آماره به دست آمده نشان می دهد که فرضیه H0 مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی مدل برای وقفه یک برای این مدل را نمی توان رد کرد . زیرا در وقفه یک ، احتمال آن از۵٫ ۰بیش تر است و فرضیه H0را نمی توان رد کرد .
۴-۵- تعیین طول وقفه بهینه در مدل
معمولا مرسوم است که از طول وقفه مشابه برای معادلات سیستم استفاده کنیم . گاهی اوقات محدودیت درجه آزادی تعداد وقفه ها را تعیین می کند ، اما در شرایطی که تعداد مشاهدات زیاد است باید از یک معیار مناسب به یک مدل بهتر رسید. قبل از برآورد مدل VARباید طول وقفه بهینه برای این مدل انتخاب شود . در فصل قبل سه ضابطه AIC، SBC و HQC را برای تعیین وقفه بهینه معرفی نمودیم . نتایج حاصل از این سه ضابطه در پیوست قابل مشاهده است . در اینجا از معیار آکایکی (AIC) و هانن کوئین(HQ) و دیگر معیارها، برای تعیین طول وقفه بهینه مدل استفاده می­کنیم که وقفه بهینه یک می­باشد. . معیار شوارتز بیژین برای این مدل درجه صفر را به عنوان طول وقفه بهینه ی مدل معرفی کرده است.
۴-۶- برآورد مدل VAR وتجزیه وتحلیل نتایج
در این بخش به برآورد دستگاه VAR برای مدل ۳ متغیره گفته شده ، می پردازیم . الگوهای VAR دو ابزار قوی برای تجزیه و تحلیل نوسانات اقتصادی ارائه می دهند : توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس .
عکس مرتبط با اقتصاد
۴-۶-۱- عکس العمل های ضربه ای وتجزیه واریانس نرخ رشد درآمدهای نفتی
در این قسمت ، واکنش پویای نرخ رشد درآمد نفتی در اثر تکانه ای به اندازه یک انحراف معیار بر قیمت سهام و نرخ ارز برای ۱۲ دوره به شرح زیر برآورد شده است :
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
در این بخش با بهره گرفتن از توابع واکنش آنی تجمعی و تجزیه واریانس به بررسی آثار شوک های درآمدهای نفتی، قیمت سهام و نرخ ارز پرداخته می شود . توابع واکنش آنی رفتار پویای متغیرهای دستگاه را در طول زمان به هنگام بروز یک شوک به اندازه یک انحراف معیار نشان می دهد. نمودار (۴-۱) توابع واکنش آنی تجمعی درآمدهای نفتی را نشان می دهد .نتایج حاکی از آن است که هیچ یک از شوک های قیمت سهام و نرخ ارز اثر معناداری بر روی نرخ رشد درآمدهای نفتی ندارد هرچند اثر این شوک ها منفی می­باشد و بر طبق تئوری هستند ولی معنادار نیستند. برای تعیین اهمیت هریک از متغیرهای ذکرشده بر متغیر درآمدهای نفتی از تجزیه واریانس استفاده می کنیم . در این روش ، واریانس خطای پیش بینی به عناصری که شوک های هریک از متغیرها را در بردارند تجزیه می گردد . به عبارت دیگر ، می توان بررسی کرد که چند درصد واریانس خطای پیش بینی به وسیله خود متغیر و چند درصد به وسیله متغیرهای دیگر توضیح داده می شود .ستون اول نشان دهنده خطای پیش بینی (S.E)در دوره های مختلف می باشد . منبع این خطا تغییر در مقادیر جاری و شوک های آتی می باشد . از آنجایی که این خطا در هر سال براساس خطای سال قبل محاسبه می شود ، لذا به مرور زمان افزایش می یابد . ستون های بعدی درصد واریانس ناشی از تغییر ناگهانی یا تکانه مشخص را نشان می دهد.در جدول (۴-۳) تجزیه واریانس درآمدهای نفتی نشان داده شده است . بررسی نتایج به دست آمده نشان می دهد که در دوره اول بیش ترین سهم در توضیح نوسانات درآمدهای نفتی متعلق به خود درآمدهای نفتی می باشد ، اثر این شوک سیر تقریبا نزولی داشته و در بلند مدت به ۹۴ درصد کاهش می یابد و یک روند ثابت را در پیش می گیرد . پس از شوک های مربوط به خود این متغیر، نرخ ارز بیش ترین سهم را دارد و ۹/۱ درصد از نوسانات درآمدهای نفتی را توضیح می دهد که به مرور زمان سهم این متغیر از نوسانات درآمد کل افزایش یافته ودر فصل های بعد به ۵/۳ درصد می رسد. متغیر قیمت ابتدا ۲۹/۲ درصد از نوسانات درآمدهای نفتی را توضیح می­دهد و به مرور کاهش یافته و به ۲۷/۲ درصد می­رسد.
جدول (۴-۳) : تجزیه واریانس نرخ رشد درآمدهای نفتی

 

 

 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *