5-2-2 دیدگاههای مربوط به کارآفرینی…………………………………………………………………………………………26

6-2-2 مهارت های کارآفرینان……………………………………………………………………………………………………..27

7-2-2 تئوری ها و مکاتب کارآفرینی……………………………………………………………………………………………29

8-2-2 فرایند کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………..33

9-2-2 انواع کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………….35

3-2 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………38

4-2 تعریف ریسک پذیری…………………………………………………………………………………………………………..39

1-4-2 ابعاد ریسک…………………………………………………………………………………………………………………….41

2-4-2 اجزا ریسک…………………………………………………………………………………………………………………….44

3-4-2 انواع ریسک……………………………………………………………………………………………………………………44

4-4-2 نقش ریسک در کارآفرینی………………………………………………………………………………………………..46

5-4-2 تفاوت های فردی ، ادراک ریسک و اتخاذ تصمیم مخاطره آمیز……………………………………………….49

6-4-2 تمایل به خطرپذیری و تحقیقات مرتبط در این زمینه……………………………………………………………….50

5-2 پیشینه تحقیقات صورت گرفته………………………………………………………………………………………………..52

1-5-2 تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………….52

2-5-2 تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………..55

فصل سوم روش تحقیق

1-3 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..58

2-3 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………….58

3-3 نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………..58

4-3 ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………..58

پایان نامه بررسی رابطه بین تمایل به ریسک پذیری و خطر و روحیه ی کارآفرینی

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..62

2-4آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………..62

3-4 آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………65

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

1-5 خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..73

2-5 نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..74

3-5 پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….75

4-5 مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..75

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….76

یک مطلب دیگر :

فهرست منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………….. 79

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

 

فهرست جداول

جدول 1-2  خلاصه مباحث اصلی فصل دوم…………………………………………………………………………………..11

جدول2-2  ویژگی های روانشناختی کلیدی کارآفرینان……………………………………………………………………24

جدول3-2 مهارت های کارآفرینی و اهمیت انها در فرایند کارآفرینی………………………………………………….28

جدول 4-2خلاصه مکاتب کارآفرینی مطرح شده در دسته بندی سوم مکاتب کارآفرینی……………………….. 32

جدول5-2کارهای صورت گرفته توسط محققان کارآفرینی……………………………………………………………….37

جدول6-2تحقیقات مرتبط با ویژگی تمایل به خطرپذیری………………………………………………………………..51

جدول 1-3نگاره تحلیل عاملی متعلق به ابعاد تمایل به ریسک و مخاطره پذیری………………………………….59

جدول1-4 توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب رشته تحصیلی…………………………………………………63

جدول2-4 توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت………………………………………………………….64

جدول 3-4 شاخص های توصیفی مرتبط با ابعاد تمایل به ریسک و مخاطره پذیری و روحیه کارآفرینی………65

جدول 4-4همبستگی بین متغیر تمایل به ریسک و مخاطره پذیری و روحیه کارآفرینی……………………….66

جدول 5-4همبستگی بین مولفه کج روی از هنجارها و روحیه کارآفرینی…………………………………………..66

جدول 6-4همبستگی بین مولفه ماجراجویی و روحیه کارآفرینی……………………………………………………….67

جدول 7-4همبستگی بین مولفه ترس و روحیه کارآفرینی……………………………………………………………….67

جدول 8-4همبستگی بین مولفه پذیرش نوآوری و روحیه کارآفرینی………………………………………………….68

جدول 9-4همبستگی بین مولفه رفتارهای بدون برنامه و روحیه کارآفرینی…………………………………………68

جدول 10-4همبستگی بین اقدام بدون توجه به عواقب کار و آینده نگری و روحیه کارآفرینی……………….69

جدول 11-4خلاصه مدل پیش بینی روحیه کارآفرینی بر اساس متغیر تمایل به ریسک و مخاطره پذیری.69

جدول 12-4ضرائب متغیرهای پیش بین……………………………………………………………………………………….70

فهرست نمودارها

نمودار1-4 توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب رشته تحصیلی…………………………………………………63

نمودار2-4 توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت………………………………………………………….64

فهرست شکل ها

1-1 مدل نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-2 فرایند کارآفرینی…………………………………………………………………………………………………………………………………….35

2-2 انواع کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………………………………….37

 

 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *