فصل دوم:

تعریف مدیریت                                                                   17

تاریخچه  شکل گیری مدیریت                                                        20

نظریات سازمانی در مدیریت آموزشی                                          21

مدیریت آموزشی                                                         25

تعاریف مدیریت آموزشی                                                               29

ویژگی معلمان به عنوان مدیران کلاس                                                   42

تعریف شناخت                                                                                58

مولفه های فراشناخت                                                                       59

راهبردهای نظر دهی                                                                       64

کاربردهای  آموزشی                                                                       65

کمک  به رشد فراشناخت            67

پیشینه تحقیق                                                                        72

فصل سوم:

روش پژوهش                                                                                75

نمونه آماری                                                                                 76

 

روش نمونه گیری                                                                           77

جدول تناظر                             78

فصل چهارم:

https://fotka.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a8%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa/

مقدمه                                                              80

نتایج آمار استنباطی                                                                         81

جدول آمار استنباطی                                                                         85

 

فصل پنجم:

خلاصه پژوهش                                                                              93

بحث وتفسیر                                                 94

پیشنهادات پژوهش                                                                       98

منابع فارسی                                100

منابع خارجی                                                                                101

ضمایم                                                                  102

 

فهرست جداول

 

 

عنوان                                                                                 صفحه

 

فصل سوم:

جدول تناظر                                                                               80

یک مطلب دیگر :

 

فصل چهارم:

جدول1:تعداد افراد برحسب درصد                                           81

جدول 2:نوع مدرک تحصیلی                                                 81

جدول 3:شاخص های توصیفص تعامل گرا                                    81

جدول 4:شاخص توصیفی مداخل گر                                            82

جدول 5:نتایج حاصل از محاسبه خی 2                                     85

جدول6:نتایج حاصل از محاسبه خی 2                                      87

جدول 7:نتایج حاصل از محاسبه خی 2                                     88

جدول 8:نتایج حاصل از محاسبه خی دو                                    90

 

مقدمه

موضوع مدیریت همزاد زندگی انسان است که از اولین روزهای پیدایش همزاد در زندگی انسان است که از اولین روزهای پیدایش با او بوده است.امابه علت پیدایش سازمانهای جدید وپیچیده متراکم از تکنولوژی وبرخورداری از نیروی انسانی مورد توجه خاص قرار گرفته است .اکنون که عصر مدیریت ورهبری موفقیت نهادها وسازمانها تا حد زیاد به کارایی واثر بخش مدیران بستگی دارد.

با آنکه همه مدیریتها به نوبه خود ودر جا خود مهم وبا ارزش هستند اگر مدیریت آموزشی را با انواع دیگر مدیریت ها مورد مقایسه قرار دهیم متوجه می شویم که مدیریت آموزشی چه نقش مهمی در ترقی جامعه خواهد داشت ومدیران آموزشی نقش حیاتی وحساس در پیشبرد اهداف تعلیم وتربیت دارند وباید همه عوامل موثر در تربیت واداره سازمان را بشناسد وبدانند که چگونه باید با آنها وروی آنها کار کنند.(میر کمالی،ص2)

 

هدف این پژوهش مطالعه (تأثیرسبک های مدیریت کلاس معلم بر رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان است). در این پژوهش سه نوع سبک مدیریت کلاس مداخله گر،غیرمداخله گر،وسبک تعاملی در نظر گرفته شده است.

 

بیان مسئله

 

اداره یک کلاس از مهمترین دغدغه های معلمان است ودانش آموزان در کلاس های  که به خوبی اداره می شوند پیشرفت تحصیلی بیشتر خواهند داش.مدیریت کلاس معلمان ناشی از عقاید وباورهای متفاوت آنان درباره رشد ویادگیری کودکان است. اگر معلمان به اصول مدیریت کلاس اشراف کامل نداشته باشند مشکلات انضباطی کمتری در کلاس خود مشاهده خواهند کردو می توانند زمینه مساعد تری برای رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان فراهم سازند.چرا که مدیریت کلاس معلم نقش بسزایی در پرورش مهارتهای اجتماعی خلاقیت ها توانایها ی دانش آموزان ویادگیری آنها دارد.

بنابراین معلمان درکلاسهای درس باید کارکردهای مدیریتی رامتناسب با ویژگیهای شخصی دانش آموزان وروشهایی تدریس را به گونه ای انتخاب کنند که دانش آموزان زمینه کسب انواع مهارتهای را در کلاس درس بیاموزند.

مساله اصلی در این پژوهش بررسی سبکهای مدیریت کلاس معلم بر رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان از دیدگاه معلم است.

 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *