2-9-1-رکن قانونی 27
2-9-2-رکن مادی 31
2-9-3-رکن معنوی 33
2-10-نظریه های مرتبط با جرم ضرب و جرح 33
2-10-1- نظریه ناکامی و بروز خشونت : 34
2-10-2- تبیین های جامعه شناختی: 36
2-10-3- نظریه فشار ساختاری: 37
2-10-4-نظریه ی برچسب زنی: 50
2-10-5- نظریه یادگیری: 54
2-11- ریشه های اجتماعی، عوامل فرهنگی وقومی قبیله ای: 59
2-11-1- عوامل تحقق مسائل اجتماعی 59
2-11-2- نظریة  ناهنجاری 64
فصل سوم: روش شناسی  تحقیق 69
3-1-مقدمه 70
3-2-روش تحقیق 71
3-3-جامعه آماری 72

مقالات و پایان نامه ارشد

3-4-نمونه و روش نمونه گیری 72
3-4-1-نمونه: 72
3-4-2-برآورد حجم نمونه 73
3-5-ابزارهای پژوهش 73
3-6-روایی پرسشنامه 74
3-7-پایایی پرسشنامه 74
3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 76
3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 74
3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 76
3-10-1- موقعیت و وسعت 76
3-10-2- ویژگی های آب و هوایی 78
3-10-3- ویژگی های انسانی اجتماعی 83
3-10-3-1– خصوصیات جمعیتی 83
3-10-3-2– نسبت جنسی و سنی جمعیت 83
3-10-3-3- وضعیت باسوادی 84
3-10-3-4- مذهب، گویش و زبان 85
3-10-3-5- مهاجرت 87
3-10-3-6- اشتغال 87
3-10-3-7- وضعیت اقتصادی 88

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

فصل چهارم: تحلیل داده‌ها 91
4-1-تحلیل آمار 92
4-2- توزیع عوامل جمعیت شناختی (سن- جنس- وضعیت تاهل- تحصیلات) 92
4-3- وضعیت شغلی افراد 99
4-4- تحلیل و توصیف روند پرونده‌های قضایی 101
فصل پنجم: نتیجه گیری و راهکاری پیشگیری 117
5-1-نتیجه گیری: 118
5-1-1-فرضیه اول:. 118
5-1-2-فرضیه دوم: 118
5-1-3-فرضیه سوم: 119
5-1-4-فرضیه چهارم: 119
5-2- بررسی انواع پیشگیری از جرم 120
5-2-1-پیشگیری اولیه یا نخستین 120
5-2-2-پیشگیری ثانویه یا دومین 121
5-2-3-پیشگیری ثالث یا سومین 121
5-2-4-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد 122
5-2-5-پیشگیری اجتماعی 122
5-2-6-پیشگیری رشد مدار 124
5-2-7-پیشگیری بلند مدت یا کلان 125
5-2-8-پیشگیری انفعالی 126
5-2-9-پیشگیری فعال 126
5-2-10-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری 126
5-2-11-پیشگیری واکنشی یا کیفری 128
5-2-12-پیشگیری قضایی 129
5-2-13-پیشگیری انتظامی 129
5-2-14-پیشگیری عام 130
5-2-15-پیشگیری خاص 131
5-2-16-پیشگیری وضعی 131
5-3-راهکارهای پیشگیری از جرم ضرب و جرح 133
5-3-1-خانواده ها 134
5-3-2-آموزش و پرورش 134
5-3-3- سایر سازمان های مرتبط 135


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *