2-2- پرخاشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………6

2-2-1- تعاریف پرخاشگری………………………………………………………………………………………………………..6

2-3- انواع پرخاشگری………………………………………………………………………………………………………………..8

2-3-1- پرخاشگری کلامی در مقابل پرخاشگری غیر کلامی…………………………………………………….8

2-3-2- پرخاشگری مستقیم در برابر پرخاشگری غیر مستقیم………………………………………………….9

2-3-3- پرخاشگری وسیله ای در برابر پرخاشگری خصمانه………………………………………………………9

2-3-4- پرخاشگری فعال در برابر پرخاشگری منفعل…………………………………………………………………9

2-3-5- پرخاشگری فردی در برابر پرخاشگری جمعی…………………………………………………………….10

2-3-6- پرخاشگری فرافعال و تجاوزکارانه در مقابل پرخاشگری واکنشی و دفاعی……………………10

2-4- دیدگاه های نظری درباره پرخاشگری……………………………………………………………………………………….11

2-4-1- رویکرد سرشت گرا………………………………………………………………………………………………………….11

1_ نظریه فروید…………………………………………………………………………………………………………………………..11

2- نظریه کنراد لورنس……………………………………………………………………………………………………………….12

3- نظریه زیست شناسی اجتماعی……………………………………………………………………………………………..12

4- نظریه های زیستی………………………………………………………………………………………………………………13

4-1- آندروژن و کورتیزول………………………………………………………………………………………………..13

4-2- هورمون غدد جنسی………………………………………………………………………………………………..13

4-3- هورمون های هیپوفیز……………………………………………………………………………………………..14

4-4- ناقل های عصبی………………………………………………………………………………………………………….14

4-5- کوروموزوم های جنسی……………………………………………………………………………………………….15

2-6- بلوغ جنسی و پرخاشگری……………………………………………………………………………………………15

2-4-2- رویکرد تربیت گرا………………………………………………………………………………………………………….16

1_ نظریه ناکامی…………………………………………………………………………………………………………………..16

2- نظریه یادگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………………………17

3- نظریه شناخت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………17

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

4- نظریه پیش نویس………………………………………………………………………………………………………….18

5- نظریه کشت……………………………………………………………………………………………………………………19

6- نظریه کارکرد شناختی _ اجرایی…………………………………………………………………………………..19

2-5- برانگیزاننده های پرخاشگری……………………………………………………………………………………………………….20

2-5-1- ناکامی…………………………………………………………………………………………………………………………..20

2-5-2- تحریک مستقیم……………………………………………………………………………………………………………21

2-5-3- خشونت رسانه ای………………………………………………………………………………………………………..21

2-5-4- عوامل شخصیتی…………………………………………………………………………………………………………..21

2-5-5- سوگیری اسنادی خصمانه……………………………………………………………………………………………22

2-5-6- خودشیفتگی…………………………………………………………………………………………………………………22

2-5-7- تفاوت های جنسیتی در پرخاشگری……………………………………………………………………………23

2-6- شیوه های مهار و پیشگیری از پرخاشگری…………………………………………………………………………………24

2-6-1- مجازات پرخاشگر…………………………………………………………………………………………………………24

2-6-2- پالایش………………………………………………………………………………………………………………………….24

2-6-3- نقصان شناختی…………………………………………………………………………………………………………..25

2-6-4- آموزش مهارت های اجتماعی……………………………………………………………………………………..25

2-6-5- الگودهی……………………………………………………………………………………………………………………….26

2-6-6- پاسخ های مغایر………………………………………………………………………………………………………….26

2-6-7- آموزش کنترل خشم………………………………………………………………………………………………….26

2-6-8- آموزش رفتار جرات مندانه……………………………………………………………………………………….27

2-6-9- درمان دارویی……………………………………………………………………………………………………………27

2-7- دیسفوریای جنسیتی………………………………………………………………………………………………………………….27

2-7-1- جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………28

2-7-2- هویت جنسیتی…………………………………………………………………………………………………………..28

2-7-3- نقش جنسی…………………………………………………………………………………………………………………28

2-7-4- ملال جنسیتی ……………………………………………………………………………………………………………29

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

2-7-5- اختلال هویت جنسی……………………………………………………………………………………………………29

2-8- تاریخچه دیسفوریای جنسیتی…………………………………………………………………………………………29

2-9- تعریف دیسفوریای جنسیتی………………………………………………………………………………………………………..30

2-9-1- ویژگی های دیسفوریای جنسیتی …………………………………………………………………………….31

2-9-2- دیسفوریای جنسیتی در کودکان……………………………………………………………………………….31

2-9-3- دیسفوریای جنسیتی در نوجوانان و بزرگسالان………………………………………………………..32

2-10- شیوع دیسفوریای جنسیتی………………………………………………………………………………………………………33

2-11- علل دیسفوریای جنسیتی…………………………………………………………………………………………………………34

2-11-1- عوامل بیولوژیک………………………………………………………………………………………………………34

2-12- درمان دیسفوریای جنسیتی………………………………………………………………………………………..35

2-12-1- جراحی تغییر جنسیت………………………………………………………………………………36

2-12-2- درمان های روانشناختی……………………………………………………………………………37

2-13- نظریه های مربوط به دیسفوریای جنسیتی……………………………………………………………………………..37

2-13-1- نظریه روان تحلیلی………………………………………………………………………………………………….37

2-13-2- نظریه یادگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………………38

2-13-3- نظریه رشدی _ شناختی…………………………………………………………………………………………38

2-14- پیشینه مطالعاتی………………………………………………………………………………………………………………………39

2-14-1- پیشینه خارجی…………………………………………………………………………………………………………39

2-14-2- پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………………………..43

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..50

3-2- روش تحقیق و جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………50

3-3- نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………..50

3-4- ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………….51

3-4-1- پرسشنامه پرخاشگری اهواز…………………………………………………………………………………………..51

3-4-2- روایی و پایایی پرسشنامه پرخاشگری اهواز…………………………………………………………………..52

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………….53

3-6- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………..53

3-7- ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………….53

فصل چهارم: نتایج

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..54

4-2- توصیف متغیرهای زمینه ای……………………………………………………………………………………………….54

4-3- بررسی سوال تحقیق……………………………………………………………………………………………………………60

4-4- بررسی فرضیه اول تحقیق…………………………………………………………………………………………………..60

5-4- بررسی فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………….63

6-4- بررسی فرضیه سوم تحقیق………………………………………………………………………………………………..71

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..75

5-2- خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………75

5-3- بحث در خصوص سوال تحقیق…………………………………………………………………………………………..76

5-4- بحث در خصوص فرضیه اول تحقیق…………………………………………………………………………………..77

5-5- بحث در خصوص فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………….78

5-6- بحث در خصوص فرضیه سوم تحقیق………………………………………………………………………………..79

5-7- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………82

5-8- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………..82

5-8-1- پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………….82

5-8-2- پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………….83

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………..84

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………84

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………89


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *