1- بیان مسأله و طرح موضوع  ……………………… 2
2  -ضرورتِ انجام تحقیق  ………………………….. 5
3- سؤال‌های تحقیق  ……………………………… 5
4- فرضیه‌های تحقیق  …………………………….. 6
5- اهداف تحقیق  ……………………………….. 6
6- متغیّرهای تحقیق  …………………………….. 6
7- سابقه‌ی تحقیق  ………………………………. 7
8- روش تحقیق  …………………………………. 8
9- سازمان‌دهی تحقیق  ……………………………. 9
فصل اول ـ کلیات و مفاهیم تحقیق  …… 11
1-1 مفهوم‌شناسیِ اصطلاحات  ………………………… 12
1-1-1 مفهوم‌شناسیِ سنِّ بلوغ شرعی و جنسی……………… 12
1-1-2 مفهوم‌شناسیِ سنِّ بلوغ عقلی یا سنِّ رشد  …………. 16
1-1-3 مفهوم‌شناسیِ «مسئولیّتِ کیفری» ………………… 25

پایان نامه

1-1-4 مفهوم‌شناسیِ مسئولیّت کیفری تدریجی و دفعی………. 32
1-1-5 مفهوم‌شناسیِ «طفل» و «کودک»………………….. 46
1-1-6 مفهوم‌شناسیِ «اطفال و نوجوانانِ معارضِ با قانون» … 57
فصل دوم ـ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در نظام حقوق کیفری ایران: از گذشته تا حال… 59
2-1 سرگذشتِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفالِ در گذر تاریخ حقوق کیفری ایران…………………………………………. 61
2-1-1 قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران…………….. 62
2-1-2 قوانین بعد از انقلاب اسلامی ایران…………….. 64
2-2 سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در قوانین کیفریِ موضوعه و لوایح پیشنهادی به مجلس………………………………. 65
2-2-1 تعیین سنِّ بلوغ به عنوانِ سنِّ مسئولیّت کیفری در جرایم موجب حد و قصاص………………………………………….. 74
2-2-2 پذیرشِ سنِّ مسئولیّت کیفریِ تدریجی و تعدیلِ نظام پاسخ‌دهی در قبالِ بزهکاری اطفال و نوجوانان
……………………………………………… 78
2-2-3 واکنش‌های اتخاذی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در مراحل مختلف سنِّی………………………………… 87
2-2-3-1 گونه‌‌های واکنش‌های مبتنی بر اقداماتِ تأمینی و تربیتی و ترمیمی………………………………………….. 108
2-2-3-2 گونه‌های واکنش‌های مبتنی بر سزادهی و مجازات……. 117

فصل سوم ـ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در نظام حقوق کیفری انگلستان…………………….. 120
3-1 سرگذشتِ سنِّ مسئولیّت جزایی اطفال در پرتوِ «اماره‌های عدم رشد» در گذشته ………………………………………. 122
3-1-1 مبانی «اماره‌های عدم رشد» در نظام حقوقی انگلستان و انتقاداتِ فراروی آن……………………………………….. 123
3-1-1-1 گونه‌های «اماره‌ی عدم رشد»…………………… 123
3-1-1-1-1 «اماره‌ی غیرقابلِ ردِّ عدم رشد»………………. 124

یک مطلب دیگر :

3-1-1-1-2 «اماره‌ی قابل ردِّ عدم رشد»…………………. 125
3-1-1-2 چراییِ مخالفت با اماره‌ی قابلِ ردِّ عدم رشد و روآوری به حذف آن……………………………………………….. 126
3-1-1-2-1 غیرضروریِ بودنِ اماره‌ی قابل ردِّ عدم رشد………. 126
3-1-1-2-1-1 رشد سریع‌‌ترِ اطفال در دورانِ فعلی………….. 126
3-1-1-2-1-2 حذف کیفرهای خشن……………………….. 127
3-1-1-2-2 تبعیض‌آمیز بودنِ اماره‌ی قابل ردِّ عدم رشد……… 128
3-1-1-2-3 مبهم بودنِ اماره‌ی قابل ردِّ عدم رشد………….. 128
3-1-1-2-4 لزوم مداخله‌ی زودرس………………………. 129
3-2 دگرگونیِ بنیادین در نظام حقوقی انگلستان و سیستم جدید دادرسیِ اطفال……………………………………. 130
3-2-3 واکنش‌های اتخاذی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در مراحل مختلف سنِّی………………………………….. 133
 
3-3 گونه‌های قرارهای صادره و پاسخ‌های رسمی در ارتباط با اطفال در نظام حقوقی انگلستان………………………….. 134
3-3-1 قرارهای غیرکیفری………………………….. 135
3-3-1-1قرار ممنوعیتِ رفت و آمد شبانه………………… 135
3-3-1-1-1 قرار حمایت از کودک………………………. 136
3-3-1-1-2 قرار ویژه‌ی والدین……………………….. 137
3-3-1-1-4 قرار ویژه‌ی رفتارهای ضدِّ اجتماعی……………. 138
3-3-2 قرارهای کیفری……………………………… 139
3-3-2-1 قرار ارجاع……………………………….. 139
3-3-2-2 قرار ترمیمی………………………………. 141
3-3-2-3 قرار برنامه‌ی اقدامات………………………. 142
3-3-2-4 قرارحبس و آموزش…………………………… 143
3-4 نهادهای جدید دادرسیِ اطفال در نظام حقوقی انگلستان 144
3-4-1سازمان مرکزی نظارت و توسعه‌ی عدالت کیفریِ صغار……. 146
3-4-2 کمیسیون‌های محلی اطفالِ بزهکار…………………. 146

فصل چهارم ـ ارزیابیِ تحولاتِ اخیر حقوق کیفری ایران و انگلستان در پرتو عنایت به اسناد و قواعد بین‌المللی…………………………… 147
4-1 جایگاه سنِّ مسئولیّت کیفری کودکان و نوجوانانِ معارضِ قانون و مسائل پرامونی آن، در اسناد و قواعد بین‌المللی……………… 148
4-2 ارزیابیِ نظام حقوق کیفری ایران و چالش‌های فراروی آن… 152
4-3 ارزیابی نظام حقوق کیفری انگلستان و چالش‌های فراروی آن 167
نتیجه‌گیری و پیشنهادات……………………….. 169
فهرست منابع  ……………………………………. 182

چکیده


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *