شناخت رابطه ی تاثیر ماهیت شغل با انگیزش بازاریابان بیمه ی عمر از دیدگاه اعضای جامعه ی آماری مورد مطالعه
شناخت رابطه ی تاثیر شرایط شغلی با انگیزش بازاریابان بیمه ی عمر از دیدگاه اعضای جامعه ی آماری مورد مطالعه
شناخت رابطه ی تاثیر سرپرستی با انگیزش بازاریابان بیمه ی عمر از دیدگاه اعضای جامعه ی آماری مورد مطالعه
شناخت رابطه ی تاثیر امنیت شغلی با انگیزش بازاریابان بیمه ی عمر از دیدگاه اعضای جامعه ی آماری مورد مطالعه
شناخت رابطه ی تاثیر شرایط محیطی با انگیزش بازاریابان بیمه ی عمر از دیدگاه اعضای جامعه ی آماری مورد مطالعه
شناخت رابطه ی تاثیر حقوق و مزایا با انگیزش بازاریابان بیمه ی عمر از دیدگاه اعضای جامعه ی آماری مورد مطالعه
شناخت رابطه ی تاثیر روابط با همکاران با انگیزش بازاریابان بیمه ی عمر از دیدگاه اعضای جامعه ی آماری مورد مطالعه
۱-۵-۲ فرضیات تحقیق
۱-۵-۲-۱ فرضیه ی اصلی
۱- عوامل انگیزشی (درونی) با انگیزش بازاریابان بیمه ی عمر از دیدگاه اعضای جامعه ی آماری مورد مطالعه رابطه ی معناداری دارد.
۲- عوامل بهداشتی(بیرونی) با انگیزش بازاریابان بیمه عمر از دیدگاه اعضای جامعه ی آماری مورد مطالعه رابطه ی معناداری دارد.
۱-۵-۲-۲ فرضیه های فرعی
تقدیر و باز شناسی با انگیزش بازاریابان بیمه ی عمر از دیدگاه اعضای جامعه ی آماری مورد مطالعه رابطه ی معناداری دارد .
امکان رشد و پیشرفت شغلی با انگیزش بازاریابان بیمه ی عمر از دیدگاه اعضای جامعه ی آماری مورد مطالعه رابطه ی معناداری دارد .
مسئولیت شغلی با انگیزش بازاریابان بیمه ی عمر از دیدگاه اعضای جامعه ی آماری مورد مطالعه رابطه ی معناداری دارد .
موقعیت شغلی با بازاریابان بیمه ی عمر از دیدگاه اعضای جامعه ی آماری مورد مطالعه رابطه ی معناداری دارد .
ماهیت شغل با انگیزش بازاریابان بیمه ی عمر از دیدگاه اعضای جامعه ی آماری مورد مطالعه رابطه ی معناداری دارد .
شرایط شغلی با انگیزش بازاریابان بیمه ی عمر از دیدگاه اعضای جامعه ی آماری مورد مطالعه رابطه ی معناداری دارد .
سرپرستی با انگیزش بازاریابان بیمه ی عمر از دیدگاه اعضای جامعه ی آماری مورد مطالعه رابطه ی معناداری دارد .
امنیت شغلی با انگیزش بازاریابان بیمه ی عمر از دیدگاه اعضای جامعه ی آماری مورد مطالعه رابطه ی معناداری دارد .
شرایط محیطی با انگیزش بازاریابان بیمه ی عمر از دیدگاه اعضای جامعه ی آماری مورد مطالعه رابطه ی معناداری دارد.
حقوق و مزایا با انگیزش بازاریابان بیمه ی عمر از دیدگاه اعضای جامعه ی آماری مورد مطالعه رابطه ی معناداری دارد.
روابط با همکاران با انگیزش بازاریابان بیمه ی عمر از دیدگاه اعضای جامعه ی آماری مورد مطالعه رابطه ی معناداری دارد.
قلمرو تحقیق
۱-۶-۱ قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی مورد مطالعه ی تحقیق حوزه ی رفتار سازمانی می باشد.
۱-۶-۲ قلمرو مکانی
نمایندگی های بیمه شهرستان بندرعباس واقع در استان هرمزگان
۱-۶-۳ قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این پژوهش از اسفند ماه ۱۳۹۲ تا خرداد ماه ۱۳۹۴ برآورد شده است. و محدوده ی زمانی ارسال و دریافت پرسشنامه از اسفند۱۳۹۳ الی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ می باشد.
 
روش تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش و نحوه ی گردآوری داده های تحقیق در زمره ی تحقیقات توصیفی و غیر آزمایشی (پیمایشی) قرار داشته و از سری تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. ، برای جمع آوری اطلاعات درباره ی مبانی نظری و ادبیات موضوع از روش مطالعه ی کتابخانه ای و اینترنتی و از طریق بررسی کتاب ها ، پایان نامه های فارسی و لاتین ، مجلات فارسی و لاتین و سایت های اینترنتی برای تبیین الگوی تحلیلی و مفهومی تحقیق و انجام فرآیند پرسشنامه ، از روش مطالعات میدانی استفاده شده است. در خصوص ابعاد ، مؤلفه ها و شاخص های مدل در طی چند دور دلفی در نهایت مدل طراحی می شود و سپس با تدوین پرسشنامه ای و توزیع ان جهت اخذ نظرات از نمونه ی آماری ( بازاریابان بیمه ی عمر و سرمایه گذاری ) ، داده ها به روش پیمایشی به منظور آزمون فرضیه ها گردآوری و تجزیه و تحلیل خواهند شد.
 
جامعه ی آماری
پرسش شوندگان مدیران و بازاریابان مطلع در حوزه ی مطالعات میدانی و شاغل در نمایندگی های بیمه ی عمر شهرستان بندرعباس می باشند که تعداد آنها ۱۶۸ نفر می باشد و برای آزمون فرضیه های تحقیق انتخاب می شوند.
 
حجم نمونه
حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۱۱۷نفر می باشد که تعداد ۱۲۵عدد پرسشنامه توزیع شده و مجموعا ۱۲۰ عدد از آنها دریافت شده است .

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.