بخش اول : ادبیات تحقیق. 3

مبحث اول : باورهای غیرمنطقی. 3

مفهوم باورهای غیرمنطقی. 4

مفاهیم بنیادی نظریه الیس… 8

ریشه مشکلات هیجانی و فرآیند درمان. 10

صورت کلی باورهای غیرمنطقی. 11

شیوه ارزیابی تفکر غیرمنطقی. 18

رویکرد درمانی منطقی، هیجانی الیس (RET) 20

اساس نظریه الیس… 22

انواع باورهای غیرمنطقی. 23

مبحث دوم : رضایت زناشویی. 29

تعریف رضایت زناشویی. 37

عوامل موثر دررضایت زناشویی. 39

تأثیر رضایت زناشویی بر فرزندان. 48

سازگاری ازدواج. 50

حوزه های سازگاری در ازدواج. 51

مدیریت هیجان و تأثیر آن بر زندگی زناشویی. 54

ادراک هیجانی و روابط زوجین. 55

جنسیت و هیجان. 56

بخش دوم: پیشینه تحقیق. 58

فصل سوم. 1

مقدمه 2

روش تحقیق. 2

جامعه آماری. 2

حجم نمونه 3

روش نمونه گیری. 3

متغیرهای تحقیق. 7

روش آماری. 7

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 7

پایان نامه و مقاله

فصل چهارم. 1

1-4. مقدمه 2

2-4. مشخصات عمومی پاسخگویان: 2

4-2-1. جنسیت پاسخگویان. 2

4-2-2. سن پاسخگویان. 3

4-3. نتیجه سنجش متغیرهای تحقیق. 4

1-4-3. نتیجه سنجش متغیر مستقل تحقیق: میزان باورهای غیر منطقی دانشجویان. 4

2-4-3. نتیجه سنجش متغیر وابسته تحقیق: میزان رضایت زناشویی دانشجویان. 5

4-4. تحلیل اطلاعات: نتیجه سنجش فرضیه ها: 6

2-4-4: آزمون فرضیه ی دوم پژوهش: 7

3-4-4: آزمون فرضیه ی سوم پژوهش: 8

4-4-4: آزمون فرضیه ی چهارم پژوهش: 9

5-4-4: آزمون فرضیه ی پنجم پژوهش: 10

فصل پنجم. 1

مقدمه 2

خلاصه ی نتایج تحقیق. 3

بحث در نتایج فرضیه های تحقیق. 3

پیشنهادات تحقیق. 5

محدودیت های پژوهش… 5

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

منابع و مآخذ. 1

منابع فارسی.. 2

منبع اینترنتی http://WWW.magiran.com.. 4

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                                          صفحه

جدول 1-4 : توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان 79

جدول 2-4 : توصیف اطلاعات مربوط به سن پاسخگویان 79

جدول 3-4 : توزیع فراوانی میزان باورهای غیرمنطقی پاسخگویان 80

جدول 4-4 : توزیع فراوانی میزان رضایت زناشویی پاسخگویان 81

جدول 5-4 : سنجش میزان ارتباط بین باورهای غیرمنطقی و رضایت زناشویی دانشجویان 82

جدول 6-4 : سنجش میزان ارتباط بین باورهای غیرمنطقی و سن دانشجویان 83

جدول 7-4 : سنجش میزان ارتباط بین رضایت زناشویی و سن دانشجویان 84

جدول 8-4 : سنجش تفاوت میزان تفکرغیرمنطقی دانشجویان زن و مرد 86

جدول 9-4 : سنجش تفاوت میزان رضایت زناشویی زن و مرد 87
فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

نمودار 1-4 : درصد فراوانی جنسیت پاسخگویان 79

نمودار 2-4 : درصد فراوانی سن پاسخگویان. 80

نمودار 3-4 : درصد فراوانی میزان باورهای غیرمنطقی پاسخگویان 81

نمودار 4-4 : درصد فراوانی میزان رضایت زناشویی پاسخگویان 82

 

چکیده ی تحقیق:

این پژوهش با عنوان «بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد ملایر درسال تحصیلی 94-1393» با اهداف کلی فوق وبا 5 هدف جزئی انجام شده است. روش آن توصیفی از نوع زمینه ای می باشد. جامعه ی آماری تحقیق شامل دانشجویان متأهل رشته ی روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد ملایر در سال تحصیلی 94-1393 می باشند که در مجموع 239 نفر هستند.از بین این افراد با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده تعداد100 نفر به عنوان نمونه های آماری انتخاب گردیدند. حجم نمونه ای این تحقیق با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه ی کرجسی و مورگان مشخص شده است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسش نامه های استاندارد تفکر غیرمنطقی جونز با 40سوال دوگزینه ای است.کلیه اطلاعات و یافته های تحقیق توسط نرم افزار SPSS آنالیز وتجزیه وتحلیل شده است. آزمون های بکاربرده شده در این تحقیق، آزمون های همبستگی پیرسون و t-test گروه های مستقل می باشد.

نتیجه ی سنجش فرضیه ها به شرح زیر می باشد :

  • بین باورهای غیر منطقی و رضایت زناشویی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.

2-بین تفکر غیر منطقی وسن دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.

3-بین رضایت زناشویی وسن دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.

4-بین میزان تفکر غیرمنطقی دانشجویان زن ومرد تفاوت معنادار وجود ندارد.

5- بین میزان رضایت زناشویی دانشجویان زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلید واژه ها :

«تفکرغیرمنطقی، رضایت زناشویی»

 

فصل اول

 

 

 

  • مقدمه
  • بیان مسأله
  • اهمیت و ضرورت تحقیق

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *