خیلی زیاد

۲۴

۶٫۰

میانگین: ۵۴٫۳


نمودار‏۴‑۱۳: شاخصارزشهایاجتماعی

شاخصدینداری

جدول شماره(۴-۱۵) وضعیت شاخص دینداری را در افراد پاسخگو نشان می دهد. چنانکه در جدول نیز مشخص شده است، ۱۰ درصد افراد دارای گرایش دینداری کم، ۴۲٫۳ درصد گرایش قوی، و ۴۷٫۸ درصد نیز گرایش بسیار قوی دینداری دارند. میانگین این شاخص نیز ۷۶٫۲ می باشد که نشان از گرایش دینداری بسیار بالای پاسخگویان دارد.
جدول‏۴‑۱۵: شاخص دینداری

شاخص دینداری تعداد درصد
ضعیف ۴۰ ۱۰٫۰
قوی ۱۶۹ ۴۲٫۳
بسیارقوی ۱۹۱ ۴۷٫۸