2-1 ) مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 11
2-2 )  تاریخچه فرسودگی شغلی———— 12
2-3 ) تعاریف فرسودگی شغلی———— 13
2-4 ) مدل‌های فرسودگی شغلی———— 16
2-4-1 ) مدل فرسودگی شغلی مسلچ و جکسون————– 19
2-5 ) عوامل موثر در ایجاد فرسودگی شغلی— 20
2-5-1 ) عوامل فردی  و بین فردی——- 23
2-5-2 ) عوامل سازمانی————— 23
2-6 ) علائم فرسودگی شغلی————– 24
2-7 ) پیامدهای فرسودگی شغلی———– 25
2-8 ) سلامت روانی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 29
2-9 ) تعریف سلامت روانی————— 29
2-9-1 ) الگوهای عمده در تعریف سلامتی– 29
2-9-2 ) ابعاد سلامت—————- 30
2-10 ) سلامت روانی در محیط کار——— 39
2-11 ) اهمیت سلامت روانی————– 39
2-12 ) وضعیت سلامت روانی در جهان و ایران- 41
2-13 ) اصول سلامت روانی و ارتقاء آن—— 42
2-14 ) مشخصه‌های سلامت روانی———- 43
2-15 ) عوامل موثر در سلامت روانی——– 45
2-16 ) مدل‌های اندازه‌گیری سلامت روانی—- 46
2-16-1 ) مدل دراگوتیز و همکاران (1973)- 46
2-16-2 ) مدل گلدبرگ و همکاران (1979)- 46
2-16-3 ) مدل راتر و همکاران (1970)—- 47
2-16-4 ) مدل ریف و همکاران (1926)— 47
2-17 ) نظریات مرتبط با سلامت روانی—— 49

پایان نامه

2-17-1 ) نظریه زیگموند فروید——— 49
2-17-2 ) نظریه کورت لوین———— 50
2-17-3 )  نظریه آدلر-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 50
2-17-4 ) نظریه سالیون————— 50
2-17-5 ) نظریه کارل راجرز———— 51
2-17-6 ) نظریه آلبرت الیس———— 52
2-18 ) پیشینه  تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 52
2-18-1 ) تحقیقات انجام شده داخلی—– 52
2-18-2 ) مطالعات انجام شده خارجی—– 58
2-19 ) رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی————– 62
2-20 ) چارچوب نظری تحقیق———— 62
فصل سوم : روش تحقیق
3-1 ) مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 65
3-2 ) روش تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 65
3-3 ) متغیر‌های تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 67
3-3-1 ) متغییر مستقل—————- 67
3-3-2 ) متغیر وابسته-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 67
3-4 ) تعاریف عملیاتی متغیرها————- 67
3-5 ) جامعه و نمونه آماری————— 68

یک مطلب دیگر :

3-5-1 ) قلمرو مکانی تحقیق———— 68
3-5-2 ) قلمرو زمانی تحقیق———— 68
3-5-3 ) جامعه آماری—————- 68
3-5-4 ) نمونه آماری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 69
3-6 ) روش گردآوری داده‌ها————– 69
3-6-1 ) روش کتابخانه ای————- 69
3-6-2 ) روش میدانی—————- 69
3-7 ) ابزار اندازه‌گیری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 70
3-8 ) پایایی و روایی پرسشنامه————- 72
3-8-1 ) روایی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 72
3-8-1-1 ) روایی محتوا———— 73
3-8-1 ) پایایی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 73
3-9 ) تجزیه و تحلیل داده‌ها————— 75
3-9-1 ) آمار توصیفی—————- 75
3-9-2 ) آمار استنباطی—————- 75
3-9-2-1 ) آزمون ضریب همبستگی—- 75
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1 ) مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 78
4-2 ) تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها——– 78
4-2-1 ) توزیع فراوانی نمونه بر حسب استان—————- 78
4-2-2 ) توزیع فراوانی نمونه بر حسب جنسیت————– 79
4-2-3 ) توزیع فراوانی نمونه بر حسب سن- 79
4-2-4 ) توزیع فراوانی نمونه بر حسب تحصیلات————- 82
4-2-5 ) توزیع فراوانی نمونه بر حسب سابقه خدمت———– 83
4-2-6 ) فراوانی تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی آزمودنی‌ها به تفکیک در هر استان– 85
4-3 ) تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها——– 89
4-3-1 ) تحلیل فرضیه‌های تحقیق——– 89
4-3-1-1 ) آزمون فرضیه اصلی——- 89
4-3-1-2 ) آزمون فرضیه فرعی اول—- 89
4-3-1-3 ) آزمون فرضیه فرعی دوم—- 90
4-3-1-4 ) آزمون فرضیه فرعی سوم—- 90
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 ) مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 93
5-2 ) نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق—– 93
5-3 ) نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول تحقیق– 93
5-4 ) نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم تحقیق– 94
5-5 ) نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم تحقیق- 94
5-6 ) بحث و تفسیر-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 94
5-7 ) پیشنهادات پژوهش—————- 97
5-7-1 ) پیشنهادهای مربوط به فرضیه اصلی- 97
5-7-2 ) پیشنهادهای مربوط به فرضیه  فرعی اول————- 98

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *