازدید از سایر مناطق جنگی کشور داشته اند؟                                           159

جدول 4-10: بازدید از مناطق جنگی سایر کشورها داشته اند؟                                       159

جدول 4-11: سابقه حضور در جبهه                                                                      160

جدول 4-12: عضو خانواده های شهدا یا جانبازان                                                      160

جدول 4-13: ویژگی های خاص گردشگری جنگ                                                     161

جدول 4-14: نقش آموزش و برنامه ریزی در توسعه گردشگری جنگ                              161

جدول 4-15: بزرگداشت آثار و نتایج جنگ در ترویج صلح                                          162

جدول 4-16: رابطه مثلث گونه صنعت گردشگری در تبدیل گردشگری جنگ به جاذبه ملی    163

جدول 4-17: ابعاد بین المللی جنگ و تأثیر در عرصه های ملی                                     163

جدول 4-18: نقش بخش در خصوصی در توسعه گردشگری                                        164

جدول 4-19: نقش دولت و نهادهای مربوطه در حفظ مکان ها                                      164

جدول 4-20: وجود مین و سیم های خاردار در ایجاد نگرانی و عدم جذب گردشگر            165

جدول 4-21: نقش فقدان امکانات زیرساختی در عدم توسعه گردشگری جنگ                   165

جدول 4-22: میزان اطلاعات علمی از سایت های جنگی مورد بازدید                              166

جدول 4-23: نقش رونق گردشگری جنگ در بهبود وضعیت اسکان گردشگران                  167

جدول 4-24: نقش ورود بازدید کنندگان در بهبودی وضعیت ساکنان منطقه                       167

جدول 4-25: نقش گردشگری جنگ در توسعه اجتماعی و فرهنگی منطقه                         168

جدول 4-26: میزان یادآوری خاطرات به عنوان انگیزه اصلی گردشگری جنگ در منطقه         169

جدول 4-27: میزان رضایت از سطح امکانات رفاهی و وضعیت گردشگران جنگ منطقه         169

جدول 4-28: میزان تأثیر احداث یادمان در ایجاد خاطره ها و حماسه ها                            170

جدول 4-29: چگونگی تعداد و وضعیت یادمان ها با توجه به تنوع سایت های جنگی           171

جدول 4-30: تأثیر انتخاب راهنمایان راهیان نور از بین رزمندگان در افزایش معلومات           172

جدول 4-31: نقش بازدید از توان های گردشگری جنگ در استمرار حافظه تاریخی ملت       172

جدول 4-32: میزان تمایل برای بازدید دوباره از استان خوزستان به عنوان مقصد گردشگری    173

جدول 4-33: میزان تشویق سایر افراد برای بازدید از مناطق جنگی جنوب                         174

جدول 4-34: میزان تغییر نگرش نسبت به جنگ پس از بازدید از مناطق جنگی جنوب          174

جدول 4-35: الویت انتخاب انگیزه برای بازدید از مناطق جنگی جنوب                            175

جدول 4-36: آینده گردشگری جنگ در مقایسه با سایر حوزه های گردشگری ایران             176

جدول 4-37: مانع اساسی توسعه گردشگری جنگ                                                     177

جدول 4-38: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (نقاط قوت)                                             179

جدول 4-39: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (نقاط ضعف)                                           180

جدول 4-40: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (فرصت ها)                                           181

جدول 4-41: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (تهدیدها)                                              182

جدول 4-42: مجموع ماتریس عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف)                                 182

جدول 4-43: مجموع ماتریس عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها)                              182

فهرست نمودارها

نمودار 2-1: طیف منابع گردشگری سیاه

نمودار 4-1: الویت در انتخاب انگیزه برای بازدید از مناطق جنگی                                    175

نمودار 4-2: آینده گردشگری جنگ در مقایسه با سایر حوزه های گردشگری ایران                176

نمودار 4-3: موانع اساسی توسعه گردشگری جنگ                                                      177

نمودار 4-4: مدل زیربنایی گردشگری جنگ در استان خوزستان                                      178

نمودار4-5: ارزیابی مجموع عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر گردشگری جنگ                     183

فهرست نقشه‌ها

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *