2-1-3  کارکرد دین و اعتقادات مذهبی به عنوان یک نیاز فطری.. 30

2-1-4الگوهای دینداری.. 34

2-1-5نظریه های مربوط به دینداری.. 37

2-1-6 تحقیقات پیرامون نگرش مذهبی.. 39

2-2 خودپنداره 39

2-2-1- اهمیت مفهوم خود و خودپنداره 40

2-2-2- ویژگی های خود. 40

2-2-3 شکل گیری خود و خودپنداره 42

2-2-4- علل پیدایش پدیده خود و خودپنداره 43

2-2-5  تحقیقات پیرامون خودپنداره 44

2-3 حمایت اجتماعی.. 44

2-3-1-انواع حمایت اجتماعی.. 46

2-3-2-منابع حمایت اجتماعی.. 46

2-3-3-مبانی نظری حمایت اجتماعی.. 48

2-3-4-چارچوب نظری حمایت اجتماعی.. 52

2-4 رضایت شغلی.. 54

2-4-1- سیر تاریخی رضایت شغلی.. 54

2-4-2- تعاریف رضایت شغلی.. 54

2-4-3- ماهیت رضایت شغلی.. 56

2-4-4- ابعاد رضایت شغلی.. 57

2-4-5- فواید بررسی رضایت شغلی.. 57

2-4-6- عوامل موثر بر رضایت شغلی.. 58

مدل رضایت شغلی (به نقل از مقیمی،384:1378) 58

2-4-6-1- عوامل فردی.. 59

2-4-6-2- عوامل سازمانی.. 60

2-4-6-3- عوامل محیطی.. 61

2-4-6-4- ماهیت شغل. 63

2-4-7   پیامدهای رضایت شغلی.. 64

2-4-7- 1 رضایت شغلی و عملکرد. 65

2-4-7-2 رضایت شغلی و میزان جابجایی.. 66

2-4-7-3 رضایت شغلی و سلامت جسمی روانی.. 67

2-4-7- 4 رضایت شغلی و غیبت.. 67

2-4-7-5 رضایت شغلی و تاخیر در کار. 67

2-4-7-6 رضایت شغلی و ترک خدمت.. 64

2-4-7-  7 رضایت شغلی و بازنشستگی زودرس… 68

2-4-7-8 رضایت شغلی و تشویش… 68

2-4- 8 نظریه های رضایت شغلی.. 68

2-4-8-1 نظریه نیازها 69

2-4-8- 2 نظریه سلسله مراتب نیازها 69

2-4-8-3 تئوری بهداشت – انگیزش… 70

2-4-8-4 تئوری آلدرفر (ERG) 71

2-4-8-5  تئوری کامروایی نیاز. 71

2-4-8-6 نظریه انتظار وورم. 72

2-4-8 -7 نظریه انگیزش پورتر ولاولر. 72

2-4-8-8  نظریات رضایت شغلی از دیدگاه بروفی (1959) 73

2-4-9  ابزارهای اندازه گیری رضایت شغلی.. 74

2-4-10- شاخص توصیف شغلی (JDI) 74

2-4-11- پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ) 74

2-4-11-1 تکنیک وقایع حساس… 75

2-4-11-2  مصاحبه. 75

2-5  پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور. 75

فصل سوم: روش شناسی

مقدمه. 80

3-1 روش تحقیق : 80

3-2 جامعه آماری: 80

 

3-3 روش نمونه گیری: 80

3-3 حجم نمونه: 80

3-4 ابزار گردآوری داده ها 80

3-5 متغیرهای تحقیق در قالب مدل مفهومی.. 84

3-6  روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه. 86

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5- بحث و بررسی.. 101

5-1- تحلیل فرضیه های تحقیق. 101

5-2- پیشنهادات.. 103

5-3- محدودیت های تحقیق. 104

منابع فارسی.. 104

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………….110

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول 2-1: تعاریف مفهوم رضایت شغلی بر اساس تحلیل محتوای متون. منبع (راوی و همکاران، 64:1391). 54

جدول 2-2: مدل اقتضائی هرزبرگ. منبع (اسدی شیرین، 69، 1387). 71

یک مطلب دیگر :

جدول 1-4 میانگین و انحراف استاندارد متغیر های پیش بین (نگرش مذهبی،خودپنداره و حمایت اجتماعی) و متغیر ملاك ( رضایت شغلی) و مقیاس های فرعی آن ( n = 169 ) 86

جدول 4-2 ضرایب همبستگی متغیر های پیش بین و ملاك ( n= 169 ) 87

جدول 4- 3 تحلیل واریانس و رگرسیون قدرت پیش بینی متغیر ملاک Y ( رضایت شغلی ) بر پایه متغیرهای نگرش مذهبی، خودپنداره ، حمایت اجتماعی ضریب همبستگی چند متغیری  (R ) و مجذور آن (  R2) 88

جدول 4-4 مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرایب رگرسیون در سه متغیر پیش بین.. 90

جدول 4- 3 تحلیل واریانس و رگرسیون قدرت پیش بینی متغیر ملاک Y ( رضایت شغلی ) بر پایه متغیرهای بعد اعتقادی، خودپنداره ، حمایت اجتماعی ضریب همبستگی چند متغیری  (R ) و مجذور آن (  R2) 91

جدول 4-4 مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرایب رگرسیون در سه متغیر پیش بین.. 92

جدول 4- 3 تحلیل واریانس و رگرسیون قدرت پیش بینی متغیر ملاک Y ( رضایت شغلی ) بر پایه متغیرهای بعد تجربه ای ، خودپنداره ، حمایت اجتماعی ضریب همبستگی چند متغیری  (R ) و مجذور آن (  R2) 93

جدول 4-4 مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرایب رگرسیون در سه متغیر پیش بین.. 94

جدول 4- 3 تحلیل واریانس و رگرسیون قدرت پیش بینی متغیر ملاک Y ( رضایت شغلی ) بر پایه متغیرهای بعد پیامدی ، خودپنداره ، حمایت اجتماعی ضریب همبستگی چند متغیری  (R ) و مجذور آن (  R2) 95

جدول 4-4 مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرایب رگرسیون در سه متغیر پیش بین.. 94

جدول 4- 3 تحلیل واریانس و رگرسیون قدرت پیش بینی متغیر ملاک Y ( رضایت شغلی ) بر پایه متغیرهای بعد مناسکی ، خودپنداره ، حمایت اجتماعی ضریب همبستگی چند متغیری  (R ) و مجذور آن (  R2) 94

جدول 4-4 مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرایب رگرسیون در سه متغیر پیش بین.. 95

جدول 4- 3 نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام Y (رضایت شغلی ) بر مولفه های نگرش مذهبی ، خودپنداره ، حمایت اجتماعی ضریب همبستگی چند متغیری  (R ) و مجذور آن (  R2) 96

جدول4-4: ضریب همبستگی چندگانه. 97

جدول شماره 4- 5 : ضرایب استاندارد و غیر استاندارد پیش بینی رضایت شغلی از طریق متغیرهای  پیش بینی در رگرسیون گام به گام. 98

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                              صفحه

نمودار 2-1: ساز و كار نظریة انگیزشی نیازها. منبع: (خدایاری فرد، 14:1388). 69

شکل 2-1: سلسله مراتب نیازهای مازلو. منبع (سیدجوادین، 771:1388). 70

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر « بررسی رابطه نگرش مذهبی ،خود پنداره و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی » بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان کارمند دانشگاه های آزاد ،ملی و پیام نور شهر کرمان که در قسمت اداری مشغول به کار می باشند به تعداد 303 نفر می باشد ،حجم نمونه دراین پژوهش 169 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی محاسبه گردید برای گردآوری اطلاعات ازپرسشنامه خودپنداره بک (1976 ) ،رضایت شغلی بری فیلد و روث(1951 ) ، نگرش مذهبی سراج زاده (1380 ) ، حمایت اجتماعی( MOS) شربورن و استوارت استفاده شد. نتایج نشان داد : متغیرهای نگرش مذهبی ،خود پنداره و حمایت اجتماعی به طور ترکیبی و توام در یک ترکیب خطی توانسته اند در حدود 33 درصد واریانس متغیر رضایت شغلی را تبیین کنند .مقیاس های متغیر نگرش مذهبی (بعد اعتقادی ، تجربه ای ، پیامدی ، مناسکی ) با خود پنداره ، حمایت اجتماعی نیز توانستند به ترتیب 32 % ، 34% ، 32%،34% از واریانس رضایت شغلی را تبیین کنند. در رگرسیون گام به گام پس از ورد کلیه متغیرها در شش گام ، متغیر حمایت اجتماعی در گام اول 30% ، که با اضافه شدن متغیرها ،جذابیت فیزیکی در گام دوم  45% ، مسائل اخلاقی در گام سوم  52 % ، خودپنداره در گام چهارم 56 % ، بعد اعتقادی در گام پنجم 59 % کفایت کاری در گام ششم 61 % از واریانس رضایت شغلی را تبیین کنند . در پایان نتایج ارائه و پیشنهاداتی مطرح شد که می تواند در برنامه ریزی های سازمانی مورد توجه قرار گیرد.

واژگان کلیدی: نگرش مذهبی ،خود پنداره ، حمایت اجتماعی ، رضایت شغلی،

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

مقدمه

شناخت خصوصیات و ویژگی های نیروی انسانی و عوامل مؤثر بر كارآیی آنان جهت بكارگیری هرچه مطلوبتر این سرمایة سازمانی یكی از دل مشغولی های رهبران و مدیران تمامی سازمان ها بوده و می باشد. یكی از عوامل بسیار مهم كه باعث افزایش كارآیی و احساس رضایت فردی، همچنین موفقیت شغلی می گردد، رضایت شغلی[1] است.

نقش عامل انسانی در پیشبرد امور جامعه،دارای اهمیتی خاص است و مؤثرترین رکن تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شود. پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی لازمه توجه خاص به آموزش نیروی انسانی متعهد،متخصص،ماهر و کوشش در افزایش عوامل مؤثر در رضایت شغلی او دارد. انسان مهمترین سرمایه ‌ی سازمان است اگر عامل انسانی را از سازمان حذف کنیم،آنچه باقی می‌ماند امکاناتی نظیر ساختمان،ماشین آلات،تجهیزات،مواد و … است که به خودی خود قابل استفاده نیست و ارزشی نخواهد داشت،انسان به اشیاء روح دمیده و از آنها برای بهبود و تکامل زندگی خود استفاده می کند. انسان،بزرگترین و باارزش ترین دارایی سازمان است که هرگز در ترازنامه‌ها و صورت‌های سود وزیان شرکت‌ها منعکس نمی‌شود. در صورتی که سودآوری سازمان بستگی به انسان داشته و انسان ها پشتوانه موفقیت سازمان به شمار می‌روند،بنابراین با عامل انسانی باید در نهایت عزت و احترام برخورد شود،زیرا سال ها وقت و سرمایه‌ی گزاف سازمان و در کل جامعه،صرف تربیت و پرورش انسان‌های متخصص،فهیم و متعهد شده تا پس از سال‌ها برنامه‌ریزی به اوج بازدهی خود برسند. در صورت کناره گیری آنان به علت عدم رضایت شغلی از سازمان،به آسانی و در زمانی اندک قابل جایگزینی نیستند و فقدان آنها زیان و لطمه‌ی بزرگی به سازمان وارد خواهد کرد. به بیانی دیگر عرضه نیروی انسانی توانمند و کارآمد،امری محدود،زمان بر و پرهزینه بوده و مستلزم صرف وقت،نیرو و مخارجی هنگفت است. نیروی انسانی متعهد در سازمان،با کردار و اعمال خود و اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع می تواند زیان‌های مادی را بزودی جبران و تأمین کند،در واقع،همواره برای سازمان ارزش افزوده،ثروت و فایده ایجاد می‌کند و بر سرمایه‌های مادی سازمان می‌افزاید. نیروی انسانی متعهد بیش از هزینه ای که صرف تربیت،تجهیز و آموزش او شده،برای سازمان فایده و ارزش به وجود می‌آورد. بر عکس،نیروی انسانی ناراضی،غیرمتعهد،غیرکارآمد و ناآگاه ممکن است با تصمیمات و اعمال غلط خود بر مشکلات و زیان‌های سازمان بیافزاید. از این رو شناخت عوامل مؤثر بر رضایت کارکنان سازمان از اهمیت خاصی برخوردار است و در این زمینه مطالعات بسیاری از طرف پژوهشگران حوزه مدیریت و منابع انسانی انجام گرفته است و نظریه‌های مختلفی در این باره طرح شده است

رضایت شغلی از مهمترین متغیرها در حیطه رفتار سازمانی محسوب می شود و تحقق اهداف سازمانی بدون

رضایت شغلی امکان پذیر نمی باشد. از جمله مهمترین عوامل تاثیر گذار بر رضایت شغلی افراد ، نگرشهای مذهبی افراد می باشد . فرد دیندار به نوعی با یك منبع آفرینش كه بر زندگی بشر و امور طبیعی تأثیر دارد، ارتباط برقرار می كند متاسفانه علی رغم اهمیت آشكار دین برای افراد و اجتماعات، روان شناسان، با كمال تعجب، به این موضوع كمتر توجه كرده اند به عبارت دیگر در طول سال های تعیین كننده برای روان شناسی اگر چه دین مورد علاقه بسیاری از دانشمندان از جمله ویلیام جیمز و استانلی هال قرار گرفت . اما مطالعه دین مانند دیگر موضوعات سنتی مانند روان شناسی تحولی، روان شناسی اجتماعی و روان شناسی شخصیت توجه زیادی را در میان پژوهش های روان شناسی به خود جلب نكرده است.

خودپنداره ،یكی از مهم ترین عوامل موفقیّت در رضایت شغلی افراد می باشد. اگر فرد توانایی ها و استعدادهای خود را بشناسد و تلقی و برداشت مثبتی از توانایی های خود داشته باشد و به این باور برسد كه می تواند به آن چیزی كه استعدادش را دارد دست یابد، این امور موجب باعث افزایش بازدهی و كارامدی و تحقق اهداف او می شود. توجه به خودپنداره ی مدیران و نگرش آن ها نسبت به خود در فرایند مدیریت از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا این امر منجر به شناخت تواناییها ، استعدادها، علائق و انگیزه های آن ها می شود كه در عملكرد و میزان موفقیت آ نها تأثیر خواهد داشت. حمایت اجتماعی از دیگر متغیرهای تاثیر گذار در رضایت شغلی افراد است . حمایت اجتماعی یعنی اینکه احساس کنیم مورد توجه قرار گرفته ایم و کسی هست که ما را دوست دارد.در این فصل ابتدا بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف اصطلاحات و مفاهیم و در نهایت متغیرهای تحقیق بیان می گردد.

 

1-1- بیان مسأله

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *