1-7 استفاده از قراردادهای آینده در بورس کالا                                           20
1-8 ساختار سازمانی بورس کالا و سازوکارهای آن                                    21
1-8-1 تالار معاملات                                                        21
1-8-2 شرکت های معامله گر و اتاق های کارگزاری (شرکت های معامله گر)     21
1-8-3 سوداگران و مصونیت مالی (Speculators and hedgers)                   22
1-8-4 نهاد تسویه کننده معاملات در بورس کالا                                22
1-8-5 روش انجام معامله                                                23
1-8-5-1 سفارش بازار (Market Order)                             23
1-8-5-2 سفارش محدود (Limit Order)                       23
1-9 بخش های مختلف بورس کالای ایران                                    24
1-9-1 بازار فیزیکی بورس کالا                                                24
1-9-2 بررسی درخواست پذیرش کالا                                     25
1-9-3 بازار مشتقه                                                        26
1-9-4 بازار فرعی                                                  27
1-9-5 پذیرش اموال غیرمنقول در بازار فرعی                                  28
1-10 اثرات بورس های کالا در بهبود عملکرد و توسعه اقتصاد                          30
1-10-1 مدیریت ریسک قیمت                                              30
1-10-2 کشف قیمت                                                    31
1-10-2-1 تولید اطلاعات لازم در خصوص قیمت ها                   31
1-10-2-2 عرضه گسترده اطلاعات بازار                              31
1-10-3 بورس های کالا به عنوان مکانی برای سرمایه گذاری                    32
1-10-4 توسعه بازارهای نقدی کالا                                          33
1-10-5 تسهیل تأمین منابع مالی، تقویت سرمایه گذاری و تولید                       33
1-10-6 کاهش فقر و نابرابری                                                 34
1-10-7 کمک به توسعه فن آوری های نوین                                  34
1-11 آینده و ایجاد بورس های نوظهور                                                   34
1-12 بررسی معاملات بورسی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی                         39
1-12-1 دیدگاه شهید مطهری                                             39
1-12-2 دیدگاه سید موسی صدر                                         40
1-13 مقایسه معاملات بورسی و قمار بازی                                        40
فصل دوم: شرایط و چگونگی انجام معاملات در بورس كالا                                   43
2-1 شرایط عمومی صحت معاملات                                                 44
2-1-1 قصد طرفین و رضاى آنها                                        45
2-1-2 اهلیت طرفین معامله                                             45
2-1-3 موضوع معین كه مورد معامله باشد                                  46
2-1-4 شرایط مال مورد معامله                                               46

پایان نامه و مقاله

2-1-5 مشروعیت جهت معامله                                             47
2-1-6 قرارداد باید مخالف صریح قانون نباشد                                 48
2-1-7 قرارداد باید مخالف با اخلاق حسنه نباشد                                    48
2-1-8 قرارداد باید مخالف با نظم عمومى نباشد                                    49
2-2 ایجاب و تشخیص آن از دعوت به معامله                                    49
2-2-1 ایجاب و قبول                                                      51
2-2-2 نقش ایجاب در تشکیل قرارداد                                      53
2-2-3 اقسام ایجاب                                                        54
2-2-3-1 از جهت مـخاطب (ایجاب‌ عـام‌ وخاص)                      54
2-2-3-2 از جهت‌ مدت‌ اعتبار (ایجاب‌ ساده و مهلت‌دار)                    55
2-3 امکان رجوع قبل یا بعد از وصول ایجاب                                           57
2-4 زوال ایجاب و قبول                                                         58
2-4-1 مرگ                                                              58
2-4-2 حجر                                                              59
2-4-3 جنون و ملحقات آن                                                59
2-4-4 انقضای مهلت                                                        60
2-4-5 ردّ                                                               60
2-4-6 ایجاب متقابل                                                      61
2-4-7 انتفای موضوع                                                      63
2-5 چگونگی انجام معامله در بازار بورس فیزیکی کالا                                   63
2-5-1 ساعت تالار معاملات                                                64
2-5-2 نحوه اعلام عرضه ها                                              64
2-5-3 سایر اطلاعات به درخواست بورس                              65
2-5-4 مراحل قبل از تالار معاملات                                          66
2-5-4-1 مراحل اخذ کد شناسه بورس                                   66
2-5-4-1-1 مدارک مورد نیاز جهت شناسایی مشتریان حقیقی      66

یک مطلب دیگر :

2-5-4-1-2 مدارک مورد نیاز جهت شناسایی مشتریان حقوقی      67
2-5-4-2 انواع کدهای معاملاتی                                        67
2-5-5 زمان ارائه سفارش خرید                                               68
2-5-5-1 مدارک سفارش خرید                                       68
2-5-5-2 انواع سفارش خرید                                       69
2-5-6 انواع قراردادهای قابل معامله در بورس                              69
2-5-7 انواع سفارش خرید                                                70
2-5-8 انواع معاملات                                                      70
2-5-9 تابلو ی معاملات                                           71
2-5-10 راهنمای تابلو معاملات                                               71
2-6 نحوه انجام معاملات در تالار و کشف نرخ                                           72
2-6-1 دوره زمانی سبز                                                  73
2-6-2 دوره زمانی زرد                                                  74
2-6-3 خریداری از کالای مازاد                                               75
2-6-4 دوره زمانی قرمز                                                         76
2-6-5 زمان آبی                                                      77
2-6-6 تخصیص کالا از طریق سیستم بورس                                     77
فصل سوم: مقایسه نهاد کارگزاری و نهادهای مشابه                                        79
3-1 وكالت                                                                     80
3-1-1 تعریف وكالت‌                                                        80
3-1-2 شرایط صحت و انعقاد وكالت‌                                           81
3-1-3 موارد وكالت‌                                                        81
3-1-4 شرایط وكالت                                                        82
3-1-4-1 امكان انجام وكالت به وسیلۀ موكّل                             82
3-1-4-2 قابلیّت نیابت دادن به دیگرى                                     84
3-1-4-3 معلوم بودن موضوع وكالت                                    85
3-1-5 آثار وكالت‌                                                  86
3-1-5-1 تعهدات وكیل‌                                               86
3-1-5-1-1 اجراى وكالت                                     86
3-1-5-1-1-1 اجراى وكالت به وسیلۀ توكیل به غیر  87
3-1-5-1-1-2 تعدّد وكیل                              88
3-1-5-1-1-3 چگونگى اجراى وكالت                      88
3-1-5-1-1-3-1 حفظ اموال موكّل           88
3-1-5-1-1-3-2 رعایت حدود وكالت               89
3-1-5-1-1-3-3 رعایت مصلحت موكّل        89
3-1-5-1-1-3-4 دادن حساب وكالت          89
3-1-5-2 تعهّدات موكّل‌                                        90
3-1-6 انحلال وكالت                                                        91
3-1-7 عزل وكیل از ناحیۀ موكّل                                              92
3-2 نمایندگی                                                                92
3-2-1 انواع نمایندگی                                                  92
3-2-1-1 نمایندۀ قانونى                                          92
3-2-1-2 نمایندۀ قراردادى                                       93
3-2-2 نمایندگی در فقه                                                         93
3-2-3 نمایندگی در قانون                                               94
3-3 عاملی                                                                     96
3-3-1 عاملی در فقه                                                      97
3-3-2 عاملی در قانون                                                  97
3-4 قرارداد دلالی                                                         98
3-4-1 دلالی در قانون                                                     99
3-5 نـمایندگی تجاری                                                            101
3-5-1 تعریف                                                           101
3-5-2 نـمایندگی تجاری در قانون ایران                                         101
3-6 کارگزار                                                                  103
3-6-1 شرکت‌های کارگزاری                                                 104
3-6-2 کارگزاری                                                       105
3-6-1-1 خدمات کارگزاری                                         105
3-6-1-2 اهمیت کارگزار در بورس                              106
3-6-1-3 کارگزاران بورس                                          106
3-6-3 ویژگیهاى قرارداد کارگزاری                                          106
3-6-3-1 عقدى است معوّض                                            106
3-6-3-2 عقدى است لازم                                     106
3-6-3-3 تفاوت قرارداد کارگزاری با حق العمل كارى‌                     107
3-6-3-4 شرایط و اركان قرارداد کارگزاری                       107


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *