:بررسی نقش اتاق های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرائم اخلاقی

دانلود پایان نامه

 

 

 

دانشگاه علوم انتظامی

دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته اطلاعات

 

عنوان:بررسی نقش  اتاق های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرائم اخلاقی

استاد راهنما:

 سردار دکتر عبدالرضا امیری

استاد مشاور:

دکتر اصحاب حبیب زاده

نگارش:

**************

 

 

 زمستان  1393

 

 

 

 

 

 

 

 

Police University

Faculty of Science and Technology of Information and Knowledge

 

 

The presence of damage in the sense chat technology with an emphasis on public safety users in Tehran, swot model

MasterThesis inInformation Major

 

Supervisor:

 

Dr. Abdolreza Amiri

Advisor:

Dr. As’hab Habibzadeh

By:

Colonel. Reza Beheshti

 

Autumn 2014

 

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment