2-5-3- توسعه گردشگری الکترونیک    33
2-5-4- رابطه گردشگری الکترونیک و رشد اقتصادی   34
2-6- پیشینه تحقیق  36
2-6-1-پژوهش های داخلی   36
2-6-2- پژوهش های خارجی   40
2-7- ویژگی های وب سایت   51
2-7-1- قدرت نام تجاری   51
2-7-2 – سفارشی سازی(انجام سفارش) 52
2-7-3- حفظ حریم خصوصی   53
2-7-4- امنیت   54
2-8- ویژگی های کاربران  55
2-8-1 – آشنایی با وب سایت   55
2-8-2- تجربه خرید اینترنتی   56
2-9- خلاصه فصل  57
فصل سوم: روش شناسی پژوهش            58
3-1- مقدمه  59
3-2- روش تحقیق  59
3-3- الگوی مفهومی و فرضیه های پژوهش    60
3-4- مراحل انجام تحقیق  61
3-5- جامعه آماری   61
3-6- نمونه آماری   62
3-6-1- تعیین حجم نمونه  62
3-7- ابزار سنجش    63
3-7-1- پرسشنامه  64
3-7-1-1- تعیین روایی پرسشنامه  66
3-7-1-2- تعیین پایایی پرسشنامه  66
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها 67
3-8-1- آمار توصیفی   67
3-8-2- آزمون آلفای کرونباخ  68
3-8-3-1- آزمون نرمال بودن  68
3-8-3-2- آزمون همبستگی   68
3-8-4-1- تکنیک معادلات ساختاری   69
3-8-4-1-1-مدل اندازه گیری(تحلیل عاملی) 69
3-8-4-1-2-مدل معادله ساختاری   69
3-8-4-2-شاخص های برازش    70
3-8-4-2-1- شاخص های مطلق  70
3-8-4-2-2- شاخص های نسبی   70
3-8-4-2-3- شاخص های تعدیل یافته  70
3-9- خلاصه فصل  71
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری           72

پایان نامه

4-1- مقدمه  73
4-2- تحلیل توصیفی داده ها 73
4-2-1- ویژگی های جمعیت شناختی نمونه  73
4-2-1-1- تحلیل توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت   73
4-2-1-2- تحلیل توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن  74
4-2-1-3- تحلیل توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سطح تحصیلات   76
4-2-1-4- تحلیل توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر شغل  77
4-2-1-5- تحلیل توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تاهل  78
4-3- تحلیل استنباطی داده ها 79
4-3-1- آزمون  فرضیه قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار اندازه گیری(پرسشنامه) 79
4-3-2- مدل های اندازه گیری( تحلیل عاملی تاییدی) متغیرهای تحقیق  81
4-3-2-1- مدل اندازه گیری  ویژگی های سایت   81
4-3-2-2- مدل اندازه گیری  ویژگی های کاربر  83
4-3-2-3- مدل اندازه گیری متغیر وابسته اعتماد الکترونیک    85
4-3-3- آزمون فرضیه ها 86
4-3-3-1- بررسی نرمال بودن متغیرها 86
4-3-3-2- بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق  87
4-3-3-3- آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل ساختار یافته خطی   89
4-4- خلاصه فصل  94
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها        95
5-1- مقدمه  96
5-2- خلاصه و یافته های تحقیق  96
5-3- بحث و نتیجه گیری   97
5-4- پیشنهادات کاربردی   105
5-5- محدودیت های پژوهش    110
5-6- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی   110
منابع و مآخذ  112
پیوست ها 120

یک مطلب دیگر :

پیوست1: پرسشنامه تحقیق  120
پیوست2: آدرس و تصویر صفحه اول سایت آژانس های مسافرتی   122
پیوست 3: خروجی نرم افزارspss ( آلفای کرونباخ) 124
پیوست 4: آزمون نرمال بودن متغیرها 127
پیوست 5: خروجی نرم افزار SPSS (آزمون همبستگی پیرسون  برای ویژگی سایت) 128
پیوست 6: خروجی نرم افزار AMOS برای تحلیل عاملی تاییدی   130
پیوست 7: خروجی نرم افزار AMOS برای آزمون فرضیه ها (اصلی) 133
پیوست 8: خروجی نرم افزار AMOS برای آزمون فرضیه ها(فرعی) 136
پیوست 9: خروجی نرم افزار AMOS برای نمودار آزمون فرضیه ها 139
چکیده به زبان انگلیسی   141

مقدمه

امروزه شاهد توسعه و گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه های مختلف زندگی بشری از جمله کاربرد آن در صنعت گردشگری می باشیم. که موجب بوجود آمدن نوعی از گردشگری به نام گردشگری الکترونیکی گردیده است. گردشگری الکترونیک، مزیت های شگفت آوری را برای گردشگران به همراه داشته است. مواردی مانند: راحتی انجام تراکنش، ارتباطات، دسترسی های سریع، خرید 24 ساعته در طول شبانه روز، مقایسه بهتر شرایط و قیمت ها، تنها بخشی از تاثیرات مثبت الکترونیکی شدن فعالیت های آژانس های گردشگری از دید کاربران می باشد. اما با وجود تمام مزایای ذکر شده و با اینکه مشتریان انجام معامله و خرید را از طریق اینترنت بسیار می پسندند، تنها بخش کمی از کاربران اقدام به انجام خرید اینترنتی می نمایند. براساس تحقیقات انجام شده، دلیل اصلی این مساله، عدم اعتماد الکترونیک است که از پذیرش وب سایت ها به عنوان یک کانال خرید جلوگیری می‌کند. در این راستا با توجه به نقش بسیار مهم اعتماد کاربران در موفقیت کسب و کار الکترونیکی، آژانس های گردشگری باید به فکر راهکارهایی جهت افزایش اعتماد مشتریان خود باشند. یکی از این راهکارها شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد کاربران  و سرمایه ‌گذاری جهت بهبود آن‌ها است. از این رو، این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر اعتماد الکترونیک در وب سایت های گردشگری می پردازد. فصل اول این پژوهش به بیان کلیات طرح تحقیق می پردازد و ساختار موضوع مورد مطالعه مشخص می شود. با مطالعه این فصل خواننده قادر است تا اطلاعات کافی از بخش های مختلف تحقیق شامل بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، قلمرو تحقیق، متغیرهای تحقیق، بدست آورد. در پایان فصل  نیز تعریف عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات پژوهش بیان می شود.

1-2- بیان مساله

گردشگری یکی از صنایع پیشرو اقتصادی در جهان می باشد که حجم زیادی از اشتغال و تولید ملی را به خود اختصاص داده است و یکی از منابع مناسب درآمد ارزی، و از مولفه های قابل ملاحظه در فعالیت های اقتصادی، بازرگانی یک کشور محسوب می گردد(لی[1]،2001). در سال 2014 صنعت گردشگری، برای اقتصاد جهانی 6/ 7 تریلیون دلار(10 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان) و 277 میلیون شغل ایجاد کرده، به گونه‏ای که از هر یازده شغل، یک شغل مربوط به بخش سفر و گردشگری بوده است(میرزاخانی، 1394).
همزمان با رشد صنعت گردشگری، فن آوری اطلاعات نیز با سرعت روز افزونی در مجاری مختلف فعالیت های اقتصادی و تجاری نفوذ کرده و یکی از ملزومات کلیدی در حوزه کسب و کارهای مختلف از جمله گردشگری به شمار می آید که در این میان پیاده سازی و نهادینه کردن کسب و کار الکترونیک در بخش گردشگری از اهمیت زیادی برخوردار است و از عوامل ایجاد جهش اقتصادی در صنعت فوق محسوب می گردد(دهدشتی و جمال آباد،1392). فناوری اطلاعات و ارتباطات اثربخشی این صنعت را هم در سمت مشتریان و هم در سمت سازمان ها و شرکت های گردشگری شدیدا متحول نموده است(بوهالیس و لا[2]،2008). اینترنت به عنوان یک کانال توزیع در صنعت گردشگری در زمینه های اطلاعاتی، رزرو و سفارش دهی، خرید و حمل و نقل زنجیره ارزش گردشگری الکترونیک وارد شده است(یوستا[3] و همکاران،2008). در این میان اعتماد در فضای سایبری به دلیل ماهیت ریسک پذیر آن، از اهمیت دو چندان برخوردار می باشد(سیدنقوی و شکیبا،1392). اگر چه تعداد کاربران اینترنت بطورقابل ملاحظه افزایش یافته است، اما بسیاری از کاربران خرید آنلاین انجام نمی دهند. آن ها تمایلی به ارائه اطلاعات شخصی و یا اطلاعات معاملاتی برای پرداخت های الکترونیکی آنلاین ندارند، زیرا آنها به تجارت الکترونیک اعتماد ندارند(کیم[4] و همکاران،2011). مطالعه در زمینه تجارت الکترونیک نشان داده که بیش از 87 درصد از کاربران در مورد امنیت و حفاظت از حریم خصوصی در خرید آنلاین نگران هستند(رای[5] و همکاران،2011). پژوهش های متعددی در سراسر دنیا در مورد موانع توسعه تجارت الکترونیکی و عوامل موثر بر توسعه و  موفقیت  تجارت  الکترونیکی انجام  شده است یکی از  مهمترین  عواملی  که در توسعه، رونق و موفقیت  تجارت الکترونیکی  موثر شناخته شده است، اعتماد می باشد(لطیفی و کاشانی،1389). در زمینه گردشگری، نیز ثابت شده که اعتماد یکی از متغیرهای مربوطی است که کسب و کار الکترونیکی  را در صنعت مسافرتی موفق می سازد(پونته[6] و همکاران،2015).
با توجه به مطالب بیان شده، نقش و اهمیت حیاتی اعتماد برای هر کسب و کار الکترونیکی از جمله گردشگری الکترونیک مشخص گردید. با وجود تحقیقات متعدد صورت گرفته در موضوع اعتماد الکترونیک در چند دهه اخیر در دنیا و ایران، در زمینه اعتماد الکترونیک در صنعت گردشگری تحقیقات محدودی صورت گرفته است. لذا با نظر به اهمیت موضوع و خلا پژوهشی درک شده، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که چه عواملی بر اعتماد الکترونیک کاربران فعال در وب سایت های گردشگری موثر می باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

طی شصت سال اخیر، گردشگری از رشد پیوسته ای برخوردار بوده، به طوری که به یکی از بخشهای اقتصادی با رشد بالا در جهان تبدیل شده است. گردشگری بین المللی با رشد سالانه 6.5 درصد، از 25 میلیون گردشگر در سال 1950 به تعداد بیش از 1.13میلیارد نفر در سال 2014 رسیده است. بر اساس پیش بینی های رسمی سازمان جهانی گردشگری[7] تا سال 2020 تعداد گردشگر ورودی در سطح جهان به 1.5 میلیارد نفر خواهد رسید(پور برات،1394). از این رو، بسیاری از کشورها به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود وضعیت اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج دهند و درصدد یافتن راههای تازه ای برآیند(لطفی، 1384). آگاهی جوامع از این که گردشگری منبع درآمدی ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه ای در اختیار اقتصاد یک کشور قرارمی دهد، باعث شده که گردشگری مفهومی بسیار گسترده در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کند و به عنوان یک صنعت تلقی شود(طهماسبی پاشا و مجیدی،1384). یکی از مفاهیم نوینی که در عرصه گردشگری در دو دهه اخیر بسیار بدان اهمیت داده شده، گردشگری الکترونیک است. آمار 66 درصدی گرایش کاربران اینترنتی به گردشگری الکترونیک، دلیل مستندی است برای پرداختن به موضوعی که ضرورت انکارناپذیر هزاره سوم بوده و برای پیشرفت و ارائه خدمات بهتر نیازمند تغییرات رفتاری اساسی است. امروزه گردشگری الکترونیک، یکی از بزرگترین بخشهای اقتصادی در بسیاری از کشورها بشمار می رود(قرخو و دیگران، 1388). به گفته مرکز تحقیقاتی بی ام آی[8]  در سال 2014 تا 2017 میلادی به ترتیب 35 ، 38.2، 41.1و 43.4 درصد مردم ایران در اینترنت حضور خواهند داشت. با این حال، به دلیل تازگی این رسانه و آشنایی نسبتا کم، عامه مردم نگرانی های مختلفی از انجام معاملات از طریق اینترنت دارند. از این رو، صاحبان شرکت هایی که استراتژی های بسیاری را جهت اینترنتی کردن معاملات و بازاریابی خود برگزیده اند، باید به فکر راه کارهایی جهت کاهش نگرانی ها و افزایش اعتماد مشتریان باشند. چنین اقداماتی باعث افزایش شتاب به تجارت الکترونیکی می گردد که هم به سود فروشنده و هم به سود مشتری خواهد بود(یکه خانی،1389). یکی از چالش اصلی برای ارائه دهندگان خدمات گردشگری نیز جلب اعتماد کاربران می باشد پس، می توان با شناسایی عواملی که موجب فراهم آوردن اعتماد در وب سایت های گردشگری می شوند، درآمد بیشتری را برای صنعت گردشگری ایجاد کرد. در نتیجه، شناخت عوامل موثر بر اعتماد الکترونیک در وب سایت های فعال در صنعت گردشگری از اهمیت زیادی برخوردار است.

14- اهداف انجام تحقیق

هدف این پژوهش این است که با بررسی و در نهایت شناسایی عوامل موثر بر اعتماد الکترونیک در سایت های گردشگری، راهکارهایی برای افزایش اعتماد کاربران ارائه گردد. لذا این پژوهش سعی دارد به آژانس های مسافرتی درجلب اعتماد و رضایت مشتریان آنلاین کمک کند.
 1-5- قلمرو مکانی، زمانی، موضوعی تحقیق
قلمرومکانی: پژوهش در تعدادی از آژانس های مسافرتی استان مازندران که دارای وب سایت هستند نظیر(نیکوپرواز، الماس پنج قاره، راشا جهان سیر) و در حوزه ارائه خدمات گردشگری آنلاین فعالیت می کنند، می باشد.
قلمروزمانیقلمرو زمانی تحقیق، از فروردین تا خرداد 1394می باشد.
قلمرو موضوعیاین پژوهش در زمینه گردشگری و یکی از حوزه های آن به نام گردشگری الکترونیک می باشد از آنجا که اعتماد یک موضوع مهم برای انواع کسب و کار های الکترونیک از جمله گردشگری الکترونیک است این پژوهش عوامل موثر بر اعتماد الکترونیک را در سایت های گردشگری بررسی می کند.

1-6- سوال های تحقیق

سوال اصلی

  • چه عواملی بر اعتماد الکترونیک اثرگذاراست؟

سوال های فرعی

  • آیا ویژگی های کاربر بر اعتماد الکترونیک اثرگذار است؟
  • آیا ویژگی های وب سایت بر اعتماد الکترونیک اثر گذاراست؟

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *