2-3-2-1- مفهوم لغوی 21
2-3-2-2- مفهوم حقوقی 22
2-3-2-2-1- حقوق ایران 22
2-3-2-2-2-کنوانسیون‌های بین‌المللی 25
2-4-  تعاریف موادمخدر و روان‌گردان وتقسیمات مواد روان‌گردان 27
2-4-1- تعاریف 27
2-4-1-2- تعریف حقوقی 27
2-4-1-2-1- تعاریف ملی موادمخدر و روان‌گردان 27
2-4-1-2-1-1- تعریف موادمخدر 27
2-4-1-2-1-2- تعریف مواد روان‌گردان 28
2-4-1-2-2- تعاریف بین‌المللی موادمخدر و روان‌گردان 28
2-4-1-2-2-1- تعریف موادمخدر 28
2-4-1-2-2-2- تعریف مواد روان‌گردان 28
2-4-1-2-3- تعریف علمی 29
2-4-1-2-3-1- تعریف مواد مخدر 29
2-4-1-2-3-2- تعریف مواد روان‌گردان 29
2-4-2- تقسیمات مواد روان‌گردان 30
2-4-2-1- انواع روان‌گردان‌ها 30

پایان نامه و مقاله

2-4-2-1-1- دارو‌های توهم‌زا 31
2-4-2-1-2- دارو‌های محرک (توان‌افزا) 32
2-4-2-1-3- دارو‌های آرام‌بخش (سستی‌زا) 32
2-5- علل و عوامل قاچاق مواد مخدر و روان گردان ها 33
2-5-1- عوامل درونی 33
2-5-1-1- عوامل جسمی 33
2-5-1-1-1- جنسیت 33
2-5-1-1-2- سن و نژاد 34
2-5-1-2- عوامل روانی 35
2-5-1-2-1- شخصیت 35
2-5-2- عوامل بیرونی 36
2-5-2-1- عوامل خانوادگی 37
2-5-2-2- عوامل محیطی و اجتماعی 38
2-5-2-2-1- عوامل محیطی 38
2-5-2-2-1-1- محیط تحصیلی 39
2-5-2-2-1-2- محیط تفریح و دوستان 40
2-5-2-2-1-3- محیط اجباری ( تحمیلی ) 41
2-5-2-2-1-4- محیط جغرافیایی 42
2-5-2-2-2- عوامل اجتماعی 43

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

2-5-2-2-2-1- شهرنشینی 43
2-5-2-2-2-2- شکاف طبقاتی 44
2-5-2-3- عوامل اقتصادی و فرهنگی 45
2-5-2-3-1- عوامل اقتصادی 45
2-5-2-3-1-1- فقر 45
2-5-2-3-1-2- بیکاری 47
2-6- جرم‌انگاری قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان‌ها 48
2-6-1- عناوین مجرمانه 48
2-6-1-1- حمل 48
2-6-1-1-1- عنصر مادی 49
2-6-1-1-2- عنصر معنوی 50
2-6-1-1-3- عنصر قانونی 50
2-6-1-2- وارد کردن و صادر کردن: 53
2-6-1-2-1- عنصر مادی 53
2-6-1-2-2- عنصر معنوی 54
2-6-1-2-3- عنصر قانونی 55
2-6-1-3- ترانزیت 56
2-6-1-3-1- عنصر مادی 56
2-6-1-3-2-عنصر معنوی 57
2-6-1-3-3- عنصر قانونی 58
2-6-1-4- قاچاق مسلحانه 59
2-6-1-4-1- عنصر مادی 59
2-6-1-4-2- عنصر معنوی 60
2-6-1-4-3-عنصر قانونی 61
2-6-2- مرتکبان 62
2-6-2-1- حاملان 62
2-6-2-2- خرده فروشان 62
2-6-2-3- ترانزیت کنندگان 63
2-7- پاسخ به قاچاق و تاثیر تعدیل‌کننده‌های مجازات در آن 65
2-7-1- پاسخ‌های کیفری 65
2-7-1-1- مجازات‌های اصلی 65
2-7-1-1-1- اعدام 65
2-7-1-1-2- حبس 66
2-7-1-1-3- شلاق (تازیانه) 69
2-7-1-1-4- جریمه نقدی 70
2-7-1-1-5- ضبط و مصادره‌ی اموال ناشی از همان جرم 73
2-7-1-2- مجازات‌های تکمیلی و تبعی 74
2-7-1-2-1- انفصال از خدمت دولتی 74
2-7-1-2-1-1- انفصال دائم 75
2-7-1-2-1-2- انفصال موقت 76
2-7-1-2-2- ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن 76


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *