2-2-جرم.. 21
2-2-1-مفهوم لغوی.. 21
2-2-2-جرم بر مبنای حقوق موضوعه ایران.. 22
2-3- پیشگیری.. 23
2-3-1-مفهوم پیشگیری.. 23
2-3-1-1-مفهوم لغوی.. 24
2-3-1-2-مفهوم اصطلاحی.. 24
2-3-2- ضرورت وجودی پیشگیری.. 25
2-3-3-انواع پیشگیری.. 31
2-3-3-1- پیشگیری اولیه.. 31
2-3-3-2- پیشگیری ثانویه.. 32
2-3-3-3 پیشگیری ثالث.. 33
2-3-3-4- پیشگیری كوتاه‌مدت و بلند‌مدت.. 33
2-3-3-4-1-پیشگیری كوتاه‌مدت.. 34
2-3-3-4-2-پیشگیری بلندمدت.. 34
2-3-3-5- پیشگیری انفعالی  و فعال.. 35
2-3-3-5-1- پیشگیری انفعالی.. 36
2-3-3-5-2-پیشگیری فعال.. 36
2-3-3-6- پیشگیری وضعی و اجتماعی.. 37
2-3-3-6-1-پیشگیری وضعی.. 37
2-3-3-6-2-پیشگیری اجتماعی.. 39
2-7- مشارکت شهروندان در پیشگیری اجتماعی.. 42
فصل سوم: نهادهای خاص در پیشگیری از جرم.. 44
3-1-قوه قضاییه.. 45

مقالات و پایان نامه ارشد

3-1-1-عملکرد تشکیلاتی قوه قضائیه در زمینه مدیریت پیشگیری از جرم    45
3-1-1-1-مرکز مطالعات حقوقی و قضایی دادگستری.. 45
3-1-1-2- دفتر مطالعات و پیشگیری از وقوع جرم.. 45
3-1-1-2-1-ستاد پیشگیری از وقوع جرم.. 46
3-1-1-2-2-دبیر پیشگیری از وقوع جرم.. 46
3-1-1-2-3- اداره کل مطالعات پیشگیری از وقوع جرم.. 46
3-1-1-3- مرکز تحقیقات و پژوهش های قوه قضائیه.. 47
3-1-1-4- مرکز توسعه قضایی.. 49
3-1-1-5- دادستانی کل کشور.. 49
3-1-1-6- شورای حل اختلاف.. 52

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3-1-1-7-سازمان بازرسی کل کشور.. 53
3-1-1-8-سازمان قضایی نیروهای مسلح.. 54
3-1-1-9- سازمان زندان ها و اقدامات تامینی تربیتی.. 57
3-1-1-10-ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی.. 58
3-1-1-11-مركز امور مشاوران حقوقی وكلاء و كارشناسان قوه قضائیه    60
3-2- سیاست های راهبردی قوه قضائیه در زمینه پیشگیری و مبارزه با مفاسد اجتماعی.. 62
3-3- پلیس و پیشگیری از جرایم.. 63
3-3-1-مفهوم واژه پلیس.. 64
3-3-2- اشكال و مصادیق اقدامات پلیس در راستای پیشگیری.. 68
3-3-2-1- راه اندازی مراكز مشاوره و مددكاری اجتماعی.. 69
3-3-2-1-1-ضرورت تأسیس مراكز مشاوره.. 69
3-3-2-1-2-اهداف مراكز مشاوره.. 69
3-3-2-1-3-انواع خدمات ارائه شده در مراكز مشاوره.. 70
3-3-2-1-3-1-مشاوره انتظامی.. 70
3-3-2-1-3-2-مشاوره روانشناختی.. 70
الف. مددكاری اجتماعی مستقر در مراكز مشاوره.. 70
ب. روان سنجی.. 71
ج. مراکز مددکاری اجتماعی.. 71
3-3-2-2-استفاده از میانجیگری کیفری.. 73
3-3-2-3-آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی.. 76
3-3-2-4- همكاری كلانتری و مدرسه.. 76
3-3-2-5- طرح حریم حفاظتی مناطق خاص.. 77
فصل چهارم: نهاد ها و سازمان های عام در پیشگیری از جرم.. 78
4-1-نقش وراتخانه ها و سایر مراجع دولتی و عمومی در امر پیشگیری    78
4-1-1-وزارتخانه ها.. 79
4-1-1-1-وزارت آموزش و پرورش.. 80
4-1-1-2- وزارت اطلاعات.. 84
4-1-1-3- وزارت امور اقتصاد و دارایی.. 86
4-1-1-4- وزارت بازرگانی.. 88
4-1-1-5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.. 90
4-1-1-6- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.. 94
4-1-1-7- سازمان تعزیرات حكومتی.. 95
4-1-1-8- سازمان پزشکی قانونی.. 96
4-1-2- ستادها.. 98
4-1-2-1-ستاد مبارزه با مواد مخدر.. 98
4-1-2-2-ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.. 100
4-1-2-3-ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی.. 107
نتیجه گیری و پیشنهادات.. 109
نتیجه گیری.. 109
پیشنهادات.. 111
منابع و ماخذ.. 113


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *