تعریف سنجشی پرخاشگری :.. 13

تعریف مفهومی عزت نفس :.. 13

فصل دوم.. 15

مقــدمـه.. 16

تعاریف پرخاشگری.. 17

انواع پرخاشگری.. 19

معتقدان به ذاتی بودن پرخاشگری :.. 20

جمع بندی دو نقطه نظر ارائه شده.. 21

نظریه های پرخاشگری :.. 21

دیدگاه روان شناختی ورفتارشناسی طبیعی.. 22

از رفتارنگری تا نو رفتار نگری.. 25

انواع اختلالات پرخاشگری.. 29

عوامل موثر بر پرخاشگری.. 30

عوامل زیست شناختی :.. 31

پایان نامه

مواد شیمیایی :.. 31

راه های درمان پرخاشگری.. 32

تفاوت های جنسی پرخاشگری.. 33

تعاریف (عزت نفس ):.. 35

منشاء عزت نفس:.. 37

نظریه مختلف در مورد عزت نفس.. 38

ابعاد عزت نفس.. 39

انواع عزت نفس.. 40

استفاده از مکانیسم های دفاعی در عزت نفس.. 41

عوامل موثر بر عزت نفس.. 43

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

پیشینه تحقیق :.. 44

بررسی تحقیقات انجام شده در خارج از ایران.. 45

فصل سوم.. 46

مقدمه.. 47

روش  تحقیق :.. 47

جامعه آماری.. 47

حجم نمونه.. 47

روش نمونه برداری.. 48

روش وابزار پژوهش.. 48

الف: ابزار.. 48

پرسشنامه پرخاشگری باس وپری.. 49

ابزار گردآوری ( ابزار جمع آوری اطلا عات).. 50

1- استفاده از اطلاعات و مدارك موجود.. 51

2- مشاهده.. 51

3- مصاحبه.. 52

4- پرسشنامه.. 53

 طبقه بندی بر اساس ماهیت پرسشنامه :.. 54

الف) پرسشنامه عزت نفس پایایی کوپراسمیت.. 55

پرسش نامه پرخاشگری AGQ:.. 58

پایایی وروایی.. 58

روش جمع آوری.. 62

یافته های پژوهش.. 62

روش آماری.. 62

روش اجرا.. 63

فصل چهارم.. 64

فصل پنجم.. 66

مقدمه.. 67

نتیجه گیری وبحث.. 67

محدودیت های پژوهش.. 68

پیشنهادات.. 69

منابع.. 70

چکیده


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *