چکیده 1
فصل اول: طرح مسئله (کلیات تحقیق )  
1-1- مقدمه 2
1-2-بیان مسئله 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4- اهداف تحقیق 11

1-5- محدوده های تحقیق 

1-5-1- محدوده موضوعی

1-5-2- محدوده مکانی

1-5-3- محدوده زمانی

 

11

11

13

1-6- محدودیت های تحقیق 13

1-7- تعاریف واژگان 

1-7-1. آموزش کارآفرینی

1-7-2. اشتغال

1-7-3. بخش کشاورزی استان اصفهان

14 

14

15

15

فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع 

مقدمه

 

16

بخش اول: ادبیات نظری 

2-1-        کارآفرینی

2-2-        كارآفرینی در جهان

2-3-        كارآفرینی در ایران

2-4-        آموزش کارآفرینی

 

16

17

19

20

 

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            صفحه

 

 

 

 

2-5-        تاریخچه و تحقیقات آموزش کارآفرینی در جهان 

2-6-        آموزش کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه

2-7-        آموزش کارآفرینی در آمریکای شمالی

2-8-        آموزش کارآفرینی در اروپا

2-9-        تاریخچه و تحقیقات آموزش کارآفرینی در ایران

2-10-   اهمیت آموزش کارآفرینی

2-11-   اهداف برنامه های آموزش کارآفرینی در جهان

2-12-   اهداف برنامه های آموزش کارآفرینی در ایران

2-13-   اثر بخشی آموزش کارآفرینی

2-14-   مزایای آموزش کارآفرینی

2-15-   انواع روش ها و برنامه های آموزش کارآفرینی در جهان

2-16-   انواع روش ها و برنامه های آموزش کارآفرینی در ایران

2-17-   اشتغال در بخش کشاورزی در جهان

2-18-   اشتغال در بخش کشاورزی ایران

2-19-   کارآفرینی، اشتغال و بخش کشاورزی

2-20-   نتایج

بخش دوم: ادبیات تجربی

2-21-   تحقیقات خارجی

2-22-   تحقیقات داخلی

2-23-   چارچوب نظری

23 

24

26

27

27

31

31

32

34

35

36

41

48

49

51

53

 

56

58

67

فصل سوم : روش تحقیق  

3-1- مقدمه 

3-2- روش تحقیق

68 

68

 

 

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            صفحه

 

 

 

 

3-3- جامعۀ آماری 

3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه

3-5- ابزار تحقیق

3-5-1- روایی

3-5-2- پایایی

3-6- متغیرهای تحقیق

3-6-1- متغیرهای مستقل

3-6-2- متغیر وابسته

3-6- فرضیه های پژوهش

3-7- روشهای جمع آوری اطلاعات

3-8- روش های آماری

68 

69

70

70

71

71

71

72

73

73

74

فصل چهارم : یافته های تحقیق  

4ـ1ـ مقدمه 

بخش اول: آمار توصیفی

4-2- ویژگیهای شخصی پاسخگویان

4-3- نقش آموزش های کوتاه مدت کارآفرینی در اشتغالزایی بخش کشاورزی استان اصفهان

4-4- نقش آموزش تکنیک های خلاقیت و شناخت و ارزیابی فرصت ها در اشتغالزایی بخش کشاورزی

4-5- نقش آموزش مراحل تاسیس و راه­اندازی کسب وکارها در­اشتغالزایی بخش کشاورزی

4-6-نقش آموزش چگونگی تدوین طرح کسب و کار و روشهای تامین منابع سرمایه

4-7- نقش آموزش تثبیت و اداره کسب و کار در اشتغالزایی بخش کشاورزی

75 

75

75

78

79

 

80

82

84

 

 

 

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            صفحه

 

 

 

 

 


مقالات و پایان نامه ارشد

4-8- موانع و محدودیت های موجود در اشتغالزایی بخش کشاورزی 

بخش دوم: آمار استنباطی

4-9- نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای تحقیق و اشتغالزایی بخش کشاورزی استان اصفهان

4-10- تحلیل رگرسیون

87 

89

89

 

90

فصل پنجم : خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهاد ها  

5-1- خلاصه 

5- 2 -نتیجه گیری

5- 3- پیشنهادها

5-4- پیشنهاد برای تحقیقات آتی

92 

94

98

101

فهرست منابع و ماخذ 

ضمایم

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 2-1 مقایسه سرفصل‌ها و ریز محتوای الگوها و مدلهای تدریس كارآفرینی در ایران 45
جدول 2- 2 خلاصه مبانی نظری موضوع 63
جدول 3-1- تعیین حجم نمونه در داخل طبقات 69
جدول 3-2- ضریب آلفا کرونباخ پرسشنامه 71
جدول 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن 75
جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات 76
جدول 4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل اصلی 77
جدول 4-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تجربه کاری 77
جدول 4-5- نقش آموزش­های کوتاه مدت کارآفرینی در اشتغالزایی بخش کشاورزی 78
جدول 4-6- اولویت­بندی نقش آموزشهای کوتاه مدت کارآفرینی در اشتغالزایی بخش کشاورزی استان اصفهان 78
جدول 4-7- نقش آموزش تکنیکهای خلاقیت و شناخت و ارزیابی فرصتها در اشتغالزایی بخش کشاورزی 79
جدول 4-8- اولویت­بندی نقش آموزش تکنیک­های خلاقیت و شناخت و ارزیابی فرصت­ها در اشتغالزایی بخش کشاورزی 80
جدول­4-9-­نقش آموزش مراحل تاسیس و راه­اندازی کسب و کار در اشتغالزایی بخش کشاورزی 81
جدول 4-10- اولویت بندی نقش آموزش مراحل تاسیس و راه اندازی کسب و کارها در اشتغالزایی بخش کشاورزی 82
جدول 4-11- دیدگاه آموزش چگونگی تدوین طرح کسب و کار و روشهای تامین منابع سرمایه در اشتغالزایی بخش کشاورزی 82
جدول 4-12- اولویت بندی نقش آموزش چگونگی تدوین طرح کسب و کار و روشهای تامین منابع سرمایه در اشتغالزایی بخش کشاورزی 84
جدول 4-13- آموزش تثبیت و اداره کسب و کار در اشتغالزایی بخش کشاورزی 85
جدول 4-14- رتبه بندی آموزش تثبیت و اداره کسب و کار در اشتغالزایی بخش کشاورزی 86
جدول 4-15- موانع و محدودیت های موجود بر سر راه رسیدن به هدف اشتغالزایی بخش کشاورزی 87

 

 

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *