فهرست مطالب  
عنوان شماره صفحه
   
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول :آشنائی با سیستمهای کنترل غیر خطی چند متغیره  
۱-۱مقدمه ۴
۱-۲روشهای تحلیل سیستمهای کنترل غیر خطی ۴
۱-۲-۱-تحلیل صفحه فازی ۴
۱-۲-۲-نظریه لیاپانوف ۴
۱-۲-۳-توابع توصیف کننده ۴
۱-۳-روشهای طراحی سیستمهای کنترل غیر خطی ۵
۱-۳-۱-روش آزمون و خطا ۶
۱-۳-۲-روش خطی سازی فیدبک ۶
۱-۳-۳-روش کنترل مقاوم ۶
۱-۳-۴-روش کنترل تطبیقی ۶
۱-۳-۴-روش زمانبندی بهره ۷
۱-۴تحلیل و طراحی سیستمهای چند متغیره ۷
۱-۴-۱-روشهای فضای حالت ۷
۱-۴-۲- روشهای پاسخ فرکانسی و مکان ریشه ۸
۱-۴-۳-روشهای جایابی قطب ۸
۱-۴-۴-کنترل کننده های PID چند متغیره ۸
۱-۴-۵-سایر روشهای طراحی سیستمهای کنترل چند متغیره ۹
فصل دوم :انواع روشهای کنترل سیستمهای غیر خطی چند متغیره  
۲-۱-کنترل پیش بین مدل ۱۱
۲-۱-۱-ویژگیهای مهم ومختلف ۱۱
۲-۱-۲-معایب این روش ۱۱
۲-۱-۲-مراحل طراحی ۲۱
۲-۱-۳-انواع روشهای کنترل پیش بین ۲۱
۲-۱-۳-۱-LMPC (کنترل پیش بین خطی) ۲۱
۲-۱-۳-۲NMPC (کنترل پیش بین غیر خطی) ۲۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه و مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :

دیدگاه ها و نظریه ها در تبیین گرایش به اینترنت

عنوان شماره صفحه
     
     
۲-۱-۳-۳-مدلهای فضای حالت   ۳۱
۲-۱-۴- تابع هزینه   ۴۱
۲-۱-۵-الگوریتمهای کنترل پیش بین غیر خطی   ۴۱
۲-۱-۶-مسأله مدلسازی   ۵۱
۲-۱-۷مدلهای غیر خطی   ۶۱
۲-۱-۸-مثال عملی در کنترل پیش بین در فر آیند های صنعتی   ۷۱
۲-۲کنترل پیش بین تعمیم یافته   ۰۲
۲-۳-کنترل سیستمهای دینامیکی غیر خطی با استفاده از شبکه های عصبی .. ۱۲
۲-۳-۱مزایای استفاده از شبکه های عصبی   ۱۲
۲-۳-۲-شبکه های عصبی پیش سو   ۲۲
۲-۳-۳-شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه   ۳۲
۲-۳-۴-آموزش یک شبکه عصبی   ۳۲
۲-۳-۵-کاربردهای شبکه های عصبی   ۴۲
۲-۴تلفیق کنترل پیش بین و مدلهای عصبی   ۵۲
۲-۵کنترل تطبیقی   ۶۲
۲-۵-۱مفاهیم اسا سی در کنترل تطبیقی   ۶۲
۲-۵-۲-موارد کاربرد کنترل تطبیقی   ۷۲
۲-۵-۳-کنترل تطبیقی مدل مرجع((MRAC   ۹۲
۲-۵-۴-کنترل کننده های خود-تنظیم((STC   ۰۳
۲-۵-۵-چگونه کنترل کننده های تطبیقی طراحی کنیم؟   ۱۳
۲-۵-۶-کنترل تطبیقی سیستمهای غیر خطی   ۲۳
۲-۵-۷-مقاوم بودن سیستمهای کنترل تطبیقی   ۲۳
۲-۵-۸-کنترل سیستمهای فیزیکی چند-ورودی   ۳۳
۲-۶-کنترل فازی   ۴۳
۲-۶-۱طراحی کنترل کننده های فازی   ۶۳
۲-۶-۲-مراحل طراحی   ۷۳
۲-۶-۳-کنترل فازی سیستمهای چند متغیره   ۸۳
۲-۷-کنترل مقاوم   ۹۳
۳ مثالی از کنترل کننده های چند ورودی  چند خروجی    
٣-١روباتیک به عنوان نمونه اولیه   ٤٣

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان شماره صفحه
   
   
جمع بندی و نتیجه گیری ۷۴
منابع و مآخذ  
فهرست منابع فارسی ۰۵
فهرست منابع لاتین ۱۵

فهرست اشکال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان شماره صفحه
   
   
شکل۲-۱عملکرد ردیابی تحت کنترل GPCغیر خطی ۰۲
شکل۲-۲-ساختار کنترل کننده پیش بین عصبی ۵۲
شکل۲-۳-مدل NARMAX عصبی ۵۲
شکل ۲-۴-ساختار شبکه عصبی تأخیرزمان ۵۲
شکل۲-۵-یک سیستم کنترل تطبیقی مدل مرجع ۹۲
شکل ۲-۶-یک کنترل کننده خود تنظیم ۰۳
شکل۲-۷-پاندول معکوس ۸۳
شکل ۳-۱-خطاهای ردیابی وگشتاورهای کنترل تحت کنترل تطبیقی ۴۴
شکل ۳-۲-تخمین پارامترها تحت کنترل تطبیقی ۵۴
شکل ۳-۳-خطاهای ردیابی وگشتاوری کنترل تحت کنترل P.D. ۶۴

فهرست جداول

 

 

 

 

عنوان شماره صفحه
   
جدول ۲-۱:پایداری GPC غیرخطی بهینه ۷۱
جدول۲-۲:درجه آزادی نسبی ۷۱

چکیده


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *