ب-اهداف جزیی.. 8

1-4- فرضیه های پژوهش…. 8

1-5- تعریف متغیرها و اصطلاحات… 8

1-5-1- تعریف مفهومی(نظری): 8

1-5-2- تعریف عملیاتی (عملی): 9

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه. 11

2-1-  مبانی نظری پژوهش…. 11

2-1-1- تعریف مفاهیم و نظریه های مربوط به شخصیت… 11

2-1-1-1- تعریف شخصیت: 11

2-1-1-2- تعریف تیپ… 13

2-1-2- نظریه های شخصیت… 13

2-1-2-1- رویکرد زیستی : 13

2-1-2-2- رویکرد صفات : 14

2-1-2-3- رویکرد یادگیری اجتماعی.. 16

2-1-2-4- رویکرد روانکاوی : 18

2-1-3- درون گرایی – برونگرایی.. 19

2-1-4- تعریف مفاهیم و نظریه های مربوط به شیوه های حل مساله. 20

2-1-4-1- مساله : 20

2-1-4-2- تعریف مسأله : 21

2-1-4-3- حل مساله: 21

2-1-4-4- تعریف حل مساله : 21

پایان نامه

2-1-5- مفهوم حل مسائله در مکتب های مختلف… 25

2-1-5-  1- حل مساله از دیدگاه روان پویایی.. 25

2-1-5-2- حل مساله از دیدگاه انسان گرایانه. 25

2-1-5-4- از دیدگاه رفتارگرایان. 26

2-1-5-5- نظریه شناخت گرایان. 27

2-1-5-6- حل مساله از دیدگاه گشالت… 27

2-1-5-7- توصیف  شناخت از حل مساله. 28

2-1-5-8- اثرات مهارت حل مساله در زمینه های مختلف… 29

الف: افزایش سلامت روانی جسمانی.. 29

ب. پیشگیری از مشکلات روانی و اجتماعی.. 29

2-1-6- تاریخچه «حل مسئله » 29

2-1-7-فرآیند مراحل حل مسأله. 31

2-1-7-1- مسأله به عنوان مقابله ای مسئله دار. 32

2-1-8- تعریف مفاهیم و نظریه های مربوط به سازگاری زناشویی.. 34

2-1-8-1- ازدواج.. 34

2-1-8-2- سازگاری زناشوئی: 35

2-1-8-3- صمیمیت و انس بین زن و مرد و استمرار آن : 36

2-1-8-4- سازش و تفاهم در محیط خانوادگی : 37

2-1-8-5- برخی از یافته ها در این زمینه : 38

2-1-8-6- راهکارهایی برای ایجاد روابط صمیمانه تر با همه. 39

یک مطلب دیگر :

2-2- تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع. 40

2-2-1- پژوهشهای انجام شده در ایران. 40

2-2-2- پژوهشهای انجام شده در خارج از ایران. 41

فصل سوم روش  پژوهش

مقدمه. 44

3-1-  روش پژوهش…. 44

3-2- جامعه آماری.. 44

3-3-  حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 44

3-4-  روش گردآوری اطلاعات… 44

3-5- ابزار اندازه گیری داده ها 45

3-5-1- پرسشنامه شخصیت آیزنگ: 45

3-5-2- پرسشنامه شیوه های حل مسئله کسیدی و لانگ… 46

3-5-2-1- روایی و پایایی: 46

3-5-3-  مقیاس سازگاری زناشویی دونفره اسپانیر. 47

3-6-  روش های تجزیه و تحلیل داده ها 47

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه. 49

4-1-  تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها 49

4-1- 1- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن.. 49

4-1-2- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر وضعیت تحصیلی.. 50

4-2- تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده(آزمون فرضیات) 51

4-2-1- آزمون فرض قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار اندازه گیری(پرسشنامه) 51

4-3- آزمون فریدمن(اولویت بندی متغیرها) 51

4-3- 1- اولویتبندی ابعاد تحقیق (شیوه های حل مساله) 52

4-3-1-1-  نتیجه آزمون و رتبه اهمیت هر كدام از متغیرها: 52

4-3-2- اولویتبندی ابعاد تحقیق (عامل های شخصیت) 53

4-3-3- نتیجه آزمون و رتبه اهمیت هر كدام از متغیرها: 54

4-4- آزمون کلموگروف- اسمیرنف… 54

4-4-1- فرضهای پژوهشی: 54

نتیجه: 55

4-5- تجزیه و تحلیل استباطی داده ها 56

4-5-1- تحلیل فرض های پژوهشی . 56

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه. 61

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 62

5-2- پیشنهادات تحقیق.. 66

5-2-1- پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق.. 66

5-2-2- پیشنهاد به محققان آینده 67

5-3- محدودیتهای پژوهش…. 68

5-3-1- محدودیت های تحت کنترل پژوهشگر. 68

5-3-2- محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر. 68

منابع فارسی: 69

منابع انگلیسی: 71

پیوست… 75

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول 4-1- توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک سن.. 49

جدول 4-2- توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک وضعیت تحصیلی.. 50

جدول 4-4- میانگین رتبه های داده شده به شاخص‌ها طبق تست فریدمن.. 53


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *