فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

 

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه……………………………… 2

1-2- بیان مسئله…………………………. 3

1-3- اهداف تحقیق………………………… 4

1-3-1- هدف کلی………………………….. 4

1-3-2- اهداف ویژه………………………… 4

1-4- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق…………….. 5

1-5- محدوده­های تحقیق……………………… 5

1-6- محدودیت­های تحقیق ……………………. 6

1-7- تعاریف مفهومی……………………….. 6

1-7-1- مدیریت روستایی…………………….. 6

1-7-2- سرمایه اجتماعی…………………….. 6

1-7-3- حکمروایی شایسته……………………. 7

1-7-4- حکمروایی روستایی…………………… 7

1-7-5- حکمروایی شایسته روستایی ……………. 7

1-8- روند اجرایی تحقیق …………………… 7

 

فصل دوم: مبانی نظری و مرور پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه……………………………… 10

2-2- مدیریت روستایی……………………… 10

2-2-1- تعریف، اهمیت و جایگاه مدیریت روستایی…. 10

2-2-2- سیر تاریخی مدیریت روستایی در ایران…… 11

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

 

2-2-3- رویکرد حکمروایی در مدیریت روستایی……. 14

2-2-4- عوامل موثر بر حکمروایی روستایی………. 15

2-3- حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی……… 18

2-3-1- تعریف حکمروایی شایسته………………. 18

2-3-2- الگو­های حکمروایی شایسته…………….. 20

2-3-3- مولفه­های حکمروایی شایسته……………. 22

2-3-4- حکمروایی شایسته در توسعه و مدیریت روستایی 25

2-4- سرمایه اجتماعی: کارمایه حکمروایی شایسته… 28

2-4-1- مروری تاریخی بر سرمایه اجتماعی و تحول آن 28

2-4-2- تعریف سرمایه اجتماعی……………….. 29

2-4-3- سطوح و ویژگی­های سرمایه اجتماعی………. 32

2-4-4- ملزومات سرمایه اجتماعی……………… 33

2-4-5- مولفه­های سرمایه اجتماعی…………….. 35

2-4-6- سرمایه اجتماعی در ایران با تاکید بر مناطق روستایی    38

2-5- مروری بر پژوهش‌های پیشین………………. 40

2-5-1- پژوهش­های صورت گرفته داخلی…………… 40

2-5-2- پژوهش­های صورت گرفته خارجی…………… 43

2-6- الگوی نظری تحقیق……………………. 45

 

فصل سوم: روش­شناسی تحقیق

3-1- مقدمه……………………………… 48

3-2- روش تحقیق………………………….. 48

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

 

3-3- روش گرد­آوری اطلاعات………………….. 48

3-3-1- جستجوی کتابخانه­ای و اینترنتی………… 48

3-3-2- مطالعه میدانی…………………….. 49

3-4- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی آن­ها…… 49

3-5- فرضیات تحقیق……………………….. 49

3-6- ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات…………… 49

3-7- جامعه آماری مورد پژوهش و حجم نمونه…….. 53

3-8- روش نمونه­گیری………………………. 53

3-9- اعتبار پرسشنامه (روایی)………………. 54

3-10- اعتماد پرسشنامه (پایایی)…………….. 54

3-11- تجزیه و تحلیل داده­ها……………….. 55

3-11-1- آمار توصیفی……………………… 55

3-11-2- آمار استنباطی……………………. 56

3-11-2-1- مقایسه میانگین…………………. 56

3-11-2-2- ضریب همبستگی پیرسون……………… 57

3-12- معرفی منطقه مورد مطالعه……………… 57

 

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

4-1- مقدمه……………………………… 60

4-2- توصیف ویژگی­های پاسخگویان……………… 60

4-2-1- جنسیت……………………………. 60

4-2-2- وضعیت تاهل……………………….. 61

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

پایان نامه و مقاله

 

4-2-3- میزان تحصیلات……………………… 61

4-2-4- شغل……………………………… 61

4-2-5- آمار توصیفی متغیرهای فردی…………… 62

4-2-6- آمار توصیفی متغیرهای اقتصادی………… 62

4-2-7- آمار توصیفی متغیرهای ارتباطی………… 63

4-2-8- آمار توصیفی متغیرهای عضویت در نهادهای محلی 64

4-2-9- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب محل تولد.. 64

4-2-10- تعلق به فامیل غالب در روستا………… 64

4-2-11- عضویت اعضای خانواده در مدیریت روستا…. 65

4-2-12- نوع مالکیت مسکن………………….. 65

4-2-13- مالکیت وسیله حمل و نقل شخصی………… 66

4-2-14- نوع خانواده……………………… 66

4-2-15- محل استقرار خانه…………………. 67

4-2-16- برخورداری از وسیله ارتباطی در خانه….. 67

4-3- رضایت از شرایط زندگی در روستا…………. 68

4-4- توصیف مولفه­های سرمایه اجتماعی…………. 68

4-4-1- مولفه شبکه اجتماعی (عضویت، تعامل و انسجام اجتماعی)   68

4-4-2- مولفه اعتماد……………………… 70

4-4-3- مولفه مشارکت……………………… 70

4-4-4- مولفه آگاهی اجتماعی……………….. 71

4-5- توصیف مولفه‌های حکمروایی شایسته………… 72

4-5-1- مولفه مشارکت­گرایی…………………. 72

4-5-2- مولفه قانون­مندی و عدالت­محوری………… 73

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

 

4-5-3- مولفه مسئولیت­پذیری و پاسخگویی……….. 74

یک مطلب دیگر :

4-5-4- مولفه شفافیت کارآیی و اثر بخشی………. 75

4-6- همبستگی مولفه‌های سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته 77

4-7- رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته با برخی متغیرهای مورد مطالعه (همبستگی پیرسون)…………………………. 78

4-8- مقایسه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در بین گروه‌های مختلف پاسخگویان……………………………………… 79

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- مقدمه……………………………… 86

5-2- خلاصه………………………………. 86

5-2-1- توصیف ویژگی­های پاسخگویان (سرپرستان خانوار روستایی مورد مطالعه) 87

5-2-2- رضایت پاسخگویان از شرایط زندگی در روستا. 88

5-2-3- وضعیت سرمایه اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه    88

5-2-4- وضعیت حکمروایی شایسته در روستاهای مورد مطالعه   89

5-2-5- رابطه سرمایه اجتماعی با حکمروایی شایسته. 89

5-2-6- رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته با متغیرهای مورد مطالعه 90

5-2-7- مقایسه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در بین گروه‌های مختلف پاسخگویان……………………………………… 91

5-2-8- مقایسه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در بین روستاهای مورد مطالعه……………………………………… 91

5-3- پیشنهادهای تحقیق……………………. 92

5-3-1- پیشنهادهای کاربردی………………… 92

5-3-2- پیشنهادهای پژوهشی…………………. 94

 

منابع………………………………….. 96

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                               صفحه

 

جدول (2-1) عوامل موثر بر حکمروایی محلی……… 17

جدول (2-2) اشکال پاسخگویی سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه 23

جدول (2-3) شاخص­ها و گویه­های حکمروایی شهری…… 25

جدول (2-4) شاخص‌ها و گویه‌های سنجش حکمروایی شایسته روستایی    27

جدول (2-5) جدول مقایسه‌ای نظریه‌پردازان درباره تعریف مفهومی سرمایه اجتماعی……………………………………… 31

جدول (2-6) شاخص‌های سرمایه اجتماعی………….. 36

جدول (3-1) بخش­های مختلف پرسشنامه به همراه تعداد گویه­های هر بخش   50

جدول (3-2) تعریف و مقیاس سنجش متغیرهای تحقیق… 50

جدول (3-3) سرمایه اجتماعی………………… 50

جدول (3-4) حکمروایی شایسته……………….. 52

جدول (3-5) روش نمونه­گیری…………………. 54

جدول (3-6) ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس‌های مختلف پرسشنامه 54

جدول (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت 60

جدول (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل   61

جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات 61

جدول (4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع شغل 62

جدول (4-5) توصیف متغیرهای فردی…………….. 62

جدول (4-6) توصیف متغیرهای اقتصادی………….. 63

جدول (4-7) توصیف متغیرهای ارتباطی………….. 63

جدول (4-8) توصیف متغیرهای عضویت در نهادها…… 64

جدول (4-9) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل تولد     64

جدول (4-10) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب عضو فامیل غالب در روستا     65

جدول (4-11) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب عضویت اعضای خانواده در مدیریت روستا………………………………….. 65

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                               صفحه

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *