۲-۲-۷عوامل انگیزشی ناشی از محیط شغل…………………………………………………………………………………………۷۵
۲-۳-۱۰ عوامل انگیزشی ناشی از مدل مفهومی ………………………………………………………………………………….۸۷
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
۳- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۸
۳-۱ نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۹
۳-۲ متغیر های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۱
۳-۳ جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲
۳-۴ حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۳
۳-۵ ابزار اندازه گیری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۵
۳-۶ روش تحلیل داده های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۹
۳-۷- ملاحظات اخلاقی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۱
۳-۸ قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۱
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل و ارائه ی داده ها
۴- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۲
۴-۱ توصیف نمونه بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی ( دموگرافیک) ……………………………………………………۱۳۳
۴-۲ تحلیل استنباطی ……………………… …………………………………………………………………………………………………………….۱۳۸
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
۵- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۷
۵-۱ اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۷
۵-۲ فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۸
۵-۳ روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۰
۵-۴ خلاصه ی تجزیه و تحلیل آماری فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………..۱۶۰
۵-۵ تحلیل کلی بر نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۷
۵-۶ پیشنهادهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۴
فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۵
پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۰
فصل ۱
کلیات تحقیق
 
مقدمه
یکی از مهمترین اهداف در هر سازمانی ارتقاء بهره وری در سازمان می باشد و به منظور افزایش بهره وری در هر سازمان مجموعه ای از عوامل مؤثر می باشد که در این میان نیروی انسانی نقش کلیدی دارد. ایجاد انگیزش در کارکنان ، به عنوان ارزشمندترین سرمایه های سازمان ، مهمترین عامل بهره وری در سازمان می باشد. هر قدر افراد نیازهای ارضا شده ی بیشتری داشته باشند ، رفتارشان عقلایی تر و منطقی تر خواهد شد.(قلیپور ، ۱۳۸۹ ) لذا یکی از وظایف مهم سازمان ها شناخت نیازهای کارکنان و ایجاد انگیزش در آنها می باشد. مدیرانی که در ایجاد انگیزش کارکنان موفق می باشند ، اغلب محیط ( درونی و بیرونی ) را به گونه ای می سازند که هدف ها ( محرک ) مناسب ، برای ارضاء نیاز کارکنان باشد. ( خاقانی ، ۱۳۹۱)
امروزه در مدیریت نیروی انسانی ، یکی از موضوعات مورد توجه، تامین نیازهای کارکنان درجهت ایجاد انگیزه برای بالا بردن کیفیت کار و بهره گیری هرچه بیشتر از نیروی انسانی در فعالیت های سازمان می باشد. توجه به این عامل، بیانگر اهمیتی است که مدیریت برای نیروی انسانی به عنوان یکی از سرمایه های ارزشمند قائل می باشد، زیرا توجه به نیازهای کارکنان قسمتی از سرمایه گذاری نیروی انسانی سازمان در امور پرسنلی محسوب می گردد . ( مزینانی ، ۱۹۹۶ ) ویژگی های کلی کارکنان و همچنین خصوصیات و ویژگی های سازمان ها با هم تقریباً مشابه است. لذا اصول کلی که در تمامی سازمان ها مشهود است، در مورد بیمه ها نیز صدق می کند. با این وجود، سازمان بیمه ای ، سازمانی با ویژگی های خاص خود و دارای انواع کارکنان با سابقه، آموزش و انتظارات متفاوت است. بنابراین مدیر باید هماهنگی لازم را بین آنها بوجود آورد و فعالیت یکنواخت، کارا و همه جانبه کل سازمان را برای نیل به اهداف تامین کند. این مهم نیز محقق نمی شود، مگر آن که کارکنان سازمان بیمه ای برای ارائه بهترین مراقبت ها با منابع موجود، برانگیخته شوند. ( فرانسیس ، ۲۰۰۰)
 
بیان عنوان و مسئله ی تحقیق
۲-۲-۱ عنوان تحقیق
بررسی عوامل انگیزشی تاثیرگذار بر بازاریابان بیمه عمر وسرمایه گذاری در نمایندگی های بیمه های تجاری مستقر در شهرستان بندرعباس
۱-۲-۲ بیان مسئله ی تحقیق
مسأله انگیزش کارکنان و عوامل مؤثر بر آن و همچنین عواملی ک

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

ه موجب رضایت شغلی یا بالعکس باعث نارضایتی کارکنان می شوند و نقش مهم این مسائل در کارآیی و اثر بخشی سازما ن ها از دیرباز مورد توجه مدیران بوده است وجود نظریات فراوان و ارائه دیدگاههای متفاوت و نو در این زمینه خود موید این ادعا است . (گاگنه و دچی ، ۲۰۰۵) عمد ه ترین دلیل این تلاشها جستجوی راههای ایجاد انگیزش و شناخت اولویت عوامل انگیزش و میزان اهمیت هریک ازآنهاست. هرچه اهداف سازمان به هدف های کارکنان نزدیک تر باشد و مدیریت بتواند انگیزه های لازم را در کارکنان به وجود آورد و به عبارت ساده تر ایجاد انگیزش کند ، موفقیت سازمان در راه وصول به اهداف سازمانی قطعیتر و حتمیتر خواهد بود. بسیاری از بررسیها و پژوهشهای انجام شده از زمینه علوم رفتاری ( روانشناسی) کارکنان حول محور چگونگی ایجاد انگیزش بین کارکنان بوده است و نتایج مطالعات و پژوهشهای یاد شده به شکل گیری نظریات جدید در این زمینه انجامیده است. (ابطحی ، ۱۳۸۱ ) در سازمان هایی که در بخش های خدمات فعالیت دارند ، انجام عمده امور سازمان به عهده افراد است ، مسأله توجه به نیروی انسانی و مدیریت منابع انسانی نسبت به سازمانهایی که ابزارها و ماشین آلات انجام عمده امور را به عهده دارند ، از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که میزان تأثیر پذیری سازمان از رضایت و انگیزش کارکنان به نسبت بیشتر است و آن به جهت وجود نیازها و عواطف انسانی درمقایسه با ماشین میباشد .
از پیداش رسمی صنعتی به نام بیمه در کشور بیش از یک قرن می گذرد.صنعت بیمه به عنوان یکی از بازوان اصلی اقتصاد حتی در شرایط تحریم کنونی به خوبی ایفای نقش کرده است.در این بین بیمه های عمر وسرمایه گذاری با ایجادسرمایه های بزرگ از طریق گردآوری حق بیمه های پرداختی خودقویترین نهاد پشتیبانی سایر نهاد های اقتصادی و خانوارهااست و یکی از مکانیسمهای ضروری در توسعه بازارها و سود آوری است. وبه سان موتور محرک رشد وترقی اقتصادی اجتماعی عمل می کند. پرتفوی بیمه های عمر از جمله چالشهای بزرگ صنعت بیمه در ایران می باشد.در بیشتر کشورهای توسعه یافته سهم بیمه های عمر در پرتفو بالغ بر ۶۰درصد می باشد، در ژاپن پرتفو ی بیمه های عمر ۸۰ درصد است واین درحالی است که در ایران با وجود تلاشهای سالهای اخیر به ۱۱ درصد رسیده است.( ماهنامه ی صنعت بیمه ، ۱۳۹۲ ) به دلیل کمی اطلاعات نزد مشتریان در خصوص انواع بیمه عمر که ریشه در عوامل فرهنگی و نداشتن بازاریابان قوی در این شاخه می باشد، شرکتهای بیمه بایستی در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات مشتریان و نیز ترغیب و جذب مشتریان بیشتر گام بردارند واین مهم جز ازطریق فعالیتهای بازاریابی مناسب و به کارگیری صحیح بازاریابی و پرورش بازاریابان حرفه ای در این شاخه و توجه به عوامل انگیزشی بازاریابان بیمه عمر و ایجاد انگیزه در آنها میسر نمی شود. سؤال های اصلی که در این خصوص می توان مطرح نمود عبارتند از :