فصل دوم: ادبیات و سوتبق پژوهش… 14
2-1- مقدمه 15
2-1-2- تعریف مناطق آزاد 15
2-1-3- تاریخچه مناطق آزاد تجاری در جهان. 17
2-1-4- تاریخچه مناطق آزاد در ایران. 18
2-1-5- معرفی ماکو. 19
2-1-5-1- شهرستان ماكو از لحاظ جغرافیائی و تاریخی. 19
2-1-5-2- منطقه آزاد ماكو 19
2-1-6- روند رشد منطقه آزاد ماکو. 24
2-2-1- امکانات زیربنایی و خدمات عمومی و زیر ساخت های پیشرفته 26
2-2-2- مهمترین مشکلات زیر ساختاری  منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو. 27
2-3- سیاست امتیازات دولتی. 28
2-3-1- امتیازات مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی. 28
2-3-2- برخی امتیازات قانونی مناطق آزاد 28
2-3-3- امتیازات مناطق ویژه اقتصادی. 29
2-3-4- تفاوت امتیازات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. 30
2-4- رسایی و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی. 31
2-4-1- روش های حقوقی ایجاد مناطق آزاد 32
2-4-2- تبعیت از نظام حقوقی ویژه 32
2-5- ایجاد  ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی. 32
2-5-1- ثبات سیاسی. 33
2-5-2- امنیت اقتصادی. 34
2-5-3- مناطق آزاد و اصلاح ساختار اقتصادی. 35

پایان نامه و مقاله

2-5-4- مزایای استراتژی توسعه صادرات.. 37
2-6- معرفی مزایای سرمایه گذاری در منطقه آزاد 39
2-6-1- مزایای سرمایه گذاری در مناطق آزاد 39
2-6-2- معرفی مناطق آزاد موفق دنیا 40
2-6-3- عوامل موفقیت مناطق آزاد 43
2-6-4– سرمایه گذاری داخلی و خارجی 44
2-7– مروری بر عملکرد مناطق آزاد کشور مروری بر عملکرد مناطق آزاد کشور 46
2-8– مروری بر پیشینه تحقیق. 48
2-8-1- مروری بر پیشینه تحقیقات داخلی48
2-8-2- مروری بر پیشینه تحقیقات خارجی52

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق. 54
3-1- مقدمه 55
3-2- فرایند اجرای تحقیق. 56
3-3- روش تحقیق. 56
3-4- جامعه و نمونه آماری. 56
3-4-1- جامعه آماری. 57
3-4-2- حجم نمونه 57
3-5- ابزار گرد آوری اطلاعات.. 57
3-6- روایی و پایایی پژوهش… 58

یک مطلب دیگر :

3-6-1- روایی. 58
3-6-2- پایایی پرسشنامه 59
3-7- روش تجزیه و تحلیل آماری. 60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه‌ها 61
4-1- مقدمه 62
4-2- توصیف متغیرهای تحقیق. 63
4-2-1- توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان. 64
4-2-2- توصیف عوامل جذب سرمایه گذارها 69
4-3- آزمون فرضیات تحقیق. 76
4-3-1- آزمون نرمال بودن متغیرها (کولموگروف – اسمیرنوف): 77
4-3-2- آزمون فرضیه اول. 78
4-3-3- آزمون فرضیه دوم. 79
4-3-4- آزمون فرضیه سوم. 80
4-3-5- آزمون فرضیه چهارم. 81
4-3-6- آزمون فرضیه پنجم. 82
4-4-  تحلیل عامل  تاییدی و اکتشافی عوامل مورد مطالعه 82
4-5- الویت بندی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذارهای داخلی. 84

فصـل پنجم:  بحث نتیجه‌گیری کلی. 89
5-1- مقدمه 90
5-2- خلاصه تحقیق. 91
5-3- بحث و نتیجه گیری. 93
5-4- نتیجه گیری کلی. 94
5-5- پیشنهادات برخواسته از تحقیق. 96
5-6- محدودیتهای تحقیق. 97
5-7- پیشنهادات تحقیقات آینده 97
منابع و مآخذ. 99
پیوست‌ها 105
چکیده انگلیسی. 119
 
چکیده:
از جمله مناطق ازاد تازه تاسیس شده منطقه ازادتجاری صنعتی ماکو می باشدکه می تواند تاثیر بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی  منطقه شمالغرب و به تبع آن در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.فلسفه وجودی منطقه آزاد تجاری –صنعتی ماکو مانند سایر مناطق آزاد کشور فراهم کردن شرایط مناسب به منظور افزایش تولید و صدور کالاهای صنعتی از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال، کسب درآمد ارزی، افزایش درآمد حاصل از توریسم، تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع، برقراری پیوند های صنعتی با داخل کشور، رشد و رفاه اقتصادی و مادی مردم منطقه و سپس منافع ملی است. هدف این تحقیق بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری داخلی در منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو است. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری داده ها یک مطالعه توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه  و مدیران واحدهای اقتصادی مستقر در منطقه آزاد ماکو بوده که در مجموع 700 نفر را شامل گردیده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه تکمیل و استخراج گردیده و سپس با استفاده از نرم افزار spss19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای توصیف متغیر ها در این تحقیق از شاخصهای آماری توصیفی و برای آزمون فرضیه ها از آزمون t  و تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی و از آزمون فریدمن برای اولویت بندی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذارهای داخلی استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که عوامل مورد نظر تاثیر معنی داری بر جذب سرمایه گذارهای داخلی دارند. همچنین آزمون تحلیل عاملی و رتبه بندی نشان داد که ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی  با میانگین رتبه 3.73 در رتبه اول و همچنین بعد رسایی و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی با میانگین رتبه 2.48 در رتبه اخر عوامل جذب سرمایه گذارهای داخلی قرار دارد.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *