2-5-آیا مفهوم “سرمایه”برای درک روابط اجتماعی مناسب است؟…………………………………………………………………………….16

2-6-سیر تاریخی تحولات سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………17

2-7-تعریف سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-8-هدف سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………24

2-9-سرمایه اجتماعی چه ایده هایی را با خود آورده است؟……………………………………………………………………………………….25

2-10-سرمایه انسانی وسرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………….26

2-11- مولفه ای کلیدی وشاخص های سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………….28

2-12- چگونگی افزایش موجودی سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………35

2-13-دیدگاه های مطرح در سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………….38

2-14- پیامدهای مثبت سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………39

2-15-روشهای اندازه گیری سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………….40

2-16- نمونه ای از تهدیدات سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………..40

2-17- منفعت عمومی سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………41

2-18-  رویکردهای سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………..41

2-19- بررسی ارتباط عناصر سرمایه اجتماعی و کارکردهای دولت، صنعت و دانشگاه …………………………………………… 42

2-19-1- دولت و کارکردهای آن در رابطه با صنعت و دانشگاه………………………………………………………………………………….42

2-19-2- صنعت و کارکردهای آن در رابطه با دولت و دانشگاه………………………………………………………………………………….43

2-19-3- دانشگاهخ و کارکردهای آن در رابطه با دولت و صنعت………………………………………………………………………………43

2-20- اهمیت سرمایه اجتماعی در بحث های سازمان و مدیریت……………………………………………………………………………..45

2-21- مفاهیم و تعاریف کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………………………..46

2-22- کارآفرین کیست……………………………………………………………………………………………………………………………………………….50

2-23- ویژگی های کارآفرینان…………………………………………………………………………………………………………………………………….50

2-24- کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..52

2-25- اهمیت و ضرورت کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..60

2-26- عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………….60

2-26-1- توسعه فرهنگ کارآفرینانه سازمانی…………………………………………………………………………………………………………..62

2-26-2- قابلیت مدیران کارآفرین……………………………………………………………………………………………………………………………63

2-26-3- فرهنگ سازمان کارآفرین………………………………………………………………………………………………………………………….64

2-26-4- فضای خلاق………………………………………………………………………………………………………………………………………………65

2-26-5- اختصاص فضای لازم برای ارائه افکار خلاق……………………………………………………………………………………………..65

2-26-6- برقراری یک سیستم پیشنهادی………………………………………………………………………………………………………………65

2-26-7- ایجاد واحد مخصوص خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………66

2-26-8- آموزش خلاقیت………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

2-27- تدوین برنامه های فعالیت کاری در کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………67

2-28- تعهد سازمانی به مفهوم کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………….68

2-29- محیط مناسب برای کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………..68

2-30- مشخصات سازمان های کارآفرین…………………………………………………………………………………………………………………….70

2-31- مدیریت کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………….71

2-32- ویژگی های رهبری کارآفرین سازمانی……………………………………………………………………………………………………………72

2-33- کارآفرینی دانشگاه و آموزش عالی………………………………………………………………………………………………………………….72

2-34- استراتژی های کارآفرینی در سازمان…………………………………………………………………………………………………………….75

2-35- استراتژی های کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………….75

2-36- برنامه ریزی برای کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………76

2-36-1- تعیین الگوی کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………77

2-37- فرآیندی برای کارآفرین سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………..77

2-38- مراحل فرآیند کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………78

2-39- برخی ازمهمترین اصول نوآوری……………………………………………………………………………………………………………………….79

2-40- عوامل موفقیت کارآفرینان سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………79

2-41- مشخصات کارآفرینان سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………….80

2-42- تاثیر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و منافع حاصل از کارآفرینی……………………………………………………..81

2-43- مشخصات محیط های جذاب برای کارآفرینی……………………………………………………………………………………………….82

2-44- ارزیابی و اداره طرح های کارآفرینانه سازمان……………………………………………………………………………………………….82

2-45- موانع رشد و توسعه کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………………….83

2-46- موانع و محدودیت های کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………..83

2-46-1- جبر و سکون در سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………84

2-46-2- دیوان سالاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………85

2-46-3- شیوه های نادرست پاداش………………………………………………………………………………………………………………………..85

2-46-4- نیاز به سودهای کوتاه مدت………………………………………………………………………………………………………………………85

2-47- سرمایه اجتماعی و کارآفرینی…………………………………………………………………………………………………………………………..86

2-48- رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………..86

2-49- چهارچوب مدل استون……………………………………………………………………………………………………………………………………..88

2-50- سرمایه اجتماعی مبتنی بر منطقه و کارآفرینی……………………………………………………………………………………………….91

2-51- سرمایه اجتماعی تسهیل کننده و بازدارنده کارآفرینی…………………………………………………………………………………….91

2-52- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92

2-53- دانشگاه کارآفرین به عنوان یک سازمان کارآفرین……………………………………………………………………………………………93

2-54- مدلهای کارآفرینی درون سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………..94

2-55- مدلهای سازمان کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………………………….95

2-55-1- پژوهش های انجام شده مرتبط با کارآفرینی سازمانی داخل کشور………………………………………………………….96

2-55-2- پژوهش های انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی در داخل کشور……………………………………………………..101

2-55-3- پژوهش های انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در داخل کشور………………….102

2-55-4- تحقیقات انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی در خارج از کشور………………………………………………………..104

2-55-5- تحقیقات انجام شده مرتبط با کارآفرینی سازمانی در خارج از کشور……………………………………………………106

2-55-6- تحقیقات انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در خارج از کشور…………………….107

2-56- نتیجه گیری کلی از ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………109

2-57- چهرچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………111

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..114

3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….114

3-3- جامهع آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………….114

3-4- حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………….114

3-5- روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..115

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی

3-6- ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………..115

3-6-1- پرسشنامه سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………115

3-6-2- پرسشنامه کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………………116

3-7- اعتبار و روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………117

3-7-1- اعتبار…………………………………………………………………………………………………………………………………………..117

3-7-2- روایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..118

3-8- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………….118

3-9- روشهای تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………….119

3-9-1- روش توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………….119

3-9-2- روش استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………119

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….121

4-2- یافته های توصیفی، مشخصات عمومی پاسخگویان……………………………………………………………………………121

4-2-1- جدول فراوانی سن پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………..121

4-2-2- جدول فراوانی جنسیت پاسخگویان……………………………………………………………………………………………….123

4-2-3- جدول فراوانی توزیع پرسشنامه در آموزشکده های استان…………………………………………………………124

4-2-4- جدول فراوانی سمت پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………125

4-2-5- جدول فراوانی نوع استخدام پاسخگویان…………………………………………………………………………………………126

4-2-6- جدول فراوانی سابقه کارپاسخگویان………………………………………………………………………………………………127

4-3- آمار توصیفی مؤلفه های هر یک از متغیرهای مستقل و وابسته………………………………………………………….128

4-4- تحلیل استنباطی داده ها……………………………………………………………………………………………………………………….129

4-4-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………129

4-4-2- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول تحقیق………………………………………………………………………………………….130

4-4-3- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم تحقیق………………………………………………………………………………………131

4-4-4- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم تحقیق………………………………………………………………………………………132

4-4-5- نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم تحقیق………………………………………………………………………………………133

4-4-6- نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………..134

4-4-7- نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم تحقیق………………………………………………………………………………………134

4-4-8- نتایج حاصل از فرضیه فرعی هفتم تحقیق……………………………………………………………………………………….135

4-5- فرضیه جهت دار………………………………………………………………………………………………………………………………………..137

4-5-1- نتایج حاصل از یافته هایپژوهش……………………………………………………………………………………………………….137

4-5-2- نتایج حاصل از فرضیه جهت دار………………………………………………………………………………………………………138

4-6- بررسی تاثیر متغیرهای مداخله گر در تحقیق……………………………………………………………………………………………138

4-6-1- بررسی تاثیر جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………..138

4-6-2- بررسی تاثیر سن………………………………………………………………………………………………………………………………..139

4-6-3- بررسی تاثیر سابقه کار…………………………………………………………………………………………………………………………140

4-6-4- بررسی تاثیر سمت…………………………………………………………………………………………………………………….141

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………..144

5-1-1- بحث و تفسیر…………………………………………………………………………………………………………………………..144

5-2- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………………………………….145

5-2-1- بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………………………..145

5-3- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………………….146

5-3-1- بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………………………….146

5-4- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………………………………………147

5-4-1- بحث و تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………………147

5-5-  نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………………………………………………….147

یک مطلب دیگر :

5-5-1- بحث و تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………………..147

5-6- نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم………………………………………………………………………………………………………149

5-6-1- بحث و تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………………..149

5-7- نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم………………………………………………………………………………………………………150

5-7-1- بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………………………….150

5-8- نتایج حاصل از فرضیه فرعی هفتم……………………………………………………………………………………………………….151

5-8-1- بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………………………….151

5-9- نتایج حاصل از فرضیه جهت دار………………………………………………………………………………………………………….152

5-10- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….152

5-11- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………153

5-12- پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………154

5-12-1- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………..154

5-12-2- پیشنهاد به مسئولان و برنامه ریزان در رابطه با کارآفرینی………………………………………………………..157

5-12-3- پیشنهاد به مسئولین در رابطه با سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………….158

5-12-4- پیشنهاد به سایر محققین……………………………………………………………………………………………………………….159

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….160

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..166

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

جدول شماره(2-1) تعریف و سطوح تحلیل سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………….22

جدول شماره(2-2) ابعاد و مولفه های سرمایه اجتماعی و شناسایی شاخص های آن…………………………………………..33

جدول شماره(2-3) نوع سازمان ها و فعالیت آنها…………………………………………………………………………………………………….37

جدول شماره(2-5) اختلاف نظر کارآفرینان و مبتکران…………………………………………………………………………………………..55

جدول شماره(2-6) مقایسه ویژگی های سازمانهای سنتی و کارآفرین…………………………………………………………………..70

جدول شماره(2-7) سیر تحول کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………..74

جدول شماره(3-1) پرسشنامه سرمایه اجتماعی به تفکیک مولفه ها………………………………………………………………….116

جدول شماره(3-2) پرسشنامه کارآفرینی سازمانیبه تفکیک مولفه ها………………………………………………………………….116

جدول شماره(3-3) پایایی متغیرهای مستقل و وابسته…………………………………………………………………………………………117

جدول شماره(4-2-1) فراوانی سن پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………122

جدول شماره(4-2-2-) فراوانی جنسیت پاسخگویان……………………………………………………………………………………………123

جدول شماره(4-2-3) فراوانی توزیع پرسشنامه در آموزشکده های استان……………………………………………………………124

جدول شماره(4-2-4) فراوانی سمت پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………125

جدول شماره(4-2-5) فراوانی نوع استخدام پاسخگویان………………………………………………………………………………………..126

جدول شماره(4-2-6) فراوانی سابقه کار پاسخگویان……………………………………………………………………………………………127

جدول شماره(4-3) آمار توصیفی مولفه ها……………………………………………………………………………………………………………128

جدول شماره(4-4-1) نتایج حاصل از فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………129

جدول شماره(4-4-2) نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………130

جدول شماره(4-4-3) نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………..131

جدول شماره(4-4-4) نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………….132

جدول شماره(4-4-5) نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………………………………….133

جدول شماره(4-4-6) نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………………………………………….134

جدول شماره(4-4-7) نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم………………………………………………………………………………….135

جدول شماره(4-4-8) نتایج حاصل از فرضیه فرعی هفتم…………………………………………………………………………………..136

جدول شماره(4-5-1) نتایج حاصل ازیافته های پژوهش……………………………………………………………………………………..137

جدول شماره(4-5-2) نتایج حاصل ازفرضیه جهت دار…………………………………………………………………………………………138

جدول شماره(4-6-1) تاثیر جنسیت بر وضعیت کارآفرینی……………………………………………………………………………….138

جدول شماره(4-6-2) بررسی تاثیر سن بر وضعیت کارآفرینی…………………………………………………………………………..139

جدول شماره(4-6-3) تاثیر سابقه کار بر وضعیت کارآفرینی…………………………………………………………………………………140

جدول شماره(4-6-4) تاثیر سمت بر وضعیت کارآفرینی……………………………………………………………………………………141

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                                                صفحه

شکل شماره(2-1) سطوح سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………..27

شکل شماره(2-2) عناصر سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………44

شکل شماره(2-3) کارکردهای دولت………………………………………………………………………………………………………………………….44

شکل شماره(2-4) کارکردهای صنعت……………………………………………………………………………………………………………………….45

شکل شماره(2-5) کارکردهای دانشگاه………………………………………………………………………………………………………………………45

شکل شماره(2-6) مقایسه انواع کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………….49

شکل شماره(2-7) مدل کارآفرینی سازمانی، کوراتکو و نافزیک……………………………………………………………………………….59

شکل شماره(2-8) مراحل تدوین برنامه فعالیت کاری در کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………..67

شکل شماره(2-9) عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………….69

شکل شماره(2-9) ابعاد سرمایه اجتماعی، استون……………………………………………………………………………………………………….89

شکل شماره(2-10) ترکیب مدل استون و ابعاد کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ………………………………………….90

شکل شماره(2-11) مبانی ایجاد دانشگاه کارآفرین، کریستنسن……………………………………………………………………………….94

شکل شماره(2-12) مدل تعاملی کوراتکو و همکاران………………………………………………………………………………………………….95

شکل شماره(2-13) مدل کارآفرینی کورن وال و پرلمن…………………………………………………………………………………………….96

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

نمودار(4-2-1) فراوانی سن پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………………122

نمودار(4-2-2) فراوانی جنسیت پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………….123

نمودار(4-2-3) فراوانی توزیع پرسشنامه ها در آموزشکده های استان…………………………………………………………….124

نمودار(4-2-4) فراوانی سمت پاسخگویان………………………………………………………………………………………………………….125

نمودار(4-2-5) فراوانی نوع استخدام پاسخگویان……………………………………………………………………………………………….126

نمودار(4-2-6) فراوانی سابقه کار پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………..127

نمودار(4-4-1) نتایج حاصل از فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………….129


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *