1-4-   اهداف تحقیق.. 5

1-4-1-   اهداف كلی      5

1-4-2-   اهداف آرمانی   5

1-4-3-   اهدف ویژه 5

1-5-   سوالات تحقیق.. 5

1-6-   فرضیات تحقیق.. 6

1-7-   تعاریف واژه ها 6

1-8-   مشاغل مختلف…. 7

1-9-   تعریف صنعت…. 7

1-9-1-   تعریف فعالیت های صنعتی.. 8

1-9-2-   تعاریف خدمات… 8

1-10-   انواع صنوف… 9

1-10-1- صنوف تولیدی   9

1-10-2- صنوف خدمات فنی.. 9

1-10-3- صنوف توزیعی   9

1-10-4- صنوف خدماتی   9

1-11-   مفهوم صنایع و خدمات شهری.. 10

1-11-1- صنایع مورد نیاز شهروندان. 10

1-11-2- صنایع تاریخی و قدیمی مستقر در شهر. 10

1-11-3- صنایع خدماتی   11

1-12-   تعریف آلودگی.. 11

1-13-   مفهوم عام آلودگی.. 11

1-13-1- آلودگی هوا 12

1-13-2- آلودگی آب و خاك… 12

1-13-3- آلودگی صوتی   13

1-13-4- آلودگی منظر    13

1-14-   تعریف مزاحمت…. 14

1-15-   علل پیدایش و بروز آلودگی و مزاحمت…. 15

1-15-1- تحلیل منافع اقتصادی.. 15

1-15-2- توسعه سریع شهری.. 16

1-15-3- استقرار تاریخی   16

1-16-   تعاریف مربوط به صنوف… 16

1-16-1- فرد صنفی      17

1-16-2- واحد صنفی      17

1-16-3- صنف        17

1-16-4- پروانه کسب        17

1-16-5- پروانه تخصصی و فنی.. 17

1-16-6- اتحادیه    18

1-16-7- مجمع امور صنفی.. 18

1-16-8- شورای اصناف کشور. 18

1-16-9- کمیسیون نظارت   18

1-16-10- هیأت عالی نظارت… 19

1-17-   مقدمه ای بر ساماندهی.. 19

1-17-1- تاریخچه ساماندهی.. 19

1-17-2- اهداف کلان و راهبردهای اساسی ساماندهی.. 20

1-18-   ضرورت نگرش سیستمی و جامع نگری.. 21

1-19-   پیوستگی متقابل شهر و صنعت…. 22

1-20-   مرزبندی صنایع و خدمات  شهری و غیرشهری.. 23

1-20-1- طبقه بندی صنایع به دو گروه کلی شهری و غیر شهری : 24

1-20-2- ترکیب صنایع تولید و خدماتی فنی.. 24

1-21-   تفکیک سایر فعالیت ها و مشاغل شهری.. 24

1-22-   صنایع مجاز و غیر مجاز. 25

1-22-1- گروه بندی صنایع مجاز و غیر مجاز. 26

1-23-   شاخص های استقرار صنوف در شهر. 26

1-23-1- فضای مورد نیاز. 27

1-23-2- فعالیت اقتصادی شهر و نقش صنایع در آن. 27

1-23-3- تعداد کارگاه و صنعت در شهر. 27

1-23-4- ارتباط صنایع با یکدیگر. 28

1-24-   سلسله مراتب عملکردی صنایع و خدمات فنی.. 28

1-24-1- کارگاه ها و خدمات فنی و تعمیراتی حوزه سکونتی.. 29

1-24-2- مشخصات کالبدی کارگاه ها و خدمات فنی و تعمیراتی در حوزه سکونتی.. 29

1-24-3- مشخصات مدیریتی کاربری های خدمات تعمیراتی حوزه سکونتی.. 30

1-24-4- علل همسانی کاربری فنی و تعمیراتی با سایر کاربری های حوزه سکونتی.. 30

1-25-   کارگاه ها و خدمات فنی و تعمیراتی حوزه شهری.. 31

1-25-1- در ترکیب کاربری ها در حوزه شهری.. 31

1-25-2- مشخصات کالبدی کارگاه ها و خدمات فنی- تعمیراتی.. 31

1-25-3- دسته بندی متقاضیان و مقیاس عملکردی.. 32

1-25-4- مشخصات اجرایی کاربری کارگاهی و تعمیراتی در رده شهری.. 33

1-26-   صنایع و خدمات فنی فرا شهری و ملی.. 33

1-26-1- ویژگی های مکان گزینی.. 33

1-26-2- ترکیب کاربری ها 34

1-26-3- توصیه های ویژه ساماندهی در شهرهای بزرگ… 34

1-27-   طرح ها و برنامه های ساماندهی.. 35

1-27-1- ویژگی ها و مشخصات… 35

پایان نامه

1-27-2- الگوی سلسله مراتبی ساماندهی.. 35

1-28-   معیارهای ساماندهی خدمات فنی- تعمیراتی و کارگاه های مجاز. 36

1-28-1- ترکیب کاربری ها در حوزه سکونتی.. 36

1-28-2- شاخص های تشخیص….. 36

1-29-   معیارهای ساماندهی بر پایه الگوهای استقرار. 37

1-29-1- الگوی استقرار پراکنده 38

1-29-2- الگوی استقرار خطی در حوزه سکونتی.. 38

1-29-3- شاخص های تشخیص معابر محله ای.. 39

1-29-4- الگوی استقرار متمرکز در حوزه سکونتی.. 39

1-29-5- شاخص های تشخیص مجتمع های محله ای.. 40

1-30-   مشخصات و ویژگی های کارگاه ها و خدمات فنی- تعمیراتی حوزه شهری.. 41

1-30-1- ترکیب کاربری ها 41

1-30-2- مقیاس عملکردی و ترکیب استفاده کنندگان. 41

1-31-   ویژگی الگوی استقرار. 42

1-31-1- نحوه استقرار پراکنده 42

1-31-2- نحوه استقرار خطی.. 42

1-31-3- نحوه استقرار متمرکز. 43

1-32-   معیارهای ساماندهیکارگاه ها و خدمات فنی- تعمیراتیحوزه شهری.. 44

1-32-1- معیارهای ساماندهی الگوی خطی.. 44

1-32-2- مشخصات و ویژگی های معابر شهری ( محل استقرار خدمات فنی  تعمیراتی) 44

1-33-   معیارهای ساماندهی در الگوی استقرار مرکز. 44

1-34-   معیارهای ساماندهی کارگاه ها و خدمات فنی- تعمیراتی حوزه فرا شهری.. 45

1-34-1- ویژگی ها و مشخصات خدمات فرا شهری.. 45

1-34-2- موقعیت و الگوهای استقرار. 46

1-35-   معیارهای ساماندهی الگوی خطی.. 47

1-36-   معیارهای ساماندهی الگوی متمرکز. 48

1-37-   انواع مشاغل آلاینده 48

1-38-   انواع آلودگی ها 49

1-39-   قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست…. 49

1-40-   بند 20 ماده 55 قانون شهرداری.. 50

1-40-1- تاملی در بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها 51

1-41-   اثر بخش کردن نقش اتحادیه ها 51

فصل 2-    مروری پیشینه تحقیق.. 54

2-1-     لزوم ارائه راهکار برای رفع آلوگی های ناشی از مشاغل آلاینده 55

2-2-     مطالعات انجام شده در دنیا 56

2-3-   مطالعات انجام شده در ایران. 58

فصل 3-  روش شناسی تحقیق.. 60

3-1-     روش تحقیق.. 61

یک مطلب دیگر :

3-2-   جامعه آماری.. 62

3-3-   روش گردآوری اطلاعات… 62

3-4-   ابزار گرد آوری اطلاعات… 63

3-4-1-   روائی پرسشنامه. 63

3-4-2-   پایائی پرسشنامه. 64

3-5-   روش های تجزیه و تحلیل داده ها 64

فصل 4-  تجزیه و  تحلیل اطلاعات… 65

4-1-   یافته های توصیفی مربوط به متغیر های تحقیق.. 66

4-1-1-   نحوه پاسخ گویی صاحبان مشاغل آلاینده به سوالات یک تا 10پرسشنامه. 73

4-1-2-   نحوه پاسخ گویی صاحبان مشاغل آلاینده به سوالات پارامتر اقتصادی.. 77

4-1-3-   نحوه پاسخ گویی صاحبان مشاغل آلاینده به سوالات 20 تا 30 پرسشنامه. 83

4-2-   یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق.. 87

4-2-1-   زیر فرضیه اول. 87

4-2-2-   زیر فرضیه دوم. 88

4-2-3-   زیر فرضیه سوم. 89

فصل 5-    نتیجه گیری و پیشنهادات… 91

5-1-   نتیجه‌گیری.. 92

5-2-   پیشنهادات   94

فهرست منابع.. 96

 

جدول‏2‑1 هداف کلان ساماندهی صنایع و خدمات شهری.. 20

جدول‏4‑1 توزیع سنی صاحبان مشاغل آلاینده 66

جدول‏4‑2 میزان تحصیلات صاحبان مشاغل آلاینده 66

جدول‏4‑4 نحوه پاسخ گویی به سوالات  پارامترهای اجتماعی – فرهنگی.. 68

جدول‏4‑5  نحوه پاسخ گویی به سوالات منافع اقتصادی.. 69

جدول‏4‑6 نحوه پاسخ گویی به سوالات ساماندهی مطلوب… 71

جدول‏4‑7 نتایج آزمون  t استیودنت  زیر فرضیه اول. 85

جدول‏4‑8 نتایج آزمون  t استیودنت زیر فرضیه دوم. 86

جدول‏4‑9 نتایج آزمون  t استیودنت زیر فرضیه سوم. 88
فهرست شکل­ها

 

شکل ‏4‑1 توزیع سنی صاحبان مشاغل آلاینده زن. 67

شکل ‏4‑2میزان تحصیلات صاحبان مشاغل آلاینده زن. 67

شکل ‏4‑3میزان تحصیلات صاحبان مشاغل آلاینده مرد. 68

شکل ‏4‑4 نحوه پاسخ گویی به سوال 1. 72

شکل ‏4‑5 نحوه پاسخ گویی به سوال 2. 72

شکل ‏4‑6 نحوه پاسخ گویی به سوال 3. 73

شکل ‏4‑7 نحوه پاسخ گویی به سوال 4. 73

شکل ‏4‑8 نحوه پاسخ گویی به سوال 5. 73

شکل ‏4‑9 نحوه پاسخ گویی به سوال 6. 74

شکل ‏4‑10 نحوه پاسخ گویی به سوال 7. 74

شکل ‏4‑11 نحوه پاسخ گویی به سوال 8. 74

شکل ‏4‑12 نحوه پاسخ گویی به سوال 9. 75

شکل ‏4‑13 نحوه پاسخ گویی به سوال 10. 75

شکل ‏4‑14 نحوه پاسخ گویی به سوال 11. 76

شکل ‏4‑15 نحوه پاسخ گویی به سوال 12. 76

شکل ‏4‑16 نحوه پاسخ گویی به سوال 13. 77

شکل ‏4‑17 نحوه پاسخ گویی به سوال 14. 77

شکل ‏4‑18 نحوه پاسخ گویی به سوال 15. 78

شکل ‏4‑19 نحوه پاسخ گویی به سوال 16. 79

شکل ‏4‑20 نحوه پاسخ گویی به سوال 17. 79

شکل ‏4‑21 نحوه پاسخ گویی به سوال18. 80

شکل ‏4‑22 نحوه پاسخ گویی به سوال 19. 80

شکل ‏4‑23 نحوه پاسخ گویی به سوال 20. 81

شکل ‏4‑24 نحوه پاسخ گویی به سوال 21. 81

شکل ‏4‑25 نحوه پاسخ گویی به سوال 22. 82

شکل ‏4‑26 نحوه پاسخ گویی به سوال 23. 82

شکل ‏4‑27 نحوه پاسخ گویی به سوال 24. 82

شکل ‏4‑28 نحوه پاسخ گویی به سوال25. 83

شکل ‏4‑29 نحوه پاسخ گویی به سوال 26. 83

شکل ‏4‑30 نحوه پاسخ گویی به سوال 27. 84

شکل ‏4‑31 نحوه پاسخ گویی به سوال 28. 84

شکل ‏4‑32 نحوه پاسخ گویی به سوال 29. 84

شکل ‏4‑33 نحوه پاسخ گویی به سوال 30. 85

 

 

چکیده

 

مشاغل­آلاینده­به­عنوان پدیده‌هایی­كه از­موقعیت­مكانی­نامناسب­و­سازمان نیافته‌ی برخی­از­فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی در فضاهای شهری ناشی شده‌اند، بر سلامت جسمی و روحی شهروندان و نیز سیمای شهرها اثرات سوء و نامطلوب دارند. مشاغل آلاینده در شهرهای بزرگ ، زندگی شهروندان را با مشكل مواجه ساخته اند كه این معضل، در مناطق مسكونی عوارض حادتری به دنبال داشته است . در پژوهش حاضر، موانع جلب مشاركت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به خارج شهر به منظور حفظ محیط زیست شهری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، تحلیلی و علی است كه داده‌های مورد نیاز آن، به روش میدانی گردآوری شده است. جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر شامل 150 نفر از صاحبان مشاغل آلاینده می باشد. نتایج فرضیه­های این تحقیق با استفاده از آزمون t استیودنت در سطح معنی‌داری کمتر از 05/0، و حدود اطمینان 95%، با استفاده از نرم افزار SPSS بررسی شده است.نتایج حاصل از آنالیزهای آماری نشان می‌دهد که اتخاذ روش‌های آموزشی مناسب و بالا بردن سطح آگاهی صاحبان مشاغل آلاینده، می‌تواند سبب افزایش جلب مشاركت ایشان برای خروج از شهر شود. از طرفی ساماندهی مطلوب بخش های صنعت، خدمات و .. به منظور جلب نظر صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به خارج شهر، برای حفظ محیط زیست شهری مهم و الزامی می باشد.

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *