۳-۵-۲ روایی و پایایی پرسشنامه
در ادامه این بخش، به مباحث مربوط به روایی (اعتبار) و پایای (قابلیت اعتماد) ابزار گردآوری داده های تحقیق پرداخته می شود.
الف) روایی
شرط بدست آوردن داده های خوب این است که شیوه اندازه گیری پدیده مورد نظر، دارای اعتبار یا روایی باشد. منظور از اعتبار این است که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست دهد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۱: ص۱۶۶). مفهوم روایی به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. اگر سوالها معرف ویژگی هایی باشد که محقق قصد اندازه گیری آنها را داشته باشد آزمون دارای روایی محتوا است. روایی محتوا یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع تحقیق تعیین می شود از این رو اعتبار محتوا به قضاوت متخصصین بستگی دارد.(سرمد و دیگران، ۱۳۸۱: ص۱۷۱). در این تحقیق جهت اطمینان از روایی، ‏پرسشنامه استاندارد در اختیار خبرگان موضوع از جمله استاد راهنما که مطالعات فراوانی در زمینه موضع تحقیق دارد، و نیز برخی بازاریابان بیمه ی عمر و سرمایه گذاری ، قرار گرفت و با توجه به نظرات ایشان، تغییرات لازم اعمال گردید.
ب) پایایی
منظور از پایایی پرسشنامه، میزان سازگاری نتایج حاصل از اجرای پرسشنامه در یک محیط نسبتاً مشابه با محیط قبلی است. از طرفی دیگر پایایی معین اینکه، ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد.در حالی که روایی به پوشش ابعاد یک سازه یا مفهوم توسط گزینه ها اشاره دارد، پایایی به رابطه و تعامل میان این گزینه ها می پردازد. بعبارت دیگر، آیا این گزینه ها همراه با هم و در ارتباط با یکدیگر، یک سازه یا مفهوم خاص را اندازه می گیرند یا اینکه هر یک به سازه های متفاوتی دلالت می کنند. برای محاسبه ضریب پایایی، شیوه های مختلفی بکار می رود که عبارتند از: اجرای دوباره(بازآزمایی)؛ روش موازی؛ روش تصنیف (دونیم کردن)؛ روش کودر- ریچاردسون؛ و آلفای کرونباخ. در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که در ذیل فرمول آن تشریح می شود:
 
که در آن:
J: تعداد سوالات؛
: واریانس سوال Jام؛
و  : واریانس کل آزمون است.
طبق قاعده کلی پذیرفته شده در میان محققان، ضرایب بالای ۷/. برای آلفای کرونباخ ‏ بیانگر پایایی ابزار می باشد. خروجیهای ضرایب پایایی متغیرها در جدول۳-۲ نشانگر قابلیت اعتماد بالای ابزار گردآوری داده های مربوط به متغیرها است زیرا ضریب سازگاری همگی بالاتر از مقدار حداقل ۰٫۷ است (خروجیهای آماری مربوط به بررسی ضرایب پایایی متغیرها در پیوست آمده است).
جدول۳-۲ ضرایب پایایی ابزارهای تحقیق

عامل مولفه تعداد شاخص ضریب پایایی
انگیزشی ( درونی) امکان رشد و پیشرفت شغلی ۴ ۰٫۷۹۸
تقدیر و بازشناسی ۵ ۰٫۷۷۸
مسئولیت شغلی ۳ ۰٫۷۴۳
موقعیت شغلی
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.