۳- متن سوالات که مربوط به فرضیه های تحقیق بوده و به صورت سوالات چندگزینه ای طراحی گردیده است که طراحی آن بر اساس طیف لیکرت انجام گرفته است که گزینه ها براساس کیفی مطرح شده و بعد از جمع آوری و به کمی تبدیل می شود.
۳-۷٫ اعتبار یا روایی پرسشنامه
منظور از اعتبار به عنوان یک وسیله اندازه گیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با وسیله ای مشابه و قابل مقایسه با آن، تحت شرایط دوباره اندازه گیری نماییم، نتیجه های حاصله تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است. چنانچه روش اندازه گیری فاقد اعتبار باشد، اجرای پژوهش بی معناست. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری، واقعاً بتواند خصیصه مورد نظر و نه خصیصه دیگری را اندازه بگیرد البته وقتی خصوصیات متغیر معینی را اندازه می گیریم، مسأله روایی مسأله بزرگی نیست. این پرسشنامه از نظر ساخت یک محقق ساخته است که توسط نخبگان مورد ارزیابی قرار گرفته است و با توجه به نظر استاد راهنما و مشاور اصلاحات لازم در پرسشنامه صورت گرفته و بعد از اصلاحات، مورد نظر سنجی قرار گرفته است.
۳-۷-۱٫ پایایی پرسشنامه
یک مقیاس یا آزمودنی دارای پایایی است که در شرایط ثابت از انجام مکرر آن نتایج یکسان حاصل گردد. پس پایایی آزمون بیانگر قابلیت اعتماد به نتایج آزمون است.
قابلیت اعتماد عبارت است از:
همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده باشد.
برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد پرسشنامه به عنوان ابزار اندازه گیری از شیوه های مختلفی استفاده می شود که در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه به کار می رود.
جدول آزمون پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ
لازم به ذکر است که هر یک از خرده‌مقیاس‌های پرسشنامه، در طیف لیکرت و به صورت پنج گزینه‌ای از خیلی کم تا خیلی زیاد شماره‌گذاری شده اند. جدول ۳-۱ مربوط به پایایی ۲۴ سوال مربوط به پرسشنامه ساختار سازمانی می‌باشد که آلفای کرونباخ آن برابر با ۹۶۸/۰ می‌باشد که پایایی قابل قبول و منطقی می‌باشد.
جدول ۳-۱٫ آمار پایایی

کرونباخ تعداد سوالات
۹۶۸/۰ ۲۴

جدول ۳-۲ مربوط به پایایی ۲۵ سوال مربوط به پرسشنامه تحلیل رفتگی شغلی می‌باشد که آلفای کرونباخ آن برابر با ۷۴۴/۰ می‌باشد که پایایی آن قابل قبول و منطقی است.
در جدول زیر آمار پایایی پرسشنامه تحلیل رفتگی شغلی که شامل ۲۵ سئوال می باشد آمده است.
جدول ۳-۲٫ آمار پایایی

کرونباخ تعداد سوالات
۷۴۴/۰ ۲۵

۳-۸٫ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.