1-10 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9
1-10 -1 تعریف مفهومی متغیرها 9
1-10 -2 تعریف عملیاتی متغیرها 13
فصل دوم. 15
مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق. 15
بخش اول: فرسودگی شغلی. 16
2-1 مقدمه. 16
2-2 اهمیت فرسودگی شغلی. 17
2-3 نشانه های فرسودگی شغلی. 18
2-4 روش های مقابله با فرسودگی‌ شغلی. 22
2-5 استرس و فرسودگی شغلی. 23
2-6 بهداشت روانی محیط کار و فرسودگی شغلی. 24
2-7 عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی. 26
بخش دوم: رفتار ضد شهروندی. 29
2-8 مقدمه. 29
2-9 تعاریف و مفاهیم مربوط به رفتار شهروندی. 29
2-10 ابعاد رفتار های سازمانی. 31
2-11 ابعاد جهانی رفتار شهروندی سازمانی. 32
2-12 عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی. 33

پایان نامه و مقاله

2-13 انواع رفتار شهروندی در سازمان. 34
2-14 سیاست های تشویق رفتار شهروندی. 35
2-15 رابطه رفتار شهروندی با کیفیت خدمات.. 35
2-16 رفتار شهروندی سازمانی در قالب تمایز بین واژه های نقش و فرانقش… 38
2-17 رفتار شهروندی سازمانی به عنوان تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان. 41
2-18 انواع رفتار شهروندی سازمانی. 42
2-19 رفتار ضد شهروندی. 43
بخش سوم: معرفی بانک توسعه تعاون. 48
2-20 اهداف و سیاست های بانک توسعه تعاون. 48
2-21 چارت سازمانی بانک توسعه تعاون. 50
بخش چهارم: پیشینه تحقیق. 67
فصل سوم. 75
روش‌ اجرای تحقیق. 75
3-1 مقدمه. 76
3-2 روش تحقیق. 76
3-3 جامعه آماری. 78
3-4 تعیین حجم نمونه و نمونه گیری. 78
3-5 روش جمع آوری اطلاعات.. 79
3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات.. 80

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3-7 مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری. 81
3-8 طیف لیکرت.. 81
3-9 روایی یا اعتبار پرسشنامه. 82
3-10 پایایی پرسشنامه. 82
3-11 روش تجزیه و تحلیل داده ها 84
فصل چهارم. 85
تجزیه و تحلیل داده‌ها 85
4-1 مقدمه. 86
4-2 آمار توصیفی. 87
4-2-1 متغیرهای جمعیت شناختی. 87
4-2-2 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق. 91
4-3 آزمون فرضیه ها 96
4-4 آزمون توزیع نرمال داده ها (نیکویی برازش) 97
4-5 فرضیه‏های پژوهش… 98
4-5-1 فرضیه اصلی. 98
4-5-2 فرضیات فرعی پژوهش… 99
فصل پنجم. 103
نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 103
5-1 مقدمه. 104
5-2 ارتباط مباحث تئوریک با یافته های پژوهش… 104
5-3 یافته های پژوهش… 105
5-4 پیشنهادات تحقیق. 109
5-5 محدودیت های تحقیق. 113
5-6 پیشنهادات جهت استفاده در تحقیقات آتی. 113
منابع و ماخذ. 114
الف) منابع فارسی. 115
ب) منابع انگلیسی. 117
پیوست ها 122
الف) پرسشنامه فرسودگی شغلی. 124
ب) پرسشنامه رفتار ضد شهروندی: 125

 

فهرست جدولها
عنوان                                                                                                                                        شماره صفحه
جدول ( 3-1) جامعه آماری و نمونه ای به تفکیک شهرهای استان همدان.. 79
جدول (3-2) ارتباط سؤالات پرسشنامه با متغیر های تحقیق.. 80
جدول (3-3)امتیاز بندی مقیاس تحقیق.. 81
جدول(3-4)مقادیر آلفای کرونباخ.. 83
جدول (4-1) فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان.. 87
جدول (4-2) فراوانی سن پاسخ دهندگان.. 88
جدول (4-2) فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان.. 89
جدول (4-4) فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان.. 90


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *