مسئولیت شغلی
شرایط کاری
تقدیر و بازشناسی
سرپرستی
امکان رشد و پیشرفت شغلی
روابط با همکاران
نمودار ۲-۱- مدل مفهومی تحقیق : مدل انگیزشی دو عاملی هرزبرگ ( صوفی و شعبانی ، ۱۳۹۲ )
 
 
عوامل انگیزشی
مسئولیت
کارکنان با توجه به اهمیت وظیفه محوله، احساس مسئولیت می کنند و همین احساس مسئولیت یک عامل پر رنگ برای ایجاد انگیزه در کارکنان است؛ پس گاهی اجازه بدهید کارمندانتان بدون نظارت شما بیشتر تلاش کرده و احساس مسئولیت کنند. در پایان با در نظر گرفتن ریشه های اصلی انگیزه، عوامل درونی و بیرونی موثر در انگیزش افراد تحت نظارتتان، فراهم کردن ابزار و محیط مناسب، همچنین قدردانی و در نظر گرفتن تنوع در کار، محیط کار را پویاتر کنید تا از یکی از مهمترین موفقیت های کاری یعنی ایجاد انگیزش کافی در کارکنان بهره ببرید. (رضاییان ، ۱۳۸۵)
از جمله دلایل اینکه چرا سازمان ها در ارایه اختیار تصمیم گیری مورد نیاز به کارکنانشان موفق نمی شوند: (همان)
۱٫ بازتاب بالا به پایین . مدیر ارشد سازمان کارکنان مستقیم اش را تحت مدیریت و نظارت شدید قرار میدهد .
۲٫ هزار دستور دهنده و یک انجام دهنده . بعضی سازمان ها تعداد بسیار زیادی مدیران میانی دارند که آنها برای توجیه کردن وجود خودشان به اشتباه گمان می کنند که باید تمام تصمیمات را آنها برای کارمندانشان بگیرند.
۳٫ منفی نگری تحمیل شده از بیرون

 1. کارمندان آزادی عمل کمی برای خارج شدان از رویه های استاندارد کاری دارند
 2. ناتوانی پذیرش شکست در اعمال کنترل
 3. ناتوانی در تفویض اختیار : تفویض کردن مستلزم توانایی تقسیم وظایف  بزرگ به بخش های کوچکتر ، اولویت بندی، ایجاد جداول زمانبندی و تصمیم گیری در مورد این است که کدام یک از این قسمت ها را خودتان باید انجام دهید و کدام یکی را کارمند تحت سرپرستی شما به راحتی می تواند انجام دهد.
  ۷٫ نبود راهنمایی : مدیران اغلب راهنمایی های کمی را از روسایشان در مورد اهمیت تفویض اختیار دریافت می کنند
 4. تصمیمات استخدامی ضعیف

 
 
 
 
راه حل ها

 1. مطمئن شوید که مدیران ارشد به تفویض اختیارات می پردازند .
 2. دوره های آموزشی تفویض اختیار برای مدیران فراهم کنید .
 3. پیشروها را معرفی کنید .
 4. از مدیران بخواهید که خودشان را جای کارکنان بگذارند .
 5. سرپرستان را بر حسب نحوه تفویض کردن آنها رتبه بندی کنید .
 6. از کارکنان بپرسید که واقعاً به چه اختیارات تصمیم گیری نیاز دارند .
 7. کارکنان را به گفتگو تشویق کنید .
 8. به کارکنان طریقه بکارگیری اختیار تصمیم گیری بیشتری را آموزش دهید . (رضاییان ، ۱۳۸۵)

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.