بررسی رفتار خوردگی تنشی فولاد API-5L-X52 در محیط‌های آبی با pH خنثی تا قلیایی

دانلود پایان نامه

 

 

رفتار خوردگی تحت تنش فولاد API-5L-X52 حین حفاظت کاتدی در شرایط pH نزدیک به خنثی و قلیایی بوسیله آزمون کشش با نرخ کرنش کم و ارزیابی‌های الکتروشیمیایی مطالعه شد. نتایج حاصل از آزمون کشش با نرخ کرنش کم حاکی از شکست داکتیل در پتانسیل‌های اعمالی کم و شکست ترد در پتانسیل‌های اعمالی کاتدی‌تر بود. به منظور تعیین مکانیزم‌های مشارکت کننده در خوردگی تحت تنش، آزمون الکتروشیمیایی پلاریزاسیون پتانسیودینامیک در دو نرخ روبش پتانسیل آهسته و سریع انجام شد. نتایج حاکی از پیروی خوردگی تحت تنش در pH نزدیک به خنثی از مکانیزم انحلال آندی در نوک ترک و غلبه مکانیزم تردی هیدروژنی در شرایط pH قلیایی بود.

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

واژگان کلیدی: خوردگی تحت تنش؛ پلاریزاسیون پتانسیودینامیک؛ pH نزدیک به خنثی؛ pH قلیایی؛ X52.

 

 

 

 

 

 

Abstract

 

INVESTIGATION ON STRESS CORROSION CRACKING BEHAVIOR OF API-5L-X52 CARBON STEEL IN NEAR-NEUTRAL TO BASIC pH AQUEOUS ENVIRONMENTS

 

BY

SAMAD BAHALOU HOREH

 

Stress corrosion cracking behaviour of API-5L-X52 steel under cathodic protection in near-neutral and high pH conditions was studied using slow strain rate test method and electrochemical measurements. The slow strain rate test showed ductile and brittle fracture feature at low and high applied potentials, respectively. In order to identify the mechanism contributes in stress corrosion cracking; the electrochemical potentiodynamic polarisation test was done at fast and slow sweep rate. The results revealed that at near-neutral pH condition the anodic dissolution at crack tip was the dominant mechanism. While at high pH medium, the hydrogen based mechanism was dominant.

 

Key words: Stress Corrosion Cracking; Potentiodynamic Polarisation; Near-Neutral pH; High pH; X52.

 

 

Leave a comment