1-1-2-3-تفاوت های اعاده حیثیت در معنای عام و خاص: 16
1-1-3- واژگان مرتبط 16
1-1-3-1- مجازات تبعی 17
1-1-3-2- محکومیت موثر 19
1-1-3-3-محكومیت موثركیفری: 20
1-1-3-4-محصور کردن محرومیت های اجتماعی: 22
1-1-3-5- سجل قضایی 24
1-1-3-5-1- امور کیفری 25
1-1-3-5-2- امور مدنی 26
1-1-3-5-3- امور بازرگانی 26
1-1-3-5-4- امور اداری 26
1-2- اعاده حیثیت در ادیان الهی 26
1-2-1-  قبل از اسلام 27
1-2-2- دین یهود 27
1-2-3-معنای اصلی حرم(حرام) 28
1-2-4-گونه های مجازات طرد وجرایم مستوجب مجازات نیدوی 28
1-2-5-پایان مجازات 29
1-2-6-دین مسیحیت 30
1-2-7- دین زرتشت 31
1-2-8- دین اسلام 34
1-3- اعاده حیثیت در حقوق موضوعه ایران 36
1-3-1- ایران 37
1-3-2- قبل از انقلاب اسلامی 38
1-3-3-قانون مجازات عمومی 1304 38
1-3-3-1- محکومیت به مجازات تأدیبی 39
1-3-3-2-گذشت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات 39
1-3-3-3- فقدان محکومیت جدید جزایی 39
1-3-3-4-قانون مجازات عمومی سال 1352 40
1-3-3-5-بعد از انقلاب اسلامی 42
1-4- نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت 43
1-5- نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت 47

مقالات و پایان نامه ارشد

فصل دوم: مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت 52
2-1-مبانی نظری اعاده حیثیت 53
2-1-1- مبانی نقلی اعاده حیثیت 53
2-1-1-1- آیات قرآن کریم 53
2-1-1-2- سنت 58
2-1-1-3- روایات 58
2-1-1-4-پاك شدن بعد از اقامه حد 59
2-1-1-5-پذیرش شهادت پس از توبه 59
2-1-1-6- سیره معصومین 61
2-1-1-7-تكریم شخصیت و تكیه بر داشته های الهی آدمیان 62
2-1-1-8-مهرورزی و جلب اعتماد افراد 63
2-1-1-9-تكیه بر نقاط مثبت افراد مجرم 63
2-1-1-10-پرهیز از برچسب زدن 64
2-1-1-11-خوش بینی و رفتار متربی 64
2-1-2- مبانی عقلی اعاده حیثیت 65
2-1-3-اعمال مجازات 65
2-1-4- اهداف مجازات 66
2-1-4-1-هدف ذهنی مجازات 66
2-1-4-2- هدف عینی مجازات 66
2-1-4-3- قانون اساسی 67
2-1-4-4- اثر تطهیرکنندگی مجازات 69
2-2-قلمرو اعاده حیثیت 70
2-2-1-قلمرو اعاده حیثیت در زمان 71
2-2-2-قلمرو اعاده حیثیت در مکان 74
فصل سوم: تبیین و آثار اعاده حیثیت در فقه و حقوق 78
3-1-تبیین اقسام ، آثار و احكام اعاده حیثیت 79
3-1-1- اقسام اعاده حیثیت 79
3-1-2- اعاده حیثیت  قضایی 80

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3-1-3-صدور حكم اشتباه 82
3-1-4-اعاده اعتبار تاجر ورشکسته 82
4-2- اعاده حیثیت قانونی 83
3-3- آثار اعاده حیثیت 84
3-3-1- آثار محكومیت كیفری 84
3-3-2-اجرای مجازات‌های اصلی، تكمیلی وتبعی 86
3-3-3-  ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی 88
3-3-4- احكام قابل درج در سجل قضایی: 91
3-3-5-موارد عدم درج محكو میت در سجل قضایی 92
3-3-7- تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایران 96
3-3-8- ممنوعیت از اجرای  تعلیق مجازات 98
3-3-9- ممنوعیت از آزادی مشروط 99
3-4- اهداف اعاده حیثیت 101
3-4-1- زوال آثار تبعی محکومیت 101
3-4-2-محو سابقه كیفری 102
3-4-3- برخورداری از امتیازات قانونی 103
3-5-احكام اعاده حیثیت در قانون و ارزیابی عملكرد مقنن 103
3-5-1- احکام 103
3-5-2- عمدی بودن جرم 103
3-5-3- اجرای کامل مجازات 104
3-5-4- گذشت مهلت‌های مقرر قانونی 105
3-5-5- فقدان محکومیت جدید 106
3-6-ارزیابی عملکرد مقنن 107
3-6-1- قانون مجازات عمومی 107
3-6-2- قانون مجازات اسلامی 110
3-6-2-1-اشکالات شکلی 110
3-6-2-2-محکومیت به قطع عضو 111
3-6-2-4-محکومیت به شلاق 112
3-6-2-5-محکومیت به حبس 112
3-6-2-6-محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی 113
3-6-2-7-محکومیت به اعدام 116
3-6-2-8-جرایم قابل گذشت 117
3-6-2-9-عفــو 118
3-6-2-10-آزادی مشروط 119
3-7-اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی جدید(1392) 121
3-8- جایگاه اعاده حیثیت در فقه 124
3-8-1-اجرای مجازات و پاك شدن مجرم در فقه 124
فصل چهارم: بررسی جایگاه اعاده حیثیت در لبنان و مصر 127
4-1-شناخت حقوق کیفری لبنان 128
4-1-1- شناخت مجازات‌ در لبنان 128
4-1-2- خصایص مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی 129
4-2-بررسی حقوق کیفری لبنان 132
4-2-1-تأثیر حقوق فرانسه بر حقوق لبنان 132
4-2-2-ویژگی‌های حقوق لبنان 136
4-2-3- دستگاه قضایی لبنان 137
4-3-اعاده حیثیت در حقوق کیفری لبنان و مصر 138
4-3-1- اعاده حیثیت در لبنان: 138
4-4- اعاده حیثیت در قانون جزای مصر 142
4-4-1- اعاده حیثیت قانونی در قانون جزای مصر 142
4-4-2-اعاده حیثیت قضائی 143
4-5- آثار اعاده حیثیت در قانون جزای مصر 144
محو سابقه محکومیت 144
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 146
5-1-نتیجه گیری: 147
5-2-پیشنهادات: 47
منابع و مآخذ: 150
چکیده انگلیسی: 156

چکیده:

اعاده حیثیت قضایی و قانونی كه تدبیری برای تسهیل حضور محكوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محكومیت كیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محكومیت كیفری را ساقط كرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امكان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط كه بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محكومیت كیفری است فراهم می كند. ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1370‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است كه با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محكوم» را تداعی می كند که در حال حاضر منسوخ شده است، مضافاً در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن اقدامی جدید در خصوص اعاده حیثیت نموده که به صورت مجزا آن را مورد بررسی قرار داده‌ایم؛ به طوری که هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 همین قانون این قانون اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد. در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری مصر و لبنان پرداخته‌ایم و نتیجه تحقیق حاکیست با توجه به مطالعه‌ای که در خصوص اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه و حقوق کیفری لبنان و مصر داشته ایم این ادعا را می‌توان داشت که نهاد اعاده حیثیت که به منظور تسهیل بازگشت مجرم به زندگی اجتماعی و از بین بردن آثار و تبعات محروم کننده ناشی از محکومیت بوجود آمده در اکثر نظامهای حقوقی به خصوص مصر و لبنان مورد استقبال قرار گرفته است.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *