2-1-6-1-ماهیت از دیدگاه حقوق موضوعه.. 31
2-1-6-2-از نظر حقوقدانان.. 32
2-2- اصول حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار.. 34
2-2-1- اصول حاكم بر طرفین معاملات بورس اوراق بهادار.. 34
2-2-1-1- اصل نمایندگی و امانی بودن ید كارگزاران بورس اوراق بهادار   34
2-2-1-2- قصد نمایندگان طرفین معاملات بورسی و رضای آنها.. 35
2-2-1-3- اهلیت كارگزاران بورس اوراق بهادار.. 37
2-2-1-4-اصل حسن نیت اعضای بورس اوراق بهادار.. 39
2-2-2- اصول حاكم بر موضوع معاملات بورس اوراق بهادار.. 41
2-2-2-1- اصل استاندارد بودن موضوع معاملات بورس اوراق بهادار.. 41
2-2-2-2- اصل نقدشوندگی موضوع معاملات بورس اوراق بهادار.. 43
2-2-2-3- اصل افشای اطلاعات موضوع معاملات بورس اوراق بهادار.. 45
فصل سوم: کارگزار و ماهیت عمل کارگزاری
3-1-کارگزار.. 49
3-1-1-کارگزاری در بورس اوراق بهادار.. 50
3-1-2-انواع موسسات کارگزاری.. 51
3-1-3-ویژگی های کارگزاران.. 52
3-1-4-نحوه تاسیس شرکت های کارگزاری.. 53
3-1-5-نظارت بر کارگزاران.. 54

پایان نامه و مقاله

3-2- ماهیت عمل کارگزاری در بورس اوراق بهادار. 54
3-2-1-دلالی.. 56
3-2-2-حق العمل کاری.. 64
3-2-3- عاملی.. 70
3-2-4- ماهیت خاص.. 74
فصل چهارم: مسائل حقوقی رابطه کارگزار و مشتری
4-1-کارگزار.. 76
4-1-1-مفهوم کارگزار.. 76
4-1-2-ترتیب اجرای دستورات مشریان.. 76
4-1-3-حقوق و تکالیف کارگزار.. 77
4-1-3-1-حقوق کارگزار.. 77
4-1-3-2- تکالیف کارگزار.. 78
4-1-4-مسئولیت های کارگزار.. 80
4-1-4-1-مسئولیت مدنی.. 81
4-1-4-2- مسئولیت کیفری.. 81
4-1-5-تعهدات کارگزار در معاملات بورس اوراق بهادار.. 82
4-2- مشتری.. 83
4-2-1-تعریف مشتری.. 83
4-2-2-حقوق و تکالیف مشتری در بورس.. 84

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

4-2-3- مسئولیت های مشتری.. 84
4-2-3-1-مسئولیت مدنی.. 85
4-2-3-2-مسئولیت کیفری.. 85
4-2-4-تعهدات مشتری در معاملات.. 85
4-3-انتقال اوراق بهادار.. 87
4-3-1-شرایط حقوقی انتقال.. 87
4-3-1-1- شرایط عمومی.. 88
4-3-1-1-1-قصد و رضا.. 88
4-3-1-1-2- اهلیت.. 88
4-3-1-1-3- موضوع قرارداد.. 89
4-3-1-2-شرایط اختصاصی.. 89
4-3-1-2-1-سهام بی نام.. 89
4-3-1-2-2-سهام با نام.. 89
4-3-2-انتقال سهام در بورس اوراق بهادار.. 91
4-4-تخلفات و اشتباهات کارگزاران.. 93
4-4-1-اشتباهات کارگزاران.. 93
4-4-2-تخلفات کارگزاران.. 96
4-4-3-قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات کارگزاران نسبت به مشتریان   98
4-4-4-نحوه رسیدگی به اختلافات و شکایات از کارگزاران.. 101
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتایج.. 104
5-2-پیشنهادات.. 105
منابع و ماخذ.. 106
 
چکیده
از مشاغل حرفه ای که در عصر کنونی، اهمیت روزافزونی را به خود گرفته است، نهاد کارگزاری بورس اوراق بهادار می باشد. کارگزاری در بورس دارای یك جایگاه اساسی است. در بورس اوراق بهادار كلیه معاملات از طریق كارگزاریها انجام می شود. كارگزار یك شخص حقوقی است كه اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می كند. به عبارتی كارگزار مأمور خرید و یا فروش اوراق بهادار از سوی مشتریان است و مشتری با مراجعه به یكی از كارگزاران نسبت به خرید و یا فروش اوراق بهادار اقدام می كنند. این پایان نامه تحت عنوان بررسی رابطه حقوقی كارگزار با مشتری با هدف تحقیق در خصوص مسائل حقوقی مربوط به كارگزاران و مشتریان در بورس اوراق بهادار انجام شده است. در راستای انتخاب این عنوان سعی شده ضمن استفاده از روش كتابخانه ای ابهامات موجود در این خصوص با بررسی قواعد حاكم بر رابطه حقوقی كارگزار و مشتری و وظایف هر یك در مقابل دیگری و بالاخره بحث و بررسی ماهیت حقوقی عملكرد كارگزار و اصیل بیان شده است.
 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *