پس از جمع آوری داده ها و اطلاعلات لازم بوسیله ابزارهای مختلف نام برده شده بخصوص از طریق پرسشنامه همگی آنها کدگذاری شده و سپس با استفاده از روش های آماری زیر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند:
۱- آمار توصیفی: با استفاده از جداول٬ نمودارها و شاخص های مرکزی و پراکندگی به کمک نرم افزار SPSS به توصیف داده پرداخته شده است.
۲- آمار استنباطی: با توجه به روش های زیر به تجزیه و تحلیل داده ها و استنباط آنها به کمک نرم افزار SPSSپرداخته شده است.
ـ آزمون k-s (کولموگروف ـ اسمیرانوف) جهت بررسی نرمال بودن هر یک از توزیع های حاصل از سوالات
-ضریب همبستگی پیرسون
۳-۹٫ قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
۳-۹-۱٫ قلمرو موضوعی پژوهش
حوزه نگرش این تحقیق تشریح تحلیل رفتگی شغلی و رابطه با ساختار سازمانی ابعاد آن و بررسی عوامل موثر برآن است.
۳-۹-۲٫ قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی تحقیق حاضر شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک – ستاد درنظر گرفته شده است.
۳-۹-۳٫ قلمرو زمانی پژوهش
به منظور انجام این پژوهش فاصله زمانی بهار و تابستان ۱۳۹۳ در نظر گرفته شده است.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
۴-۱٫مقدمه
پس از جمع‌آوری داده ها، در فصل چهارم، تجزیه و تحلیل داده ها صورت می گیرد. همانطوری که قبلا نیز بیان شد، هدف از انجام این پژوهش «بررسی رابطه ساختار سازمانی با تحلیل رفتگی شغلی» می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده براساس آمار توصیفی به بررسی متغیرهای سن، جنیست، رشته تحصیلی و سابقه کاری برچه اساسی صورت گرفته است پرداخته شده است.
۴-۲٫ یافته های توصیفی
۴-۲-۱٫ یافته های توصیفی مربوط به مشخصات فردی
در بخش ابتدایی پرسشنامه پژوهش موردنظر مشخصات فردی از پاسخ دهندگان پرسیده شده است که در ابتدا جداول و نمودارهای فراوانی با استفاده از خروجی نرم افزار spss رسم می کنیم. مشخصات فردی به ترتیب شامل جنسیت و تحصیلات می باشد. جدول ۴-۱ شامل فراوانی ودرصد فراوانی تجمعی مربوط به وضعیت جنسیت کارکنان پاسخگو به پرسشنامه این پژوهش می باشد.
جدول ۴-۱٫ جدول توزیع فراوانی در نمونه برحسب جنسیت کارکنان

متغیرکیفی سطح فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی
جنسیت مرد ۷۳ ۳/۶۰ ۳/۶۰
زن
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است