3-2-1. کانادا 39

3-2-2. ژاپن 40

3-2-3. چین 40

3-2-4. فرانسه 41

3-2-5. کره جنوبی 41

3-2-6. ترکمنستان 42

3-3………………………… تاریخچه ارتشاء در حقوق موضوعه ایران 42

3-3-1. قبل از انقلاب 42

3-3-2. بعد از انقلاب 43

3-4……………………………………………………………………………………… تعریف رشوه 43

3-4-1. تعریف لغوی رشوه 43

3-4-2. تعریف رشوه در کتب حقوقی 44

3-4-3. رشوه در شرایع و ادیان 45

3-4-4. رشوه در عرف بازاری 45

3-4-5. ترمینولوژی حقوق 45

3-5…………………………………………………. مبحث اول: ارکان  جرم رشوه 46

3-5-1. عنصر قانونی 46

3-6………………………………………………………………………………………….. شرح ماده 48

3-7…………………………………………………. ادله شرعی جرم انگاری رشوه 54

3-7-1. قرآن 54

3-7-2. سنت 56

3-7-3. اجماع 58

3-7-4. عقل 59

3-8……………………………….. عنصر مادی در جرائم رشاء و ارتشاء 59

3-9………………………… عنصر روانی در جرائم رشاء و ارتشاء : 60

3-10………………………………… مجازات جرم ارتشاء در حقوق ایران 61

3-10-1. موارد تشدید مجازات مرتشی 65

3-11…………………………………….. مجازات جرم رشاء در حقوق ایران 66

3-11-1. موارد تخفیف و معافیت از مجازات برای راشی 67

3-12. فقهای اسلام رشوه را به اقسام ذیل تقسیم کرده اند 70

3-12-1. رشوه اهدائی 70

3-12-2. رشوه بیانی 70

3-12-3. رشوه طعامی 70

3-12-4.رشوه خیالی یا سیاسی 70

3-12-5. رشوه زور و قلدری 71

3-12-6. رشوه ناموسی 71

3-12-7. رشوه مادی 71

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

3-13……………………………………………………………… فرق بین رشوه و هدیه 72

3-13-1. پیرامون هدیه و رشوه به شرح ذیل از نگاه فاضل نراقی 72

3-14………………………………………………………………….. تفاوت رشوه با جعل 74

3-15…………………………………………………………… ابهامات در این زمینه 74

3-16…………………………………………………………………………. آثار فردی رشوه 77

3-16-1. قساوت و سنگدلی 77

3-16-2. قبول نشدن دعا و عبادت 78

3-17………………………………………………………………….. آثار اجتماعی رشوه 78

3-17-1. مانع اجرای عدالت و قانون 78

3-17-2. فساد مالی و اداری 79

3-18………………………………………………………… نقاط ضعف قوانین ایران 79

فصل 4 82

4-1. اختلاس 83

4-2. تعریف جرم اختلاس 84

4-2-1. معانی لغوی 84

4-2-2. تعریف فقهی جرم اختلاس 84

4-2-3. اختلاس در تعریف حقوقی 85

4-3…………………………………………………. عناصر تشکیل دهنده ی اختلاس 89

4-3-1. عنصر قانونی 89

4-3-2. عنصر مادی 90

4-3-2-1. رفتار مادی 90

4-3-2-2. شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم اختلاس 91

4-3-2-2-1. سمت مرتکب 92

4-3-2-2-2. ویژگی مال مورد اختلاس 93

4-3-2-2-3. مالکیت مال مورد اختلاس 96

4-3-2-2-4. سپرده شدن مال به نفع متهم 97

4-3-2-2-5. ارتباط سپردن مال با وظایف خدماتی مأمور 98

4-3-2-2-6. نتیجه حاصله 99

4-3-2-3. شروع به جرم اختلاس 99

یک مطلب دیگر :

4-3-3. عنصر روانی 100

4-4………………………………………………………………………………… مجازات اختلاس 101

4-4-1. مجازات قانونی اختلاس 101

4-4-2. تخفیف مجازات 102

4-4-3. تعلیق مجازات 105

4-5. اختلاس باندی 108

4-6. مقایسه اختلاس با جرایم مشابه 110

4-6-1. اختلاس و سرقت 110

4-6-2. اختلاس و تصرف غیر قانونی ( استفاده ی غیر مجاز) 111

4-6-3. اختلاس و خیانت در امانت 112

4-6-4. اختلاس و فروش و… اموال دولتی 113

4-7………………………… موضوعات مربوط به آیین دادرسی و غیره 114

4-7-1. قرار تأمین 114

4-7-2. تعلیق شغل 115

4-8………………………………………………………………………………………….. خلاصه فصل 119

فصل 5 121

5-1………………………………………………………………………………… معاملات دولتی 122

5-2………………………………………………………………………………… مفهوم معامله 124

5-3…………………………………………………………… مفهوم مزایده و مناقصه 126

5-3-1. مزایده 126

5-3-2. مناقصه 126

5-3-2-1. تعریف مناقصه 127

5-3-2-2. تعریف مزایده 127

5-4. معاملات دولتی از نظر مبلغ به سه طبقه تقسیم می شود 127

5-5.  ماهیت وتفاوت معاملات دولتی با معاملات خصوصی 128

5-6……………………………………….. تاریخچه معاملات دولتی در ایران 129

5-7……………………………………………………………….. تغییرات پس از انقلاب 132

5-8…………………………………………………………………………………………….. پورسانت 134

5-8-1. پورسانت در لغت و اصطلاح علم حقوق 135

5-8-2. اصطلاحی و حقوقی 136

5-8-3. تاریخچه جرم اخذ پورسانت در قوانین ایران 137

5-8-4. عناصر بزه اخذ پورسانت 140

5-8-4-1. عنصر قانونی بزه اخذ پورسانت: 140

5-8-4-2. مبانی جرم انگاری اخذ پورسانت 141

5-8-4-2-1. مبانی شرعی 141

5-8-4-2-1-1. کتاب…………………………………………………………………………………………………141

5-8-4-2-1-2. روایات………………………………………………………………………………………………142

5-8-4-2-1-3. مبانی عقلی………………………………………………………………………………………..143

5-8-4-3. رکن مادی 144

5-8-4-3-1. موضوع جرم 144

5-8-4-3-1-1. وجه………………………………………………………………………………………………….144

5-8-4-3-1-2مال……………………………………………………………………………………………………..145

5-8-4-3-1-3. سند پرداخت وجه یاتسلیم مال 145

5-8-4-3-2.مرتکب جرم. 145

5-8-4-3-2-1. فعل مرتکب………………………………………………………………………………………146

5-8-4-3-3. اوضاع و احوال 146

5-8-4-4. عنصر روانی 146

5-8-4-5. شروع به بزه اخذ پورسانت 147

5-9………………………………………………………………………………………….. تعدد جرم 147

5-10……………………………………………………………………………………… تکرار جرم 148

5-11………………………………………….. مجازات گیرندگان اخذ پورسانت 148

5-11-1. پاسخ های کیفری 148

5-11-2. مجازات های مالی 149

5-11-2-1. رد مال…………………………………………………………………………………………………….149

5-11-2-2. جزای نقدی 149

5-12……………………………………………………………………………………… خلاصه مبحث 150

5-13……………………………… شرکت و معاونت در جرم اخذ پورسانت 151

5-13-1. معاونت درجرم اخذ پورسانت 152

5-14……………………………………………. تفاوت پورسانت و جرم ارتشاء 152

5-14-1. از نظر موقعیت پرداخت کننده 152

5-15………………………………………………………… تدلیس در معاملات دولتی 152

5-15-1. تدلیس 153

5-15-2. تعریف و نمای کلی جرم تدلیس در معاملات دولتی 153

5-16. ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی 154

5-16-1. عنصر قانونی جرم 154

5-16-2. عنصر مادی جرم 155

5-16-2-1. توسل به تدلیس یا تقلب در معامله 155

5-16-2-2. کسب منفعت برای خود یا دیگری 155


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *