اعتصاب / متوقف کردن کار
عملکرد شغلی
کیفیت / کمیت ستاده ها
سوانح

از دست دادن انرژی و زنده دلی
نارضایتی شغلی
تعهد پایین
کاهش کیفیت روابط
بد گمانی
دشمنی
پرخاشگری

با مرور مقالاتی که در مورد تحلیل رفتگی شغلی وجود دارند، متوجه می شویم، بیشتر آنها در رابطه با شغل هایی مانند پرستاری، معلمی و به طور کلی مشاغل مربوط به خدمات انسانی هستند.به عنوان نمونه، کوشنیر و کوهن[۱۶](۲۰۰۶) به بررسی ساختار شغلی و تحلیل رفتگی در میان کارکنان مراقبت های اولیه اطفال و فدایی و دمیر[۱۷](۲۰۱۰) به بررسی تاثیر توانمند سازی ساختاری و روانشناختی بر تحلیل رفتگی شغلی در میان پرستاران بیمارستان های دولتی ترکیه پرداخته اند.ولی این نکته حائز اهمیت است که امروزه بسیاری از سازمان ها با افت کارایی و اثربخشی و یا از دست دادن کارکنان خود مواجه هستند؛ این امر که می تواند ناشی ازتحلیل رفتگی شغلی کارکنان باشد، برای سازمان ها و نیز برای کارکنانشان، هزینه های زیادی در بر دارد. این نشان می دهد که تحلیل رفتگی شغلی فقط مختص چنین مشاغلی نیست.
از سـوی دیگر، سازمان پدیده‌ای اجتماعی به شمار می آید که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتاً مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی، براساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می کند. عبارت ” به صورت آگاهانه هماهنگ شده” دلالت بر مدیریت دارد.” “پدیده اجتماعی”، دال بر این معناست که سازمان از افراد یا گروههای که با هم در تعاملند، تشکیل شده است. یک سازمان مرزهای نسبتاً مشخصی دارد. این مرزها به مرور زمان، می توانند تغییر یابد و ممکن است کاملاً مشخص و روشن نباشند. اما در هر صورت باید مرزهای مشخصی وجود داشته باشند تا بتوان اعضاء را از غیر اعضاء بازشناخت.
نهایتاً اینکه، سازمانها برای انجام اموری بوجود آمده اند. این امور یا فعالیت¬ها، همان اهداف سازمانی هستند ، که دستیابی به آنها توسط یک فرد به تنهائی، امکان پذیر نیست، یا اگر هم بوسیله یک فرد قابل حصول باشد، حصول آن از طریق سازمان، اثر بخش تراست.
۱-۳٫ اهمیت وضرورت انجام تحقیق
تحلیل رفتگی شغلی تاثیر منفی بر کارکنان، خانواده، دوستان و اطرافیان آنها و به طور کلی تاثیر منفی بر جامعه دارد،و می تواند کیفیت زندگی کارکنان را هم در محل کار و هم درمحل زندگی شان کاهش دهد. با گذشت زمان، تحلیل رفتگی شغلی می تواند منجر به افزایش مشکلاتی در خانه و نیز کناره گیری از خانواده و دوستان شود(لامبرت و همکاران ،۲۰۱۰). تحلیل رفتگی شغلی با اینکه ممکن است در هر شغلی رخ دهد، اما یک مشکل و بیماری مسری شایع جهانی در حرفه های خدمات انسانی است.فرایند تحلیل رفتگی شغلی به خاطر فشار و استرس مزمن شغلی اتفاق می افتد(اَُرین،۲۰۱۰). محققان معتقدند، عوامل سازمانی تاثیر بسزایی در تحلیل رفتگی شغلی دارند. برای مثال اسچولز و همکارانش[۱۸](۱۹۹۵) پیشنهاد کرده اند جایی که افراد، در تصمیم گیری های مربوط به شغل خود،مشارکت داده می شوند و می توانند فرایند های کاری مهم خودرا تعیین نمایند، احتمال تحلیل رفتگی شغلی در آنها کاهش می یابد.از سوی دیگر ساختارهای رسمی و قوانین و سیاست های غیر قابل انعطاف می توانند منجر به افزایش تحلیل رفتگی شغلی درکارکنان شوند. تحقیقات آنها نشان داده است،کارکنان درسازمان هایی که دارای فرهنگ مشارکتی و مبتنی بر تیم های کاری هستند،کمتر دچار تحلیل رفتگی شغلی می شوند(کوپر و همکاران،۲۰۰۱،۱۰۶).
۱-۴٫ مدل مفهومی و چارچوب تحقیق
تحقیق حاضر به لحاظ نظری، به بررسی ارتباط بین دو متغیر ساختار سازمانی وتحلیل رفتگی شغلی می پردازد. الگوی مورد تحقیق، مطابق با نمودار (۱-۱)،شامل سنجش اثرات ابعاد متغیرمستقل روی متغیر وابسته است.
رسمیت
تمرکز
ساختار سازمانی
تحلیل رفتگی شغلی
پیچیدگی
نمودار۱-۱٫چارچوب نظری تحقیق
۱-۵٫ اهداف تحقیق
با توجه به اهمیت ساختار سازمانی و تاثیر بسزای آن درفعالیت های شغلی، انتظار می رود که این سازمان به طور مستمر برای شناسایی توانایی ها و ضعف ها، سرعت بخشیدن به اقدامات و بهبود کیفیت فرآیندها اقدام کند، از این رو شناسایی رابطه ساختار سازمانی با تحلیل رفتگی شغلی به عنوان یکی از قدم های مهم در ارزیابی فعالیت های آن می تواند این سازمان را در حل مسائل کنونی و بهبود عملکرد آن درآینده یاری رساند بنابراین اهداف تحقیق حاضر به صورت زیر بیان می گردد:
۱-۵-۱٫ هدف اصلی تحقیق
تبین میزان رابطه بین ساختار سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
۱-۵-۲٫ اهداف فرعی از انجام تحقیق
تبیین میزان رابطه پیچیدگی با تحلیل رفتگی شغلی کارکنان شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
تبیین میزان رسمیت با تحلیل رفتگی شغلی کارکنان شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
تبیین میزان تمرکز با تحلیل رفتگی شغلی کارکنان شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
۱-۶٫ فرضیه های تحقیق
در تحقیقاتی که بدنبال یافتن چیستی پدیده ای هستیم ویا نظر افراد را در موردپدیده ای جستجو می نمائیم، باید به طرح سوال اقدام کنیم ودر مواردی که می خواهیم دررابطه ی علت و معلولی ویا همبستگی بین دو یا چند پدیده مشخص تحقیق کنیم، از فرضیه استفاده می نمائیم (ظهوری،۱۳۷۸).بنابراین در این قسمت با توجه به مدل مفهومی تحقیق،

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

فرضیه های ویژه تحقیق بدین شرح بیان می گردند:
۱-۶-۱٫ فرضیه اصلی تحقیق
بین ساختار سازمانی وتحلیل رفتگی شغلی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک رابطه معناداری وجود دارد.