1-4-2 اهداف جزئی   9

1-5 سؤالات تحقیق  9

1-5-1 سؤال اصلی   9

1-5-2 سؤالات فرعی   9

فصل دوم  10

ملاحظات نظری   10

2-1 پیشینه مطالعاتی موضوع  11

2-2 ادبیات نظری پژوهش    22

2-2-1 مقدمه  23

2-2-2 سبک زندگی   23

پایان نامه

2-2-2-1 تورشتاین وبلن: ثروت و سبک زندگی   25

2-2-2-2 ماکس وبر: منزلت اجتماعی و سبک زندگی   27

2-2-2-3 زیمل، فرهنگ مدرن و سبك زندگی   29

2-2-2-4 دیوید چنی: مصرف فرهنگی و سبک زندگی   30

2-2-2-5 ژان بودریار: مصرف و سبك زندگی   31

2-2-2-6 آنتونی گیدنز: ساختاریابی و سبک زندگی   33

2-2-2-7 پیر بوردیو  35

2-2-3 مفهوم سرمایه‌ی فرهنگی   38

2-2-3-1 اشکال سرمایه از نظر بوردیو  43

2-3 چارچوب نظری تحقیق  45

2-4 مدل نظری پژوهش    48

2-5 فرضیه های پژوهش: 48

2-5-1 فرضیه اصلی: 48

2-5-2 فرضیه های فرعی: 48

فصل سوم  50

روش تحقیق  50

3-1 مقدمه  51

3-2روش تحقیق  51

3-3 تکنیک جمع آوری داده ها 53

یک مطلب دیگر :

3-4 اعتبار و پایایی ابزار سنجش    53

3-4-1 اعتبار(روایی) 54

3-4-2 پایایی   54

3-5 جامعه و نمونه آماری   55

3-5-1 جامعه آماری   55

3-5-2 نمونه آماری   55

3-6 نمونه گیری   56

3-7 واحد تحلیل و مشاهده 57

3-8 مطالعه مقدماتی   57

3- 9 تعریف مفاهیم و شاخص سازی متغیرهای تحقیق  58

3-10 روش تجزیه و تحلیل  66

فصل چهارم  67

تجزیه و تحلیل داده ها 67

4-1یافته های توصیفی   68

4-2 یافته های تبیینی   82

تحلیل رگرسیون  102

فصل پنجم  108

نتیجه گیری و پیشهادات    108

5-1 مقدمه  109

5-2 بحث و نتیجه گیری   111

5-3 پیشنهادات   119

5-4 محدودیت‏های تحقیق  119

پیوست   127


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *