2-2.تاریخچه مرتبط با پژوهش    13
2-2-1.تاریخچه پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک     13
2-2-2.جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد  16
2-3.تجارت الکترونیکی   17
2-4.مزایای تجارت الکترونیک     20
2-5.مدل های تجارت الکترونیک     21
2-5-1.مدل مصرف کننده – مصرف کننده 22
2-5-2.مدل تجارت – مصرف کننده 22
2-5-3.مدل تجارت – تجارت    22
2-5-4.مدل مصرف کننده – تجارت    23
2-6.تجارت الکترونیک و نقش آن در صنعت بیمه  23
2-7. تعریف واژه بیمه  24
2-8.بیمه الکترونیکی   25
2-9.پیش نیازهای پیاده سازی بیمه الکترونیکی   25
2-9-1.فرهنگ سازی   26
2-9-2.آسیب شناسی   26
2-9-3.درگیری کلیه افراد صنعت بیمه  26
2-9-4.کوچک سازی ساختار سازمانی   26
2-10.شرایط اجرای موفق استراتژی بیمه الکترونیکی   27
2-10-1.رهبری الکترونیک (وجود رهبری و اندیشه استراتژیک)  27
2-10-2.ایجاد زیر ساخت تکنولوژیکی   27
2-10-3.آمادگی زیر ساخت سازمانی   28
2-10-4.وجود نیروی انسانی آگاه و متخصص     28
2-10-5.وجود زیر ساخت حقوقی   28
2-11.مخاطرات بیمه الکترونیک   29
2-11-1.ریسک های معاملاتی   29
2-11-2.ریسک های ارتباطی   30
2-11-3.ریسک های استراتژیک   30
2-11-4.ریسک های اعتباری و مالی   31
2-11-5.ریسک های مسئولیت    31
2-11-6.ریسک های عملیاتی   32
2-12.چالش ها و محدودیت های اصلی فرا روی بیمه الکترونیکی   32

پایان نامه

2-12-1. هدایت تجارت الکترونیکی   33
2-12-2.محدویت های کارکنان ماهر در زمینه بیمه الکترونیکی   33
2-12-3.زیر ساخت فنی   33
2-12-4.نرخ گذاری محصولات بیمه الکترونیکی   33
2-13.پیاده سازی بیمه های الکترونیکی در ایران   34
2-13-1. الزامات    34
2-13-2.چالش ها 36
2-12-3. راهبردها 37
2-14.پیامدهای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در صنعت بیمه  38
2-14-1. کاهش هزینه های مدیریتی و اداری   38
2-14-2.ایجاد مجاری فروش جدید  38
2-14-3.کاهش تقلبات    39
2-14-4.افزایش رقابت    39
2-14-5. ارائه خدمات بهتر به مشتریان   39
2-14-6. تعیین و محاسبه حق بیمه بر اساس واقعیت و نه تعرفه های قدیمی   40
2-14-7. بهبود تصمیم گیری مدیریت    40
2-15.بیمه کارآفرین   40
2-15-1.فلسفه تاسیس    40
2-15-2.اهداف شرکت    41
2-15-3.توان مالی شرکت    41

یک مطلب دیگر :

2-15-4.موضوع فعالیت شرکت    41
2-15-5.توان فنی و تخصصی   42
2-15-6.پرسنل و شعب    42
2-16.پیشینه پژوهش    43
2-16-1.پیشینه پژوهش در ایران   43
2-16-2.پیشینه پژوهش در جهان   49
2-17.مدل مفهومی پژوهش    53
فصــل سوم: روش شناسی پژوهش     54
3-1.مقدمه  55
3-2.روش تحقیق   56
3-3.جامعه آماری   56
3-4.نمونه آماری   57
3-5.ابزار گردآوری داده ها 57
3- 6. اعتبار ابزار اندازه گیری (پرسشنامه)  58
3-6-1.روایی پرسشنامه  58
3-6-2.پایایی پرسشنامه  59
3-7. روش تجزیه و تحلیل داده ها( روش آماری)  59
3-8.قلمرو تحقیق   60
3-8-1.قلمرو موضوعی   60
3-8-2.قلمرو زمانی   60
3-8-3. قلمرو مکانی   60
فصـل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 61
4-1.مقدمه  62
4-2.اطلاعات جمعیت شناختی   63
4-2-1.جنسیت پاسخگویان   63
4-2-2. وضعیت تاهل پاسخگویان   64
4-2-3.سن   65
4-2-4.سطح تحصیلات    66
4-2-5.سابقه کار  68
4-3.آزمون کولموگروف اسمیرنوف    69
4-4.آزمون فرضیات پژوهش    70
4-4-1.فرضیه اول   70
4-4-2.فرضیه دوم  71
4-4-3.فرضیه سوم  73
4-4-4.فرضیه چهارم  74
4-5.رتبه بندی موانع توسعه بیمه های الکترونیک     75
فصـل پنجم: نتیجــه گیری   78
5-1.مقدمه  79
5-2. بحث در نتایج تحلیلی   79
5-2-1. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش    80
5-2-2.نتایج حاصل از رتبه بندی موانع توسعه بیمه های الکترونیک     81
5-3.جمع بندی و نتیجه گیری   82
5-4.پیشنهادات پژوهش    83
5-4-1.پیشنهادات کاربردی   83
5-4-2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی   85
5-5. محدودیت های پژوهش    85
منــابع  86
منابع فارسی   87
منابع انگلیسی   90
منابع اینترنتی   92
پرسشنامه  94
خروجی نرم افزار spss  96
Abstract  104
مقدمه
دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه اینترنت و گسترش‏ ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمان‏های مختلف از طریق‏ دنیای مجازی،بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری‏ و اقتصادی فراهم کرده است. تجارت الکترونیک عمده‏ترین‏ دستاورد به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در زمینه‏های‏ اقتصادی است. بر اثر گسترش این فناوری،حجم تجارت الکترونیک‏ در جهان روز به روز در حال رشد است. یکی از ابزارهای ضروری برای‏ تحقق و گسترش تجارت الکترونیک، وجود سیستم بیمه‏ الکترونیک است که فعالیت‏های مربوط به تجارت الکترونیک را تسهیل‏ می‏نماید. آنچه در شرکت‏های تولیدی یا خدماتی به طور فزاینده‏ای‏ تمایز رقابتی ایجاد می‏کند،پشتیبانی و خدمات مشتری است که در محصول و پیرامون آن است، نه فقط کیفیت خود محصول(بیک زاد و مولوی ،1388).


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *