1-2-4. حمایت اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………………….23

1-2-5. نظریه دینی دورکیم…………………………………………………………………………………………………………………………..24

1-2-6. نظریه تفاهمی وبر ……………………………………………………………………………………………………………………………..26

1-2-7. دیدگاه جامعه شناختی و تربیت دینی ……………………………………………………………………………………………..27

1-2-8. تبیین روانشناختی دین ……………………………………………………………………………………………………………………28

1-2-9. نظریه های تحول روانشناختی دین ………………………………………………………………………………………………….28

1-2-10. نظریه های تحول دینی ………………………………………………………………………………………………………………….30

1-2-11. رویکرد انگیزشی به دین …………………………………………………………………………………………………………………32

1-2-12. دیدگاه روان شناختی و تربیت دینی ……………………………………………………………………………………………..34

1-2-13. کنش انگیزشی دین ……………………………………………………………………………………………………………………….35

2-2-1. بخش دوم : جنگ نرم از نظر قرآن …………………………………………………………………………………………………..35

2-2-2. مفهوم جنگ نرم ……………………………………………………………………………………………………………………………….37

2-2-3. تاریخچه جنگ نرم…………………………………………………………………………………………………………………………….38

2-2-4. چیستی و اهداف جنگ نرم ………………………………………………………………………………………………………………41

2-2-5. ابزارهای جنگ نرم ……………………………………………………………………………………………………………………………43

2-3. تحقیقات انجام شده قبلی ……………………………………………………………………………………………………………………..44

2-3-1. تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………..45

2-3-2.تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………………..48

2-4. نقدی بر تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………………………..49

2-5. چارچوب نظری ……………………………………………………………………………………………………………………………………..50

2-6. فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………..55

2-7. متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..56

متغیر مستقل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………56

2-8. تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیقی …………………………………………………………………………………………56

فصل سوم  روش پژوهش

3-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66

3-2. روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

3-3. جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

3-4. حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….68

3-5. شیوه های نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………….68

3-6. ابزار جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………69

3-7. واحد تحلیل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………69

3-8. پایایی یا قابلیت اعتماد ………………………………………………………………………………………………………………………….70

3-9. اعتبار یا روایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….71

3-10. آماره های لازم جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………72

فصل چهارم  تجزیه و تحلیل اطلاعات (یافته ها)

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74

1-4. بخش اول : توصیف جمعیت نمونه ……………………………………………………………………………………………………….75

2-4. بررسی فرضیه های تحقیق (آمار استنباطی ) ………………………………………………………………………………………85

تحلیل های دو متغیره …………………………………………………………………………………………………………………………………….85

فصل پنجم – نتیجه گیری

5-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98

5-2. یافته های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………..100

5-3. نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………..104

5-4. پیشنهادهای حاصل از پژوهش …………………………………………………………………………………………………………..107

5-5. پیشنهادات برای محققان آینده ………………………………………………………………………………………………………….107

5-6. محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………108

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..109

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..115

پرسش نامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..116

یک مطلب دیگر :

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………121

طرح روی جلد انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….122

فهرست جداول

جدول 1-2 ، تعریف عملیاتی باور دینی …………………………………………………………………………………………………………60

جدول 2-2، تعریف عملیاتی وظایف دینی………………………………………………………………………………………………………62

جدول 3-2، تعریف عملیاتی تاثیر گذاری کتب دینی دانشگاه ……………………………………………………………………..63

جدول 4-2تعریف عملیاتی اعتقاد به تاثیر گذاری جنگ نرم………………………………………………………………………….64

جدول1-4 توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت …………………………………………………………………………………………..75

جدول2-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان سن ………………………………………………………………………76

جدول3-4 توزیع پاسخ گویان بر حسب وضعیت تاهل ………………………………………………………………………………….77

جدول4-4 توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی ………………………………………………………………………………..78

جدول 5-4 توزیع پاسخ گویان بر حسب میزان درآمد بر حسب هزارتومان …………………………………………………79

جدول 6-4  توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت مسکن ……………………………………………………………………………..80

جدول 7-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان باورهای دینی …………………………………………………….81

جدول 8-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان انجام وظایف دینی …………………………………………….82

جدول 9-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان اعتقاد به تاثیر گذاری کتب دینی دانشگاه ………..83

جدول 10-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان اعتقاد به تاثیر گذاری جنگ نرم …………………….84

جدول  11-4 همبستگی بین میزان محتوای کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان ……..85

جدول 12-4 همبستگی بین تاثیر گذاری جنگ نرم و محتوای کتب دینی دانشگاهی ……………………………….86

جدول 13-3 همبستگی بین نحوه تدریس استادان کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………87

جدول 14-4 همبستگی بین نحوه تدوین مطالب کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان..88

جدول 15-5 همبستگی بین نحوه آزمون کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان ……………89

جدول16-4 رابطه بین شخصیت استادان کتب دینی و تاثیر گذاری بر وضعیت اعتقادات دینی دانشجویان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90

جدول 17- 4 ضرایب همبستگی چند گانه، ضریب تعیین، ضریب تعدیل یافته و خطای معیار برآورد……….92

جدول 18-4 ضرایب استاندارد شده و استاندارد نشده رگرسیونی متغیر موثر بر میزان اعتقادات دینی دانشجویان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

جدول 19-4 ضرایب همبستگی چند گانه، ضریب تعیین، ضریب تعدیل یافته و خطای معیار برآورد…………95

جدول 20-4 ضرایب استاندارد شده و استاندارد نشده رگرسیونی متغیر موثر بر میزان تاثیر گذاری جنگ نرم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96

فهرست نمودار

نمودار1-4 توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت …………………………………………………………………………………………..75

نمودار2-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان سن ………………………………………………………………………76

نمودار3-4 توزیع پاسخ گویان بر حسب وضعیت تاهل ………………………………………………………………………………….77

نمودار4-4 توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی ………………………………………………………………………………..78

نمودار 5-4 توزیع پاسخ گویان بر حسب میزان درآمد بر حسب هزارتومان …………………………………………………79

نمودار 6-4  توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت مسکن ……………………………………………………………………………..80

نمودار 7-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان باورهای دینی …………………………………………………….81

نمودار 8-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان انجام وظایف دینی …………………………………………….82

نمودار 9-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان اعتقاد به تاثیر گذاری کتب دینی دانشگاه ………..83

نمودار 10-4 توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان اعتقاد به تاثیر گذاری جنگ نرم …………………….84

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *