شکل 2-4 مدل هرم عملکرد 40
شکل 2-5 مدل کارت امتیازی متوازن. 41
شکل 2-6 مدل تحلیل ذینفعان. 43
شکل 2-7 مدل چارچوب مدوری و استیپل. 45

چکیده

بازارگرایی و تاثیر آن بر عملكرد سازمانی از جمله مباحث مهم و محوری در مدیریت بازار و مشتری است. شرکت ها به منظور افزایش میزان عملکرد سازمانی، فعالیت ها و تلاش های بسیاری را انجام می دهند که با توجه به مطالعات گذشته، بازارگرایی یکی از این موارد است.
در پژوهش حاضر، ابتدا به بررسی میزان بازارگرایی از نظر دو دیدگاه رفتاری و فرهنگی در شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرک های صنعتی اردبیل پرداخته و سپس ارتباط این بازارگرایی ها با عملکرد سازمانی در شرکت های مذکور، مورد مطالعه قرارگرفته است.
در دیدگاه رفتاری، بازارگرایی از نظر ابعاد مشتری گرایی، رقیب گرایی و هماهنگی بین بخشی مورد مطالعه قرار می گیرد. دیدگاه فرهنگی، بازارگرایی را از نظر ابعاد تولید اطلاعات، نشر اطلاعات و پاسخگویی مورد مطالعه قرار می دهد.

پایان نامه

جامعه آماری مورد مطالعه تعداد 98 شرکت بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 75 شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شد و از میان آنان 63 شرکت به پرسشنامه

یک مطلب دیگر :

پایان نامه پروژه سیروس(حقوق ناظر بر تسلیحات لیزری در جنگ)

 پاسخ دادند.

میزان بازارگرایی با استفاده از پاسخ های دریافتی از مدیران شرکت های مذکور به پرسشنامه های  معروف و استاندارد MARKOR (کهلی – جاورسکی) و MKTOR (نارور – اسلاتر) و آزمون تی تک متغیره اندازه گیری شده است. به منظور سنجش رابطه بازارگرایی رفتاری و فرهنگی با عملکرد سازمانی، آزمون همبستگی مورد استفاده قرار گرفته است.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که میزان بازارگرایی در شرکت های مذکور بالاتر از حد متوسط بوده و در حد مطلوبی قرار دارد. ارتباط بازارگرایی رفتاری و فرهنگی با عملکرد سازمانی به طور مجزا از طریق آزمون همبستگی اندازه گیری شد و نتیجه آن ارتباط مثبت و معنی دار هر دو دیدگاه بازارگرایی با عملکرد سازمانی است.

ایجاد اطلاعات، نشر اطلاعات و پاسخگویی، ابعاد بازارگرایی رفتاری با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری دارند. همچنین در میان ابعاد بازارگرایی فرهنگی، مشتری گرایی و هماهنگی بین بخشی ارتباط مثبت و معنی داری با عملکرد سازمانی دارند اما بعد رقیب گرایی، رابطه معنی داری با عملکرد سازمانی ندارد ولی رابطه ی آنها مثبت است.

کلیدواژه ها: بازارگرایی رفتاری، بازارگرایی فرهنگی، عملکرد سازمانی، شرکت های کوچک و متوسط، شهرک های صنعتی اردبیل

 

 

فصل اول


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *