گستره فعالیت شرکت بسیار وسیع و شامل سراسر کشور است. اکنون شرکت در قالب یک ستاد مرکزی در تهران ، ۳۱ مدیریت استانی ، ۱۵۰ شعبه در شهرستانهای بزرگ ، ۱۰۰۰ واحد محلی ، ۴۰ اکیپ تحقیقاتی کاوش های صحرایی و ۵ سد بزرگ در سطح کشور مشغول به فعالیت است.
۲-۳-۶- ساختار اجرایی
ساختار اجرایی شرکت به شرح زیر می باشد: (سالنامه آماری ،۱۳۹۰)
شکل ۲-۵ شکل ساختار سازمانی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱٫ مقدمه
یکی از ارکان اساسی هر تحقیق، چارچوب یا جنبه های روش شناختی آن است. اصولاً فرایند تحقیق به ابتکار محقق وابسته است. به همین سبب محقق به طور طبیعی تمام روشها را در نظر گرفته، جهات مثبت و منفی هر یک را مورد تحلیل قرار داده و روش مناسب را برگزیده، سپس ضمن انطباق با واقعیت آن را به کار می گیرد (سرمدوبازرگان ۱۳۸۰٬،۸۷)در این پژوهش از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است.
این فصل شامل تشریح روش تحقیق، تعریف دقیق جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه، حجم و نمونه و روش نمونه برداری، ابزار اندازه گیری به ویژه خصوصیات ابزار اندازه گیری مناسب مانند اعتبار و روایی اندازه ها، تشریح روش های جمع آوری اطلاعات و روشهای تجزیه و تحلیل داده مورد بررسی و تبیین می باشد.
۳-۲٫ روش تحقیق
در این پژوهش محقق به دنبال شناسایی رابطه ساختار سازمانی بر تحلیل رفتگی شغلی و همچنین ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن در شرکت آزمایشگاه می باشد. به عبارت دیگر نتایج این تحقیق می تواند در جامعه مورد نظر به کار گرفته شود لذا این پژوهش از نظر هدف یک نوع تحقیق کاربردی است.
از جهت دیگر تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه است. در حقیقت تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر
می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد و هر چند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند مورد بررسی قرار می دهد، لیکن توجه آن در درجه اول به زمان حال است .
از نمونه های تحقیق می توان به ارزیابی نگرش ها یا عقاید افراد نسبت به یکدیگر، سازمان ها، رویدادها یا رویه ها و نیز نظرسنجی های سیاسی پیش از انتخابات و تحقیقات بازار اشاره کرد. لذا این تحقیق یک نوع تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی وهمبستگی است.
در حقیقت مشخصه پیمایش، مجموعه منظم یا منطقی از داده ها است که آن را ماتریس برحسب داده های موردی می نامند. از آنجایی که پرسشنامه ساده ترین راه تهیه این ماتریس داده‌های ساختمند است، رایج ترین تکنیک مورد استفاده در تحقیق پیمایشی است(سرمد، بازرگان، حجازی، ۱۳۸۰،۸۹)
۳-۳٫ جامعه آماری
جامعه آماری «عبارت است از مجموعه ای از افراد، اشیاء و یا چیزهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند که محقق می خواهد بر تحقیق درباره آنها بپردازد».(آذر،۱۳۸۱،۶۴)
معمولا در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت یا صفات متغیر واحدهای آن به مطالعه آن بپردازد. (مقیمی،۱۳۸۰،۷۵).
جامعه آماری این تحقیق عبارتند از:
جامعه آماری تحقیق عبارتند از مدیران و کارشناسان و کارکنان ستاد شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی می باشد.
۳-۴٫ حجم نمونه و روش تعیین آن
منظور از نمونه گیری انتخاب واحدها و افرادی از جمعیت اصلی است بطوری که واحدها و افراد مزبور دارای ویژگی ها و پارامترهای اصلی بوده باشند و در کسب اطلاعات خاصی مورد استفاده قرار گیرند. منظور از پارامتر در این تعریف ویژگی جمعیت می باشد و یک جمعیت ممکن است ویژگی ها و پارامترهای متعددی داشته باشند(ساده، ۱۳۷۵،۴۹).
در این پژوهش روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق حاضر، ۱۹۰ نفر می باشد، نمونه به دست آمده با استفاده از جـدول«کرجسی و مورگان» ۱۲۱ نفـر می باشد.
۳-۵٫ متغیرهای تحقیق
با توجه به این که این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی است لذا متغیر های مستقل یا ملاک و متغیرهای وابسته ویا پیشگو عبارتند از :
۳-۵-۱٫ متغیر مستقل
متغیر مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می پذیرد تا تاثیرش بر روی متغیر دیگر(متغیر وابسته) مشاهده شود. (ساروخانی، ۱۳۷۶،۵۲).
متغیرهای مستقل این پژوهش دربرگیرنده سه مولفه اصلی ساختار سازمانی می باشد.
۳-۵-۲٫ متغیر وابسته
متغیر وابسته تغییری است که تغییرات آن تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می گیرد. (ساروخانی، ۱۳۷۶،۵۲).
در این پژوهش تحلیل رفتگی شغلی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
۳-۶٫ ابزار گردآوری اطلاعات
در این تحقیق از دو روش برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده:
۳-۶-۱٫ مطالعات کتابخانه ای
جهت اخذ اطلاعات در مورد کارکنان از روش بررسی اسناد و مدارک و برای برخورداری از نظرات و مبانی از روش کتابخانه استفاده شده است.
۳-۶-۲٫ روش میدانی
که جهت اخذ اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردیده است که پرسشنامه مربوطه از ۳ قسمت تشکیل شده که به شرح زیر می باشد:
۱- نامه ارسالی که توضیحات و دستورالعمل

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

لازم در آن مکتوب شده است.
۲- مشخصات جامعه مورد مطالعه درج گردیده است که در خصوص مشخصات نمونه های مورد مطالعه سوالاتی مطرح گردیده است.