2-2    مروری بر پیشینه نظری پژوهش                                                                      26

2-2-1 چیستی پدیدارشناسی                                                                            26

2-2-1-1 مفهوم پدیدارشناسی                                                                  26

2-2-1-2  مراحل تاریخی شکل­گیری پدیدارشناسی                                        28

2-2-1-3 تفکیک پدیدارشناسی ساحل شرقی از پدیدارشناسی ساحل غربی            32

2-2-2  مفاهیم بنیادین پدیدارشناسی مورد استفاده در پژوهش                                     34

2-2-2-1 مفهوم روی­آورندگی و وجه روی­آورنده­ی آگاهی                               34

2-2-2-2 مفهوم در پرانتز نهادن                                                                37

2-2-2-3 مفهوم اپوخه                                                                          39

2-2-2-4 مفهوم فروکاست                                                                               46

2-2-2-5 مفهوم تجربه زیسته                                                                  48

2-2-2-6 مفهوم جریان­های رهوار و اندوخته دانش و زندگی روزمره                              50

2-2-2-7 مفهوم زیست­جهان                                                                  54

2-2-2-8 مفهوم بین­الاذهانیت                                                                  61

2-2-2-9 مفهوم ذات                                                                            61

2-3    مروری بر پیشینه تجربی پژوهش                                                                      63

2-3-1 مروری بر پیشینه تحقیقات داخلی                                                             63

2-3-2 مروری بر پیشینه تحقیقات خارجی                                                           71

فصل سوم- روش شناسی پژوهش

3-1     مقدمه                                                                                                       83

3-2     پدیدارشناسی به مثابه یک روش                                                                        84

– تعیین نوع پژوهش پدیدارشناختی بر اساس طرح اسپیگلبرگ                                   85

3-3     دامنه شمول پژوهش                                                                                     87

3-4     روش انتخاب مشارکت کنندگان                                                                        88

3-5     تعداد مشارکت کنندگان در پژوهش                                                                   90

3-6     شیوه گردآوری اطلاعات                                                                                 90

3-7     روش تحلیل داده­ها                                                                                      92

3-8     اعتبار و روایی                                                                                             97

فصل چهارم- یافته­های پژوهش

4-1     مقدمه                                                                                                       99

4-2     مشخصات مشارکت کنندگان در پژوهش                                                             100

4-3     خوشه­های حاصل از یافته­های پژوهش                                                             101

4-3-1 خوشه ادراک ناباروری                                                                         101

4-3-2 خوشه ماوراءالطبیعه گرایی در ناباروری                                                      112

4-3-3 خوشه پذیرش تخمک اهدایی به عنوان راهی برای رسیدن به مادری                     118

4-3-4 خوشه نسبت گیرنده با اهدا کننده تخمک                                                    132

4-3-5 خوشه تجربه مادری از طریق تخمک اهدایی                                                148

4-3-6 خوشه نگرانی­های ناشی از تخمک اهدایی                                                   159

4-3-7 خوشه جریان­های رهوار در ساختار زندگی روزمره زن بارورخواه                       169

4-3-8 ذات مشترک پدیده: فقدان                                                                               175

پایان نامه و مقاله

فصل پنجم  جمع­بندی و نتیجه­گیری پژوهش

5-1    خلاصه یافته­ها                                                                                             183

5-2    نتیجه­گیری و بحث                                                                                        186

5-3    محدودیت­های پژوهش                                                                                   193

5-4    پیشنهادات                                                                                                  194

 

منابع

منابع فارسی

منابع انگلیسی

چکیده انگلیسی

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1: نحله­های پدیدارشناسی                                                                             30

جدول 2-2: جزئیات مواضع پارادایمی پدیدارشناسی                                                         30

جدول 2-3: خلاصه پژوهش­های داخلی                                                                        70

جدول 2-4: نتایج پژوهش تی­ساجو و یواِچی                                                                  75

جدول 2-5: خلاصه پژوهش­های خارجی                                                                      80

جدول 3-1: حالت­های چهارگانه مشارکت­کنندگان در پژوهش                                             89

جدول 4-1: مشخصات مشارکت­کنندگان در پژوهش                                                       100

جدول 4-2: خوشه ادراک ناباروری                                                                            101

جدول 4-3: مصادیق ادراک ناباروری                                                                          105

جدول 4-4: خوشه ماوراء الطبیعه گرایی در ناباروری                                                       112

جدول 4-5: مصادیق ماوراء الطبیعه گرایی در ناباروری                                                     115

جدول 4-6: خوشه پذیرش تخمک اهدایی به عنوان راهی برای رسیدن به مادری                      118

جدول 4-7: مصادیق پذیرش تخمک اهدایی به عنوان راهی برای رسیدن به مادری                    123

جدول 4-8: خوشه نسبت گیرنده به اهدا کننده تخمک                                                     132

جدول 4-9: مصادیق نسبت گیرنده به اهدا کننده تخمک                                                   136

جدول 4-10: خوشه تجربه مادری از طریق تخمک اهدایی                                                148

جدول 4-11: مصادیق تجربه مادری از طریق تخمک اهدایی                                              152

جدول 4-12: خوشه نگرانی ناشی از انتخاب تخمک اهدایی                                               159

جدول 4-13: مصادیق نگرانی ناشی از انتخاب تخمک اهدایی                                             163

جدول 4-14: خوشه جریان­های رهوار در ساختار زندگی روزمره زن بارورخواه                       169

جدول 4-15: مصادیق جریان­های رهوار در ساختار زندگی روزمره زن بارورخواه                     171

جدول 4-16: ذات مشترک پدیده بارورخواهی از طریق تخمک اهدایی                                  175

جدول 4-17: مصادیق ذات مشترک پدیده بارورخواهی از طریق تخمک اهدایی                       177

جدول 5-1: خلاصه یافته­های پژوهش                                                                         183

 

یک مطلب دیگر :

چکیده:

ناباروری در تعاریف جهانی، عدم وقوع بارداری پس از یک سال رابطه­ی جنسی بدون استفاده از شیوه­های جلوگیری از بارداری است و تخمک اهدایی از جمله روش­های درمان ناباروری است که به دنبال رشد فن‌آوری­های کمک باروری(ART) می­تواند به بسیاری از زنان نابارور که به دلیل مشکلات تخمدان و یا سایر موضوعات پزشکی قادر به فرزندآوری با تخمک خود نیستند، کمک کند. سوال اصلی این پژوهش، چیستی تجربه­ی زیسته­ی زنان نابارور گیرنده­ی تخمک اهدایی است. تاکید محقق بر تفکیک تجربه­ی مادری به سه گونه­ی مادریِ ژنتیک (انتقال ژنتیک از طریق تخمک)، مادری بیولوژیک (بارداری، زایمان و شیردهی) و مادری اجتماعی (مادری پس از تولد کودک) بوده است. هدف تحقیق، کشف و توصیف تجربه­ی زیسته­ی زنان گیرنده تخمک اهدایی، شناخت ابعاد ناشناخته­ی ورود فن­آوری­های کمک باروری به مقوله مادری در زنان گیرنده­ی تخمک اهدایی و چگونگی برساخت جریان­های رهوار در ساختار زندگی روزمره بارورخواهانِ مورد بررسی بوده است. این پژوهش کیفی و با رهیافت پدیدارشناسی هوسرل و براساس نظریه­ی شوتز، برگر و لوکمان در جامعه­شناسی پدیدارشناختی و نیز با آموزه­های ساکالوفسکی صورت پذیرفته است. مشارکت کنندگان این پژوهش به شیوه نمونه گیری هدفمند در این پژوهش از روش مصاحبه عمیق نیمه ساخت یافته استفاده شده و روش تحلیل مصاحبه­ها مبتنی بر هفت گام­ عملی کُلایزی و طرح اسپیگلبرگ درخصوص انواع شش­گانه­ی پژوهش­های پدیدارشناسی بوده است. نتایج این پژوهش شامل30 تم اصلی و78 تم فرعی بود که در 7 خوشه­ طبقه­بندی شد. این خوشه­ها عبارتند از:

– ادراک ناباروری

– ماوراء الطبیعه گرایی در ناباروری

– پذیرش تخمک اهدایی به عنوان راهی برای رسیدن به مادری

– صورت­بندی نگاه گیرنده به اهدا کننده تخمک

– تجربه مادری از طریق تخمک اهدایی

– نگرانی­های ناشی از تخمک اهدایی

– جریان­های رهوار در ساختار زندگی روزمره زن بارورخواه

بر اساس یافته­های پژوهش، ذات مشترک پدیده “بارورخواهی با تخمک اهدایی”  پدیده “فقدان”  است.

واژگان کلیدی: تجربه زیسته، ناباروری، فن­آوری­های کمک باروری، تخمک اهدایی، پدیدارشناسی

 

فصل اول:

 1. کلیات

 

 • مقدمه
 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • تعریف واژگان کلیدی پژوهش
  • ناباروری
  • فن­آوری‌های کمک باروری (ART)
  • اهدای تخمک
  • عوارض درمان­های پیشرفته ناباروری
  • بارورخواهی، درمان­خواه ناباروری و ناباروری

 

 

 

 

 

 • مقدمه

ناباروری[1] در تعریف پزشکی آن به «رخ ندادن حاملگی به­دنبال یک سال نزدیکی جنسی محافظت نشده (بدون استفاده از روش­های جلوگیری از حاملگی)»، گویند(بِرِک، 2007 :1090). بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی(WHO)، ناباروری در سراسر جهان به­طور تقریبی در 8 تا 12 درصد زوج­هایی که در سن باروری (15 تا 49 سال) هستند وجود دارد. در مورد ایران نیز مطالعه سال 2000 که توسط سازمان بهداشت جهانی انجام شد، نرخ ناباروری در تهران را 12 درصد گزارش کرد که نشان­دهنده اهمیت پرداختن به موضوع ناباروری است.

مداخلات پزشکی نوین برای درمان ناباروری که با نام فن­آوری­های کمک باروری[2] (ART) خوانده می‌شود در سال­های اخیر امید بسیار زیادی به زوج های نابارور برای رسیدن به آرزوی خود و داشتن فرزند بخشیده است. طی این روش اسپرم مرد و تخمک زن (یا تخمک زن اهدا کننده) در خارج از بدن، در محیط آزمایشگاه، با هم ترکیب می‌شوند و بعد از لقاح و تشکیل جنین، جنین حاصل به رحم زن منتقل می‌شود. جنین منتقل شده غالباً در رحم کاشته می‌شود و رشد می‌یابد. به دنبال رشد روزافزون موفقیت حاصل از این فن­آوری­ها بخصوص درمان­های به کمک شخص سوم و تخمک اهدایی، شاهد تقاضای روزافزون زنان ناباروری هستیم که به دلیل مشکلات تخمدان قادر به باروری با تخمکِ خود نیستند و برای ورود به این درمان در لیست­های طولانی انتظار در مراکز درمان ناباروری هستند.

این در­حالی است که با وجود اهمیت بسیار زیاد ابعاد روان­شناختی و جامعه­شناختیِ این شیوه درمانی، پژوهش­های بسیار اندکی با توجه خاص به پدیده ناباروری و شناخت نمود آن در ذهن فرد نابارور پرداخته­اند و پژوهش­های موجود بیشتر با نگاهی درمانی، برابعاد پزشکی آن متمرکز هستند، حال آن­که ابعاد غیرپزشکی این پدیده، دارای اهمیتی حیاتی­ است؛ اگرچه یافته­های مطالعات قبلی باعث گسترش دانش در زمینه ناباروری شده ولی انتخاب درمان ناباروری با تخمک اهدایی به عنوان راهی برای دستیابی به مادری از دیگر موضوعات با اهمیت است که تجربه­ی آن درک نشده و یا گزارش نشده است و افراد حرفه­ای کمک‌رسان به درمان خواهان ناباروری را با شواهد بسیار کمی برای راهنمای کار با این افراد مواجه ساخته‌ است.

پایان­نامه حاضر به بررسی و شناخت تجربه­ی زیسته­ی زنان نابارورگیرنده­ی تخمک اهدایی با روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی می­پردازد. نگارنده در فصل اول به توضیح بیان مسئله، ضرورت و اهمیت، اهداف و سئولات پژوهش و تعریف واژگان کلیدی می­پردازد. پیشینه نظری و مفاهیم بنیادین پدیدارشناسی که در پژوهش مورد استفاده قرار گرفته و مرور پیشینه تجربی پژوهش در فصل دوم آورده شده است. در بخش نخست این فصل تحت عنوانِ “چیستی پدیدارشناسی” به طرح تاریخچه­­­ی پیدایش پدیدارشناسی و صورت­بندی رویکرد­های پدیدارشناختی خواهیم پرداخت که ضمن تعریف خودِ واژه­ی پدیدارشناسی وریشه­های تاریخی آن، جایگاه پژوهش حاضر در میان نگاه­های مختلف و متفاوت این مکتب مشخص خواهد شد؛ این بخش به ما می­گوید که “کجای جریان پدیدارشناسی ایستاده­ایم! “

بخش آخر این فصل به مرور پیشینه­ی تجربی پژوهش اختصاص دارد. در این بخش، پژوهش­های  داخلی و خارجی انجام شده به تفکیک اشاره خواهد شد و در پایانِ همان بخش، جدولی از خلاصه­ی این پژوهش­ها ارایه گردیده که از آن  در مقایسه با نتایج حاصل از این پایان­نامه در فصل پنجم استفاده خواهد شد تا یافته­های پایان­نامه­ی حاضر، با سایر پژوهش­های مرتبط مقایسه گردد.

در فصل سوم به مبانی روش­شناسی پژوهش و نیز روش تحقیق پدیدارشناسانه خواهیم پرداخت. در این فصل روش تحقیق، روش انتخاب نمونه­ها ، نوع مصاحبه و گام­های پدیدار­شناسی در تحلیل داده­ها به تفصیل می­آید.

یافته­های این پژوهش که شامل30 تم اصلی و78 تم فرعی است و در 7 خوشه­ طبقه­بندی شده است، به تفصیل همراه با جداول نقل قول مشارکت کنندگان در فصل چهارم آورده شده و خلاصه یافته­های پژوهش، بحث و نتیجه­گیری در فصل پنجم پرداخته خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *