2-1دیدگاه‌های هوش هیجانی.. 13

2-2 مقایسه هوش هیجانی و هوش شناختی.. 16

2-3سنجش هوش هیجانی.. 17

2-4هوش هیجانی و سلامت.. 18

2-5تعاریف واژگان. 21

2-5-1تعریف اضطراب  اجتماعی.. 21

2-5-2اضطراب طبیعی : 22

2-6مؤلفه های اضطراب.. 23

2-7مدل‌های هوش هیجانی.. 24

2-8مدل هوش هیجانی “گلمن”: 25

2-9مدل هوش هیجانی “بار-‌ آن”: 26

2-10 تعریف عملیاتی طلاق. 28

2-11نظریات مرتبط با موضوع: 29

2-11-1 نظریه های روان شناختی : 29

2-11-2 نظریه های روانکاوی : 29

2-11-3 نظریه های رفتاری: 30

2-11-4 نظریه های وجودی : 31

2-11-5 نظریه های شناختی : 31

2-11-6  نظریه یادگیری اجتماعی – شناختی ( gls ) 32

2-11-7 نظریه های زیست شناختی : 33

2-12 پیشینه تحقیق. 34

الف- داخلی.. 34

ب- خارجی.. 37

فصل سوم. 40

روش شناسی پژوهش… 40

مقدمه. 41

3-1متغییر های تحقیق: 42

متغیر مستقل در این تحقیق : 43

متغییر وابسته در این تحقیق: 43

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

3-2 روش تحقیق: 43

3-3 حجم نمونه: 43

3-4 جامعه آماری: 43

3-5 روش گردآوری اطلاعات: 44

3-6 ابزار گردآوری اطلاعات: 44

3-7روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 44

فصل چهارم. 45

تجزیه و تحلیل اطلاعات… 45

4-1. مقدمه. 46

4-2. یافته ها 46

4-2-1-1توزیع فراوانی برحسب مدرک تحصیلی.. 47

4-2-1-2توزیع فراوانی برحسب جنسیت.. 48

4-2-1-3توزیع فراوانی برحسب سن. 49

4-2-2. توصیف متغیر هوش هیجانی.. 50

4-2-3. توصیف متغیر اضطراب اجتماعی.. 51

4-2-4  توصیف متغیر ویژگی های شخصیتی: 52

فرضیات: 53

نرمال بودن داده ها 53

پردازش مدل رگرسیون. 56

فرضیه دوم: 58

یک مطلب دیگر :

پردازش مدل رگرسیون. 59

فرضیه سوم: 63

پردازش مدل رگرسیون. 64

فصل پنجم. 67

بحث و نتیجه گیری.. 67

چکیده ای از 4 فصل گذشته: 68

5-1.مقدمه. 69

5-2 بحث.. 71

. نتیجه گیری حاصل از رابطه مندی فرضیات.. 71

آزمون فرضیه اول: 71

آزمون فرضیه دوم: 72

آزمون فرضیه سوم: 72

5 -3 . مقایسه با پژوهش های دیگر، همسوئی و ناهمسوئی فرضیات.. 73

5-4 محدودیت های پژوهش… 76

5-5. پیشنهادات.. 76

منابع. 78

منابع فارسی.. 79

منابع انگلیسی.. 82

پیوست.. 85

چکیده:

در ابتدا ایده اصلی این تحقیق در فصل اول با پیدایش سوالی تحت عنوان متغییرهای دخیل در زوجین در حال طلاق شکل گرفت . پژوهش حاضر با روش توصیفی همبستگی انجام گرفت . جامعه آماری کلیه مراجعه کنندگان طلاق در سال 1393 به واحد معاینات پزشکی قانونی استان تهران  به تعداد 9631 نفر بودند. و تعداد 370 نفر بعنوان نمونه جهت این تحقیق انتخاب شده اند.روش گردآوری اطلاعات ، میدانی و کتابخانه ای بود. برای این تحقیق سه فرضیه با توجه به متغییرات موجود در نظر گرفته شد.

سه متغییر اصلی این تحقیق:اضطراب اجتماعی ، ویژگی های شخصیتی در زوجین و هوش هیجانی بودند.

فصل دوم تحقیق نیز به چندید نظریه و مدل تحقیق مرتبط با هوش هیجانی و اضطراب اجتماعی پرداخته شد و نهایتاً حدود 12 پیشنه اعم از داخلی و خارجی نیز مورد بحث قرار گرفت.

فصل سوم نیز به تحلیل و توضیح در خصوص روش نمونه گیری روش تحقیق و متغیر های مورد آنالیز در تحقیق و همچنین پایایی و روایی پرسشنامه ها نیز پرداخت.

فصل چهارم نیز یافته های توصیفی و استنباطی آماری را بصورت جداول و نمودارهای آماری درج نموده است و در پایان هر کدام از آن جداول توضیحات مبسوط داده شده

فصل پنجم به نتایج آماری و مهمتر از همه در خصوص رابطه مندی فرضیات ما بحث نموده است و در آخر در خصوص محدودیتهای تحقیق راه کار های پیشنهادی بحث کرده ایم.

کلید واژه ها:

زوجین طلاق-هوش هیجانی – اضطراب اجتماعی- ویژگیهای شخصیتی

مقدمه:

شناخت و کنترل عواطف و هوش هیجانی‌ به خودی خود یکی از مهمترین توانائیهای روانشناسان و کارشناس خبره این رشته معرفی شده است.

همچنین اضطراب اجتماعی بعد از افسردگی سومین مشکل بزرگ ذهنی در جهان امروز است. اضطراب اجتماعی باعث اضطراب مزمن و ترس بسیار در روبرویی با موقعیت های اجتماعی است. این بیماری انسان ها را از داشتن کنترل بر زندگیشان محروم می کند و باعث عدم توانایی در هدایت زندگی توسط آنان می گردد، متاسفانه این بیماری آنها را از انتخاب شغل مناسب به علت ترس باز میدارد. نابودی روابط اجتماعی از بزرگترین پیامد های این بیماری بوده گرچه این بیماران مشتاق داشتن روابط اجتماعی باشند. اضطراب اجتماعی زندگی را نابود می کند.اما باعث خوشحالی است که می توان آن را به طور کامل با رفتار مناسب و ساختار یافته درمان کرد

1-1بیان مساله تحقیق :

انسان موجودی اجتماعی است و همیشه به لحاظ عاطفی و مادی نیازمند به برقراری ارتباط اجتماعی می باشد، اما برقراری این ارتباط برای همه به راحتی ممکن نیست و عواملی مانند کمبود اعتماد به نفس، ارزیابی دیگران در مورد فرد، ترس از طرد شدن و انتقاد یا عوامل دیگر سبب می شود افراد در موقعیت های اجتماعی احساس اضطراب کنند. این اضطراب در حالت شدید به اختلالی به نام اضطراب یا هراس شدید و مستمر از موقعیت های اجتماعی[1] یا عملکردی فرد در این موقعیت ها که ممکن است موجب شرمساری فرد شود، رویارویی یا پیش بینی رویایی با این موقعیت ها که موجب ایجاد پاسخ اضطرابی فوری می شود، فرد متوجه غیرمنطقی بودن ترس خود است، این حالت موجب، اجتناب از چنین موقعیت هایی می شود یا اینکه این موقعیت ها با وحشت زیاد تحمل می شود و در نهایت این اضطراب در عملکرد و روابط اجتماعی فرد اختلال ایجاد می کند(انجمن روانپزشکی آمریکا[2]، 2002). این عامل ممکن است در دیگر زمینه های زندگی از قبیل روابط بین افراد خانواده و بخصوص روابط بین زوجین اثرگذار باشد که این امر نیازمند بررسی های بیشتری می باشد، زیرا همانطور که عنوان شد این اضطراب در عملکرد و روابط اجتماعی فرد اختلال ایجاد می کند(پورفرج عمران، 1390).


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *