که درآن:
P : برآورد نسبت صفت متغیر; ۵/۰ = P
N: حجم جامعه آماری برابر با ۱۶۸ نفر.
Z : متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان ۹۵ درصد; ۹۶/۱ =
:مقدار اشتباه مجاز که بر اساس بیشترین واریانس بدست آمده از نمونه مقدماتی برابر با هفت صدم در نظر گرفته شد; ۰۷/۰ =
 
۱۱۷
با احتساب اینکه ممکن است برخی از افراد به پرسشنامه پاسخ نداده و یا آن را پس ندهند، حدود ۱۲۵ پرسشنامه توزیع گردید که ۱۲۰پرسشنامه عودت شد.
۳-۴-۲ روش نمونه گیری
برای نمونه گیری از میان اعضای جامعه، روشهای مختلفی وجود دارد: ۱- تصادفی ساده؛ ۲- طبقه ای یا قشربندی؛ ۳- ناحیه ای یا خوشه ای؛ ۴- نمونه گیری سهمیه ای؛ ۵- نمونه گیری هدفدار ؛ و ۶- نمونه گیری در دسترس (آذر و مومنی، ۱۳۸۲؛ -۱۴-۹).
الف)‌ نمونه گیری تصادفی ساده: از این نمونه ها معمولاً در تحقیقات توصیفی زمینه یاب، همبستگی، علی وتجربی استفاده می شود در این روش باید کلیه افراد جامعه متجانس بوده و از سه روش برای تعیین نمونه استفاده می شود: ۱) استفاده از قرعه کشی، ۲) جدول اعداد تصادفی، و ۳) روش منظم یا سیستماتیک.
ب) نمونه گیری طبقه ای: در این روش نیاز نیست که افراد جامعه همگون یا متجانس باشند در این روش افراد جامعه با توجه به صفات درون گروهی خود به طبقات مختلفی تقسیم می شوند و افراد نمونه به تناسب از بین تمامی طبقات انتخاب می گردند.
ج) نمونه گیری گروهی یا خوشه ای : نمونه گیری خوشه ای عبارت است از واحد تحلیل و به عبارتی واحد اصلی مطالعه که از طریق چند مرحله نمونه گیری پیوسته انجام می شود از این روش هنگامی که امکان تعیین چهارچوبی برای جامعه آماری وجود نداشته باشد و هنگامی که از طریق دو روش فوق نتوان استفاده کرد بهره می گیریم.
د) نمونه گیری سهمیه ای: در این روش تعداد نمونه ها مشخص می شود و به همراه دستور العمل مصاحبه و پرسشگری تحویل پرسشگر می گردد تا شخصاً خودش افراد نمونه را با توجه به تعدادی که به وی داده شده انتخاب کند.
ه) نمونه گیری هدفدار یا قضاوتی: در این روش، فقط افرادی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب می شوند که گمان می رود به داده ها و اطلاعات مورد نیاز دسترسی کامل دارند. در واقع، در این مرحله محقق می کوشد تا بهترین نفرات را بر اساس شناختی که از آنها دارد یا پیدا می کند، انتخاب نماید. در اینجا می توان دریافت که افراد شانس برابر برای انتخاب شدن جهت شرکت در تحقیق را ندارند.
و) نمونه گیری در دسترس: در نمونه گیری در دسترسی، همانند روش نمونه گیری قضاوتی، انتخاب افراد براساس شانس مساوی نیست، بلکه محقق هر کس از جامعه که در دسترس باشد را به عنوان نمونه تحقیق برمی گزیند.
در تحقیق حاضر، روش نمونه گیری (یعنی انتخاب نمونه ها) به صورت نمونه گیری تصادفی و در دسترس یعنی اولاً آنها که دسترسی بدانها راحت تر بوده؛ و ثانیاً فقط آنهایی که دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر هستند، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.
۳-۵ ابزار گردآوری داده ها
ابزارهای گردآوری داده ها، ابزارهایی هستند که پژوهشگر به وسیله آنها اطلاعات و داده ها را از جامعه جمع آوری کرده و پس از تجزیه و تحلیل آنها به نتایج مورد نظر دست می یابد.در این پژوهش، ما نیاز به جمع آوری داده داریم، تا بتوانیم شواهدی از وضعیت فعلی و واقعی بدست آوریم. مهمترین روشهای گردآوری داده ها عبارتند از مشاهده؛ مصاحبه؛ پرسشنامه؛ و اسناد و مدارک مالی و آماری. در این تحقیق، برای گردآوری اطلاعات مرتبط با متغیرها، پیشینه و ابزار تحقیق از مطالعات کتابخانه ای نیز استفاده شد. بدین صورت که با شناسایی کلید واژه هایی چون انگیزش، تئوریهای محتوایی و فرایندی انگیزش، عوامل انگیزشی ، عوامل بهداشتی ، و … در میان سایتهای علمی زیر به جستجو پرداخته شد: ساینس دایرکت[۷۴]، پروکوئست[۷۵]، الزویر[۷۶]، امرالد[۷۷]، اشپرینگر[۷۸]، و غیره.
بر اساس مطالعاتی که صورت گرفت، تصمیم بر این شد که داده های موردنیاز برای تجزیه و تحلیل از طریق پرسشنامه گردآوری شود. زیرا اولاً این تحقیق از نوع کمی، توصیفی بوده، و ثانیاً اطلاعات غنی و سرشاری درباره موضوع تحقیق وجود دارد که نیازی به تحقیق اکتشافی و کیفی احساس نشد.
۳-۵-۱ محتوای پرسشنامه
مهمترین ابزاری که در تحقیقات توصیفی- پیمایشی از آن استفاده می شود، پرسشنامه است. پرسشنامه از نظر ساختاری متشکل از سه بخش است. بخش اول که بدان نامه معرفی موضوع اطلاق می شود، در بردارنده شرحی از موضوع، هدف، نحوه تکمیل، و نحوه استرداد پرسشنامه است. در بخش دوم، که به مشخصات جمعیت شناختی شهرت دارد، اطلاعاتی از قبیل جنسیت، دامنه سنی، وضعیت تأهل، مدرک تحصیلی و سابقه کاری پرسیده می شود. بخش سوم، که بدنه و اسکلت اصلی پرسشنامه را در بر می گیرد، گزینه های مربوط به متغیرهای موردنظر گنجانده می شود. معمولاً در انتهای پرسشنامه، فضایی در نظر گرفته می شود تا نظرات و پیشنهادات پاسخ دهندگان در مورد هر یک از گزینه ها و یا کلیت تحقیق ذکر گردد.
گزینه های سازه انگیزش براساس مرور ادبیات نظری انگیزش، مطالعه و گزینش سایر ابزارهای اندازه گیری انگیزش کارکنان، و مصاحبه با برخی (۱۵ نفر) از بازاریابان بیمه ی عمر و سرمایه گذاری احصاء گردید. برای طراحی پرسشنامه نهایی، سعی گردید تا اولاً تمامی ابعاد نظری تئوری انگیزش دو عاملی هرزبرگ در ابزار گنجانده شده، و ثانیاً نظرات ارزشمند مصاحبه شوندگان درباره شاخصهای انگیزشی نیز مطمح نظر واقع گردد.
در تح

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

قیق حاضر، پس از بیان موضوع و هدف تحقیق و قرار دادن عناصر جمعیت شناختی در ابتدای پرسشنامه، از پاسخ دهندگان خواسته شد تا با استفاده از مقیاسها، ادراک خود از وضعیت جاری و اهمیت ۴۰ گزینه مربوط به سازه انگیزش را بیان کنند. مقیاس پاسخگویی به گزینه ها دارای طیف لیکرت (۱=کاملاً ناراضی و ۵= کاملاً راضی) است (پرسشنامه تحقیق در بخش پیوست موجود است).
بر اساس مطالعات نظری، شاخصهای انگیزشی را می توان در دو دسته عوامل انگیزشی(درونی) و عوامل بهداشتی(بیرونی) جای داد. همچنین، این دسته ها نیز دارای بخشهای فرعی مربوط به خود هستند. دسته عوامل انگیزشی شامل مولفه هایی چون ارتباط امکان رشد و پیشرفت ، تقدیر و بازشناسی ، مسئولیت ، قدرت تصمیم گیری و ماهیت کار و عوامل بهداشتی شامل مولفه هایی چون شرایط کاری ، امنیت شغلی ، سرپرستی ، سیاست و مدیریت ، حقوق و مزایا و روابط با همکاران است. تقسیم بندی شاخصهای ابزار تحقیق در جدول۳-۱ آورده شده است.
جدول ۳-۱ : شاخص های ابزار تحقیق

خرده مقیاس ها گویه ها
حقوق و دستمزد ۱-۲-۳
خط و مشی محیط ۴-۵-۶